Gởi Các Bạn Trẻ Việt Nam … Muốn Tìm Hiểu Về Nguồn Gốc Của Mình – Vinh Đào

Giới thiệu một cuốn sách có ý nghĩa của Tiến Sĩ Vinh Đào: Thư ngỏ gởi các bạn trẻ Việt Nam … muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mình.

Cuốn sách này viết cho thế hệ trẻ người Việt lớn lên hoặc sinh ra ở nước ngoài. Sách hướng dẫn người đọc một cách hấp dẫn qua các giai đoạn khác nhau về lịch sử ngàn năm của Việt Nam, cũng như giới thiệu đất nước và con người cùng những đặc điểm chính của xã hội và văn hóa.

Để tải sách xin vui lòng bấm vào liên kết dưới đây:

Việt ngữ: https://www.viet-hung.org/wp-content/uploads/2019/06/Th%C6%B0-ng%E1%BB%8F-g%E1%BB%9Fi-b%E1%BA%A1n-tr%E1%BA%BB-Vi%E1%BB%87t-Nam-.pdf

Anh ngữ: https://www.viet-hung.org/wp-content/uploads/2018/12/Open-letter_9_F.pdf

Share this post