Lớp Điện Toán Căn Bản Mỗi Sáng Thứ Năm

Lớp Điện Toán Căn Bản Mỗi Sáng Thứ Năm

Thời gian: Mỗi sáng thứ Năm từ 9:00 đến 11:30 (giảng viên sẽ đến sớm lúc 8 giờ để hướng dẫn riêng cho những học viên có câu hỏi)

Giảng viên: Thầy Đoàn Đức

Đề tài: Khóa học dài 3 tháng, mỗi buổi học là một đề tài khác nhau.

Địa điểm: 14550 Magnolia St, Phòng 205, Westminster, CA. 92683

Hoc phí: $20/tháng

Xin ghi danh tại số 714-893-3043

Share this post

One thought on “Lớp Điện Toán Căn Bản Mỗi Sáng Thứ Năm