Lớp iPad-iPhone Sơ Cấp MIỄN PHÍ Mỗi Chiều Thứ Ba

Lớp iPad-iPhone Sơ Cấp MIỄN PHÍ Mỗi Chiều Thứ Ba

Thời gian: Mỗi thứ Ba từ 1:00 đến 3:00 chiều

Giảng viên: Thầy Võ Vinh

Đề tài: Mỗi buổi học là một đề tài khác nhau.

Địa điểm: 14550 Magnolia St, Phòng 205, Westminster, CA. 92683

Hoc phí: Miễn phí

Xin ghi danh tại số 714-893-3043

Share this post