10 đại học đứng đầu trong ngành điện toán tại Hoa Kỳ năm 2014

Cho những sinh viên chọn ngành điện toán muốn kiếm việc làm lương cao sau khi tốt nghiệp, 10 đại học đứng đầu ngành điện toán trong năm 2014 sau đây là lựa chọn tốt nhất:
1- Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA
Học phí $43,210 mỗi năm (học toàn thời gian)
http://web.mit.edu/

2- Stanford University
Stanford, CA
Học phí $45,480 mỗi năm (học toàn thời gian)
http://www.stanford.edu/

2- University of California—​Berkeley, đồng hạng nhì
Berkeley, CA
Học phí $11,220 mỗi năm (học toàn thời gian); $26,322 mỗi năm (cho sinh viên ngoài tiểu bang, học toàn thời gian)
http://berkeley.edu/index.html

4- Carnegie Mellon University
Pittsburgh, PA
Học phí $40,000 mỗi năm (học toàn thời gian)
http://www.cmu.edu/index.shtml

5- University of Illinois—​Urbana-​Champaign
Urbana, IL
Học phí $16,754 mỗi năm (học toàn thời gian); $30,246 mỗi năm (cho sinh viên ngoài tiểu bang, học toàn thời gian)
http://illinois.edu/

6- University of Michigan—​Ann Arbor
Ann Arbor, MI
Học phí $22,322 mỗi năm (học toàn thời gian); $41,998 mỗi năm (cho sinh viên ngoài tiểu bang, học toàn thời gian)
https://www.umich.edu/

7- Georgia Institute of Technology
Atlanta, GA
Học phí $11,324 mỗi năm (học toàn thời gian); $27,330 mỗi năm (cho sinh viên ngoài tiểu bang, học toàn thời gian)
http://www.gatech.edu/

8- Cornell University
Ithaca, NY
Học phí $29,530 mỗi năm (học toàn thời gian)
http://www.cornell.edu/

9- Purdue University—​West Lafayette
West Lafayette, IN
Học phí $10,332 mỗi năm (học toàn thời gian); $29,134 mỗi năm (cho sinh viên ngoài tiểu bang, học toàn thời gian)
http://www.purdue.edu/

9- University of Texas—​Austin (Cockrell), đồng hạng chín
Austin, TX
Học phí $9,564 mỗi năm (học toàn thời gian); $17,506 mỗi năm (cho sinh viên ngoài tiểu bang, học toàn thời gian)
http://www.engr.utexas.edu/
Cambridge, MA
Học phí $43,210 mỗi năm (học toàn thời gian)
http://web.mit.edu/

2- Stanford University
Stanford, CA
Học phí $45,480 mỗi năm (học toàn thời gian)
http://www.stanford.edu/

2- University of California—​Berkeley, đồng hạng nhì
Berkeley, CA
Học phí $11,220 mỗi năm (học toàn thời gian); $26,322 mỗi năm (cho sinh viên ngoài tiểu bang, học toàn thời gian)
http://berkeley.edu/index.html

4- Carnegie Mellon University
Pittsburgh, PA
Học phí $40,000 mỗi năm (học toàn thời gian)
http://www.cmu.edu/index.shtml

5- University of Illinois—​Urbana-​Champaign
Urbana, IL
Học phí $16,754 mỗi năm (học toàn thời gian); $30,246 mỗi năm (cho sinh viên ngoài tiểu bang, học toàn thời gian)
http://illinois.edu/

6- University of Michigan—​Ann Arbor
Ann Arbor, MI
Học phí $22,322 mỗi năm (học toàn thời gian); $41,998 mỗi năm (cho sinh viên ngoài tiểu bang, học toàn thời gian)
https://www.umich.edu/

7- Georgia Institute of Technology
Atlanta, GA
Học phí $11,324 mỗi năm (học toàn thời gian); $27,330 mỗi năm (cho sinh viên ngoài tiểu bang, học toàn thời gian)
http://www.gatech.edu/

8- Cornell University
Ithaca, NY
Học phí $29,530 mỗi năm (học toàn thời gian)
http://www.cornell.edu/

9- Purdue University—​West Lafayette
West Lafayette, IN
Học phí $10,332 mỗi năm (học toàn thời gian); $29,134 mỗi năm (cho sinh viên ngoài tiểu bang, học toàn thời gian)
http://www.purdue.edu/

9- University of Texas—​Austin (Cockrell), đồng hạng chín
Austin, TX
Học phí $9,564 mỗi năm (học toàn thời gian); $17,506 mỗi năm (cho sinh viên ngoài tiểu bang, học toàn thời gian)
http://www.engr.utexas.edu/

Share this post