Bản Tin Điện Toán Tháng Bảy, 2021 – p324530

Bản Tin Điện Toán Tháng Bảy, 2021 – p324530

Google sẽ thông báo khi kết quả tra tìm không chính xác

Google sẽ cho biết “không có đủ tin tức để xác định”

Hệ thống tự động của Google sẽ quyết định khi nào cẩn gửi ra thông báo này.

Google, Facebook, Twitter… đều bị áp lực tử công chúng để biệt ít ra tin tức có đang tin ở mức nào

Vào tháng Năm, 2021 Google có thêm phần “About this result” trong Tra Tìm dành cho người dùng tại Hoa Kỳ, Gopogle nói mình hợp tác với Wikipedia để xác minh tin tức

Số lượng lớn tin giả đến tử Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn

Share this post