Những Bài Quyền Võ Cổ Truyền Việt Nam

Chủ đề trong 'Bài Viết Về Võ Thuật' do SoLuuHuong khởi đầu 16 tháng Sáu 2009.

Loading...
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. SoLuuHuong

  SoLuuHuong Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  LÃO HỔ THƯỢNG SƠN

  A.
  Bạch hổ khởi động.
  Chấp thủ khai mã
  Song thủ cước pháp
  Ðồng tử dân quả.
  Lưỡng thủ khai môn

  B.
  Ðại bàng triển dực
  Ðơn tọa phục hổ.
  Hữu thủ yểm tâm
  Hồi đầu thoái tọa
  Nhứt cước phá đao.

  C.
  Hồi mã đã hổ.
  Nhứt quyền đã khứ
  Lão hổ vồ mồi.
  Ngũ phong đã bồi
  Song đao phạt mộc

  D.
  Hoành thân toạ thủ
  Song phi cước khứ.
  Long quyền đã khứ.
  Tả hữu đã diện.
  Cuồng phong tróc nã

  E.
  Thối tọa hữu biên
  Tả thủ phá cước.
  Hoành thân phục hổ
  Hữu thủ yểm tâm
  Ngũ phong đã diện.

  F.
  Thối tọa tả biên
  Hữu cước đảo địa
  Ðơn tọa phục hổ
  Tả thủ yểm tâm
  Ngũ phong đã diện

  G.
  Hoành thân đoạt ngọc.
  Tả cước tảo địa
  Ðơn tọa phục hổ
  Hữu thủ yểm tâm.
  Lưỡng thủ vạn nang

  H.
  Âm dương nhứt bộ
  Ðơn tọa phục hổ.
  Tả thủ yểm tâm
  Long quyền đoạt nhãn
  Lưỡng thủ tả cước.

  I.
  Thanh sư xuất động
  Hoành thân thối bộ
  Hữu thủ yểm tâm.
  Long quyền đoạt nhãn
  Lưỡng thủ hữu cước

  J.
  Tàng hoa đơn toạ
  Tướng quân bạt kiếm

  Bái tổ thâu mã.
   
 2. SoLuuHuong

  SoLuuHuong Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  NGỌC TRẢN QUYỀN

  Ngọc trản ngân đài – Tả hữu tấn khai.
  Thập tự luyện diệp – Liên đã sát túc.
  Tọa hồi mai phục – Tấn đã tam chiến.
  Thối thủ nhị linh – Tả hoành sát hữu hoành sát.
  Hồi phát địa hổ – Thanh long biên giang.
  phụ tử tương tuỳ – Song phi chuyển dực.
  Hạ bàn lôi đản đả – Hồi tiểu tọa khai cung.
  Tấn đã song quyền – Trực tiền quyển địa.
  Huỳnh long quyển địa – Ðồng tử dương thân.
  Hoành tấn đã liên hoàn – Hồi tả tọa, bạch xà lăng lộ.
  Tả hoành sát thanh long biên giang – Kim kê điển thủ.
  Thối tảo bát liên hoàn – Tẩu mã dương tiên.
  Lập bộ như tiền – Hồi đầu vọng bái.

  Dịch:

  BÀI QUYỀN CHÉN NGỌC

  Chén ngọc đài bạc – Trái phải tiến ra
  Tay tréo thập tự, lên tay phất – đánh liền xát chân ngồi về mai phục – tới đánh ba lần
  Lui tay hai lần – giết ngang trái, giết ngang phải
  Rút về như cọp chụp đất – Rồng xanh vẫy vùng bên sông.
  Cha con theo nhau – Ðôi cánh chuyển động
  Dưới bàn gạt đánh nhau – Về dã ngồi kéo cung
  Ðánh tới đôi quyền – Quét thẳng về trước
  Rồng vàng quét đất – Ðồng tử vương mình
  Hoành bộ tới đánh liền theo – Về ngồi trái, rắn trắng bò trên đường
  Giết ngang trái, rồng xanh vùng vẩy bên sông – Gà vàng rút cổ .
  Lui quét đánh liên – Ngựa chạy quơ roi .
  Ðứng bộ như trước – Về bộ như ban đầu để bái tổ .
   
 3. SoLuuHuong

  SoLuuHuong Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  HÙNG KÊ QUYỀN


  Lưỡng kê giao thủ thỉ tranh hùng.
  Song túc tề phi trảo thượng xung.
  Trấn ải kimthương như bạch hổ.
  Thủ quan ngân kiếmtợ thanh longù.
  Xuyên cung độc chiêu tăng ư trác.
  Hồi thủ đơn câu thọ tứ hung.
  Thiểu tẩu dược trâm thiên sở tứ.
  Nhu cương cường nhược tân kỳ trung.
  Bái Tổ.

  Dịch:

  BÀI QUYỀN GÀ TRỐNG

  Ðôi gà giao đầu sắp đá nhau.
  Ðôi chân cùng nhảy móng xóc lên
  Trấn ải thương vàng như cọp trắng
  Giữ của kiếm bạt tợ rồng xanh
  Như cung không tên thêm sức mổ
  Quay đầu một cựa chiệu bốn bên
  Giả chạy phóng trâm trời đã dạy
  Mềm cứng mạnh yếu
   
 4. SoLuuHuong

  SoLuuHuong Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  LÃO MAI QUYỀN

  Lão mai độc thọ nhứt chi vinh.
  Lưỡng túc khinh kinh tấn bộ hoành.
  Tấn nhứt đản thối hồi lão khởi.
  Phi nhứt phát hoàn khối thanh đình.
  Tràn nha hổ dương vai thiết trảo.
  Chuyển giác long tất lực lôi oanh.
  Lão hầu thối tọa liên ba biến.
  Hồ điệp song phi lão bạn sanh.
  Nguyệt quật song câu lôi điển chấn.
  Vân tôn tam tảo hổ xà thành.
  Bái Tổ.

  Dịch:

  BÀI QUYỀN CÂY MAI GIÀ

  Mai già một cội một cành tươi.
  Ðôi chân nhẹ nhàng tấn bộ ngang
  Tấn bộ đản quyền một cái về bộ khỉ
  Bay đá một cái về nhanh như chuồng chuồng điểm thủy
  Cọp tràn đến nhe răng đưa vuốt,
  Chuyển sừng rồng hết sức chớp nhoáng,
  Khỉ già về ngồi chụp đến ba lần
  Ðôi bướm cùng bay dộp già sanh
  Trăng lên khuyết có đôi mũi nhọn như chớp nhoáng
  Mây cao ba lượt quét cọp rắn nên công
   
 5. SoLuuHuong

  SoLuuHuong Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  HÙYNH LONG ĐỘC KIẾM


  Diện tiền bái tổ kính sư.
  Hồi thân thủ bộ vẽ người hiên ngang.
  Kiếm ôm theo bộ xung thiên.
  Tả hữu song chỉ mình nghiên thế chào.
  Phụng đầu thế kiếm dương cao.
  Thối lui hạ bộ nhập vào chém ngang.
  Chém rồi bên tả tránh sang.
  Hữu môn thượng mã kiếm ngang chân mày.
  Kiếm loan long ẩn vân phi.
  Sơn đầu hạc lập đâm ngay hạ đàn.
  Rút về phong tỏa đôi bên.
  Dùng đoàn hạc tấn tiến lên chớ chầy.
  Xà hành nghịch thủy cho hay.
  Tàng đầu lộ vĩ chém bay qua đầu.
  Thối hồi đơn phụng quang châu.
  Chân theo xà tấn kiếm hầu tổ sư.
   
 6. SoLuuHuong

  SoLuuHuong Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  THÁI SƠN CÔN


  Thái sơn đích thủy địa xà liên.
  Thượng bỗng kỳ phong thối bạch viên.
  Quy kỳ độc giác trung bình hạ.
  Thượng thích đài đăng tấn thừa thiên.
  Hồi đầu trực chỉ liên tam thích.
  Ðồng tân thuận thế phá giang biên.
  Tẩuthố tồn sơn hoành phá kiếm.
  Linh miêu mai phục tấn thích ngưu.
  Thừa châu bố địa loan côn thích.
  Hồi tiểu kim kê đã trung lan.
  Si phong sậu võ ngưu khai giác.
  Triệu tử đăng thành giá mã an.
  Bái Tổ

  Dịch:


  BÀI ROI THÁI SƠN

  Núi thái sơn có giọt nước chảy dài trên mặt đất như hình rắn đi
  Bồng côn đưa cao như phất cờ trong giólui về ngồi như con vượn trắng
  Quay về dương gốc côn như chiếc sừng dùng thế trung bình thấp.
  Ðăm thẳng lên chân đèn tấn tới theo trời.
  Rút về đâm thẳng đến ba ngọn liên tiếp.
  Ðồng tân thuận thế phá bờ sông.
  Thỏ chạy quanh núi quay lại phá kiếm của địch
  Mèo linh mai phục đến đâm trâu
  Nương thuyền đập đất loan côn đâm
  Về bộ gà con mổ
  Gió thảm mưa sầu trâu mở sừng
  Ðồng tử lên thành gác gậy yên
   
 7. SoLuuHuong

  SoLuuHuong Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  TỨ LINH ÐAO


  Hướng đông chấp thủ nghiên chào.
  Chụm về tay phải cầm đao loan liền.
  Lui chân tay kéo lên trên.
  Chém qua trái phải vớt liền một phen.
  Nghiên về rùa úp lá sen.
  Chém ngang phát cỏ bay lên phượng hoàng.
  Ðỡ đâm hình dạng kỳ lân.
  Chéo chân chém dưới bước lên chẻ đầu.
  Hướng tây nào khác gì đâu.
  Hướng nam xoay vớt bay lên phượng hoàng.
  Ðỡ trên chém dưới hai lần.
  Ðao dân ngang mặt bay sau nhảy chồm.
  Chém liền hai ngọn dưới trên.
  Hướng bắc như thử, xoay tròn tứ môn.
  Tung mình cá vượt vũ môn.
  Tọa địa hổ giáng phi long theo liền.
  Trở về bái tổ tiếp liên.
  Chụm chân tại chổ tứ linh hết bài.
   
 8. SoLuuHuong

  SoLuuHuong Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  BÁT QUÁI CÔN


  Phát bản linh thủ, xà vươn khai môn.
  Long du điền hải, điểu thủy đăng thiên.
  Xuyên sơn định trận, nhất tướng ngũ môn.
  Bát quái đồng thần, lưỡng kê linh thủ.
  Vạn phụng như hoa, bát phương loạn xạ.
  Ðiểu trá yên phi, thạch thân xuất thế.
  Tứ Tướng hồi môn, lão tôn loạn đả.
  Triều bàn bát quái, độc giác chiến xa.
  Bạch xà long trận, đơn phụng chiều dương.
  Kim thương trá thủ, phi xa yên thạch.
  Hoành sơn mạng nhện, thần ngư võ thủy.
  Trung hải nhất trụ, độc linh yên bái.

  Dịch:

  BÀI ROI BÁT QUÁI

  Ðưa roi giơ tay – Rắn chúa mỡ cửa
  Rồng chơi ruộng biển – Chim nước lên trời,
  Qua núi xem trận – Một tướng giữ năm cửa
  Tám cỏi có đồng thần – Tay lành giữ kê,
  Muôn phụng như hoa – Tám phương loạn bắn
  Chim giởn khói bay – Người đá ra đời,
  Lão tôn loạn đánh – Bốn tướng về cửa
  Nhìn khắp tám cỏi – Chiến xa một sừng,
  Rắn trắng trận rồng – Một chim Phượng nhìn mặt trời.
  Thương vàng trao tay – Cát bay khỏi đá
  Núi ngang có màng nhện – Cá thần mưa nước,
  Giữa biển một cột – Một luồng như khói.
   
 9. SoLuuHuong

  SoLuuHuong Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  SIÊU XUNG THIÊN

  Bái Tổ
  Xung thiên đề đao phản trảm nghinh.
  Lôi phong trá tẩu qủy thần kinh.
  Ðê đầu tầm thọ lai phụng tấn.
  Trảm phạt trung bình toạ ngưu canh.
  Long thăng hổ giáng loan xa sát.
  Tiềm tàn ẩn phục điểu kiên khinh.
  Lạc mã bàn phi lai cấp thích.
  Tứ trung bình toạ phục sanh môn.

  Dịch:

  BÀI ÐAO SIÊU XUNG THIÊN

  Chọc trời qua đao chém ngược về
  Gío cuốn giả chạy qủi thần sợ
  Nép đầu vào cây lại tiến lên
  Chém giết giữa vòng, ngồi như người cày
  Rồng lên cọp xuống loan như vần bánh xe,
  Nép dấu trốn nằm chim sợ điếng
  Rớt ngựa bằng bay lại đâm mau,
  Bốn mặt cùng ngồi về nẻo sống.
   
 10. SoLuuHuong

  SoLuuHuong Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  ĐỘC LƯ THƯƠNG PHÁP


  1/ NGUỒN GỐC:

  Theo lời kể lại của các lão võ sư , huấn luyện viên ở vùng Tây Sơn Thượng Ðạo (An Khê , Gia Lai) khi dựng cờ khởi nghĩa lập căn cứ địa , chiêu mộ anh hùng hào kiệt bốn phương . Ba anh em Nguyễn Nhạc , Nguyễn Huệ , Nguyễn Lu đã biên soạn và cho tập bài “ Ðộc Lư Thương” vào khoảng năm 1770.

  “Ðộc Lư Thương ” ngụ ý tượng trưng cho sự đoàn kết của ba anh em nhà Tây Sơn dựng cờ đứng lên khởi nghĩa , vững chắc trong như thế 3 chân của chiếc lư hương . Ðộc Lư còn có nghĩa là tôn thờ một chủ , quyết tâm đồng lòng ủng hộ nghĩa quân Tây Sơn của nhân dân.

  Bài Ðộc Lư Thương phổ biến ở vùng Tây Sơn thượng đạo (nay thuộc huyện An Khê tỉnh Gia lai) được chi phái “Tây Sơn võ đạo Bình Ðịnh” tại An Khê lưu truyền và kế thừa.

  Tuy nhiên, do trải qua nhiều đời được lưu truyền trong các võ đường khác nhau nên có những điều chưa hợp lý trong chiêu thức cũng như tính khoa học trong bài thương.

  Vì vậy rất mong ban chuyên môn Liên Ðoàn Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam đóng góp , biên soạn hoàn chỉnh để bài thương được phổ biến mang tính kế thừa truyền thống Tây Sơn Võ Ðạo và phù hợp tính khoa học hiện đại .


  II. KẾT CẤU CỦA "ĐỘC LƯ THƯƠNG"

  Trước hết phải nói rõ hai chữ “Ðộc Lư” có một ý nghĩa và hình dáng của cái độc lư ba chân trên bệ thờ dùng để cấm hương , nó nhằm diễn tả bài thương dù trong tư thế nào vẫn vững chắc liền lạc kín đáo trong phòng thủ cũng như tấn công có sự liên hoàn hổ trợ nhau trong tư thế ba chân vạc hình tam giác giữa công thủ kết hợp tấn pháp, bộ pháp, thân pháp, thủ pháp và chiêu thức.

  1 – Tấn pháp : Bài thương được sử dụng các bộ tấn như : Ðinh tấn, Trung bình, Tý ngọ, Chảo mã và kim kê tấn.

  2 – Bộ pháp : Khi sử dụng bộ pháp di động lướt trên mặt đất và có những lúc dùng sức bật nhanh di chuyển đủ bốn hướng: tiền, hậu, tả, hữu chéo. Ðiểm chính là tiền , tả hữu hậu là phụ nhưng có lúc là chính. Tấn Thoái theo thế tam giác chiến liên hoàn.

  3 – Thân và thủ pháp : những động tác được kết hợp liền nhau giữa tay, chân, đầu, mình khi sử dụng “Thương Pháp” trong tấn công, phòng thủ gồm những điểm sau:

  -Chân, gạt, đỡ, bổ, quét, tém, triệt, đâm (tiền, hậu, tả, hữu)

  -Mục tiêu tấn công chia làm ba phần trên thân thể đối phương là (thượng, trung, hạ)

  4 – Chiêu thức :

  -Lời giới thiệu của bài thương là 15 câu

  -Mỗi câu là 1 chiêu , tổng cộng là 15 chiêu (thế)

  -Mỗi chiêu có 1 hay 2,3 thức (tùy thuộc vào chiêu)

  -Tổng cộng : 41 thức liên hoàn .

  Ðược phân ra làm 60 động tác

  III. NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG:


  Vì là loại binh khí dài nên thương thường được sử dụng ở chổ rộng . Dùng để xông pha nơi chiến trận, dưới đất, trên ngựa, trên thuyền .v.v....Nếu sử dụng nơi chật hẹp hay khi tiếp cận thì sẽ không đạt hiệu quả mà còn trở ngại cho chính mình.

  Riêng bài “Ðộc Lư ”có 6 yếu tố quyết định.

  - Nhanh - bất ngờ

  - Lấy thủ để co

  BÀI THIỆU "ĐỘC LƯ THƯƠNG":

  Lập tấn liên ba Phụng giang đầu
  Nhị bộ tấn nghinh khai đả thủ
  Qui đầu phục thế tấn Độc lư
  Hạ hồi trí túc song Long kích
  Hoành thân kiên đả tái nghịch tâm
  Hậu hoành nghinh chiến khai trực chỉ
  Hữu phi khai giác thích côn đình
  Phi bộ tạ hồi Liên trung đỉnh
  Hồi Long giáng thế đảo liên thành
  Chấp thủ Độc lư phát thích thương
  Song bộ khai qui đằng liên thích
  Phi vân chấp Mã tấn phát Ngưu
  Đảo thế luân thân Hầu Long bộ
  Chuyển Long phi giác thối Liên đài
  Liên ba tam bộ lập như tiền.
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn