Chuyển Từ Phục Vụ Khách Hàng Sang Trừng Phạt Khách Hàng – Lê Minh Hải

(TVVN.ORG) Sở Di Trú Thi Hành Chính Sách Chống Di Dân Của Tòa Bạch Ốc: Chuyển Từ Phục Vụ Khách Hàng Sang Trừng Phạt Khách Hàng!

(Robert Mullins International) Sở Di Trú Hoa Kỳ mới đây loan báo ba chính sách mới:

1) Nếu quý vị nộp đơn bảo lãnh hoặc đơn di trú nào đó nhưng không nộp tất cả những giấy tờ được yêu cầu, Sở Di Trú có thể từ chối đơn ngay lập tức, không cần phải gửi yêu cầu nộp những giấy tờ còn thiếu hoặc kể cả việc chẳng cần gửi thư cho quý vị và nói rằng họ dự tính từ chối đơn của quý vị.

2) Nếu quý vị đang ở Hoa Kỳ với diện chiếu khán (visa) du lịch (B2) hoặc công việc (B1) và nếu quý vị nộp đơn xin gia hạn hoặc thay đổi quy chế chiếu khán, Sở Di Trú hiện nay có quyền (a) từ chối yêu cầu của quý vị và (b) gửi cho quý vị một Thông Báo Có Mặt (Tại Tòa). Thông Báo Có Mặt (Tại Tòa) có nghĩa là Sở Di Trú đặt quý vị trong tiến trình phải rời khỏi và bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

3) Sở Di Trú hiện còn có thể gửi một Thông Báo Có Mặt (Tại Tòa) trong những hồ sơ của những người di dân lạm dụng các chương tình phúc lợi công cộng, chẳng hạn như xin trợ cấp tiền mặt và xin trợ giúp thực phẩm (food stamps).

Hiện nay, chúng ta đã biết thêm về chính sách mới của Sở Di Trú, nhắm vào các sinh viên ngoại quốc. Kể từ ngày 9 tháng Tám năm 2018, Sở Di Trú sẽ bắt đầu tính những ngày cư ngụ bất hợp pháp và nếu thời gian cư ngụ quá hạn đến 180 ngày, sinh viên này sẽ bị cấm tái nhập cảnh Hoa Kỳ trong 3 năm.

Kể từ nay, các sinh viên ngoại quốc sẽ rất khó xin phục hồi quy chế du học nếu đã từng mất quy chế này ở mội thời điểm nào đó.

Đối với sinh viên du học, sự hiện diện bất hợp pháp sẽ bắt đầu tính:

– Kể từ ngày họ ngưng quy chế du học hợp pháp
– Kể từ ngày Sở Di Trú từ chối đơn xin gia hạn hoặc chuyển đổi
– Kể từ ngày giấy nhập cảnh I-94 hết hạn
– Kể từ ngày họ được lệnh bị trục xuất hay phải rời khỏi Hoa Kỳ.

Nếu sinh viên ngọai quốc nào hiện diện bất hợp pháp 180 ngày, họ sẽ bị cấm tái nhập cảnh 3 năm. Nếu sống bất hợp pháp một năm hoặc hơn thì sẽ bị cấm tái nhập cảnh 10 năm.

Những người bị cấm tái nhập cảnh sẽ không hợp lệ để nộp đơn xin chiếu khán, xin nhập cảnh hoặc xin chuyển diện thường trú nhân, ngoại trừ họ xin miễn thứ đặc biệt.

Mặc dù không bị cấm tái nhập cảnh, nếu họ đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp, họ cũng không thể nộp đơn xin thẻ xanh nếu không có giấy chấp thuận miễn sự vi phạm này. Để có giấy chấp thuận này, họ phải có thể chứng minh rằng những thân nhân của họ, có quốc tịch Mỹ hoặc thường trú nhân, sẽ lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn nếu họ bị từ chối được ở Hoa Kỳ hợp pháp. Được sự chấp thuận này hiện nay rất khó khăn.

Văn Phòng Kiểm Toán Chính Phủ vừa phổ biên một bản tường trình về ảnh hưởng của các sắc lệnh hành pháp về di trú của Tòa Bạch Ốc.

Năm ngoái, Tổng Thống Trump đã ban hành ba sắc lệnh hành pháp nhằm thay đổi bản chất của việc thi hành luật di trú tại Hoa Kỳ như sau:

– Thứ nhất, An Ninh Biên Giới và Cải Tiến Việc Thi Hành Luật Di Trú;
– Thứ hai, Tăng Vấn Đề An Toàn Công Cộng trong nội địa Hoa Kỳ; và
– Thứ ba, Cấm Du Lịch (thường được gọi là “Cấm Hồi Giáo”.

Ba lệnh này đã tạo nên những thay đổi quan trọng trong tất cả cơ cấu của chính quyền liên bang. Nó ảnh hưởng đến Bộ Nội An, Bộ Tư Pháp và Bộ Ngoại Giao.

An Ninh Biên Giới và Cải Tiến Việc Thi Hành Luật Di Trú

Cơ quan Bảo Vệ Biên Giới Và Thuế Quan Hoa Kỳ (tức U.S. Custom and Border Protection – CBP) đã bắt đầu mẫu thiết kế bức tường chạy dài suốt biên giới Hoa Kỳ – Mễ Tây Cơ. Phí tổn từ 15 đến 25 tỷ Mỹ Kim. Nhưng chẳng nghe nói gì về việc cải tổ di trú để làm giảm di trú bất hợp pháp.

Cơ quan Thi Hành Luật Pháp Và Thuế Quan (tức Immigration and Custom Enforcement – ICE) và cơ quan CBP kỳ vọng sẽ mướn thêm 20.000 nhân viên mới, nhưng cũng không thấy nói đến dự tính cải tổ hai cơ quan CBP và ICE, hoặc làm cách nào để tránh việc lạm dụng quyền hành và những tai tiếng đã xảy ra thường xuyên trong hai cơ quan này.

Cải Tiến An Toàn Công Cộng trong nội địa Hoa Kỳ

Bộ trưởng Bộ Nội An đã hủy bỏ những ưu tiên thi hành luật dưới thời Hành Pháp Obama. Điều này có nghĩa là tất cả những di dân có khả năng bị trục xuất đều là “ưu tiên” cả. Dưới thời Tổng Thống Obama, cơ quan ICE chỉ nhắm vào việc truy tìm những trọng phạm. Nhưng bây giờ, cơ quan ICE sẽ bắt giam bất cứ ai có thể bị trục xuất vì bất cứ lý do gì. Những công nhân bất hợp pháp hiện cũng là điểm nhắm tới giống như những trọng phạm.

Bảo vệ đất nước bằng cách cấm Nhập Cảnh Khủng Bố Quốc Tế vào Hoa Kỳ (được gọi là “Cấm Hồi Giáo”).

Ở Bộ Ngoại Giao, những phương cách đã được tiến hành để tăng cường việc rà soát kỹ lưỡng những đương đơn xin chiếu khán. Một lệnh cấm người du lịch từ những quốc gia có đông người Hồi Giáo mới đây đã được Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ phê chuẩn. Trên thực tế, Lệnh Cấm Du Lịch là một hình thức phân biệt tôn giáo, nhằm cấm người Hồi giáo mà không cần quyết định xem ai là bạn ai là thù.

Bản tường trình của Văn Phòng Kiểm Toán Chính Phủ (GAO) là một sự nhắc nhở về những sắc lệnh hành pháp được ban hành chỉ trong 5 ngày đầu tiên của Ban Hành Pháp Trump vẫn còn là một tác động đáng kể đối với những những sách thi hành luật di trú Hoa Kỳ. Tiếc thay, những sắc lệnh hành pháp đang tạo nên một hệ thống không nhân bản đối với người di dân.

Hỏi Đáp Di Trú

– Hỏi: Giả sử một sinh viên ngọai quốc bị cấm tái nhập cảnh Hoa Kỳ trong 10 năm và người này vẫn tìm cách trở lại Hoa Kỳ trong thời gian này thì sao?

– Đáp: Theo chính sách mới của Sở di trú USCIS, bất cứ ai là đối tượng bị cấm nhập cảnh 10 năm và cố tái nhập cảnh Hoa Kỳ, hoặc ngay cả dự tính tái nhập cảnh Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ vĩnh viễn.

– Hỏi: Lệnh cấm du lịch còn hiệu lực không?

– Đáp: Vì cuộc chiến ở Trung Đông, người ta chết hàng ngày hoặc bị buộc phải bỏ nhà cửa. Tuy nhiên, trong tháng Sáu vừa qua, Tối Cao Pháp Viện đã quyết định rằng tổng thống có thẩm quyền ban hành Lệnh Cấm Du Lịch nhắm vào 5 quốc gia có đông người Hồi Giáo. Nhiều gia đình ở Hoa Kỳ có thân nhân đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn ở một trong năm quốc gia bị cấm du lịch và không thể có chiếu khán đến Hoa Kỳ đoàn tụ với người thân.

– Hỏi: Việc thành lập một bộ phận mới của Bộ Nội An đến từ những tác động hành pháp của tổng thống là văn phòng dành cho Những Nạn Nhân Của Việc Thi Hành Luật (Chống Lại) Tội Ác Di Trú (tức Victims of Immigration Crime Enforcement – VOICE). Văn phòng này làm gì?

– Đáp: Văn phòng VOICE có một đương dây nóng và những liên lạc của cơ quan ICE địa phương để những công dân Hoa Kỳ có thể báo cáo “những hành vi tàn bạo” của “những người ngoại quốc phạm tội” ở Hoa Kỳ. Tổng thống đã bất kể những dữ kiện cho thấy hầu hết người di dân, kể cả hợp pháp hay bất hợp pháp, không phải là tội phạm.

Share this post