Tóm Lược Tiểu Sử và THÀNH TÍCH của SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ QLVNCH

Tóm Lược Tiểu Sử và THÀNH TÍCH của SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ  QLVNCH

Giai Đoạn I (Với các cấp Chỉ Huy người Pháp)

Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng 8 năm 1951 tại Chí Hoà Saigon.
Tiểu Đoàn 4 Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1952 tại Đà Nẳng.
Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1952 tại Trường Bưởi , Hà Nội.
Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1953 tại Trường Bưởi Hà Nội .
Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1953 tại Hà Đông , Hà Nội.
Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng 3 năm 1954 tại Chí Hoà, Saigon.
Trong thời gian này các cấp chỉ huy vẩn là người Pháp đãm nhiệm.

Liên Đoàn
Giai Đoạn II (Do Các cấp Chỉ Huy Người Việt Nam)
Binh Chủng Nhảy Dù Việt Nam chính thức được thành lập
ngày 1 tháng 5 năm 1954 tại Nha Trang với cấp Liên Đoàn Nhảy Dù (Groupement Aéroportés Vietnamien, G.A.P.VN) do Thiếu Tá ĐỖ CAO TRÍ chỉ huy.
Đại Đội Quân Y Nhảy Dù được thành lập năm 1957.
Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng 12 năm 1958 tại Tân Sơn Nhất, Gia Định.

Giai Đoạn III (Cấp Lữ Đoàn)
Ngày 26 tháng 10 năm 1959, Liên Đoàn Nhảy Dù được nâng lên thành Lữ Đoàn Nhảy Dù Việt Nam.
Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù được tái thành lập ngày 1 tháng 12 năm 1961.
Chiến Đoàn 1 & 2 được thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1962
Tiểu Đoàn 2 được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1965.
Tiểu đoàn 1 Pháo Binh Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng12 năm 1965.

Giai Đoạn IV (Cấp Sư Đoàn)
Lữ Đoàn Nhảy Dù được nâng lên thành SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ VIỆT NAM ngày 31 tháng 12 năm 1965
Đại Đội 1 Trinh Sát Nhảy Dù đươc thành lập ngày 31 tháng 12 năm 1965.
Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù được thành lập năm 1966 cùng lúc với Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù.
Tiểu Đoàn Quân Y và Bệnh Xá Đổ Vinh được thành lập ngày 1 tháng 12 năm 1966.
Chiến Đoàn 3 Nhảy Dù được thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1968
3 Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn được nâng lên thành 3 Lữ Đoàn Nhảy Dù và 3 Đại Đội Công Vụ, đồng thời Đại Đội 2 Trinh Sát Nhảy Dù v à Tiểu Đoàn Công Binh Nhảy Dù cũng được thành lập cùng lúc.
Tiểu Đoàn Yễm Trợ được thành lập ngày 1 tháng 8 năm 1968.
Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nhảy Dù được thành lập năm 1969 cùng lúc với Đại Đội 3 Trinh Sát Nhảy Dù.
Tiểu Đoàn Truyền Tin Nhảy Dù được thành Lập năm 1970 cùng lúc với Biệt Đội Tác Chiến Điện Tử.
Ngày 1 tháng 1 năm 1975, Lữ Đoàn 4 & Lữ Đoàn 5 Nhảy Dù được thành lập với các tiểu Đoàn:
Lữ Đoàn 4 : gồm Tiểu Đoàn 12, 14 và 15.
Lữ Đoàn 5: gồm Tiểu Đoàn 16, 17 và 18.
Cùng Tiểu Đoàn 4 Pháo Binh Nhảy Dù và Đại Đội 4 Trinh Sát Nhảy Dù

SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ ĐƯỢC CHỈ HUY BỞI CÁC VỊ TƯ LỆNH

Đại Tá ĐỔ CAO TRÍ – 01-09-1954 — 1956
Đại Tá NGUYỄN CHÁNH THI – 01-09-1956 — 1960
Thiếu Tướng CAO VĂN VIÊN – 12-11-1960 — 1964
Trung Tướng DƯ QUỐC ĐỐNG – 19-12-1964 — 1972
Chuẩn Tướng LÊ QUANG LƯỠNG – 01-11-1972 — 30-04-1975

Share this post