VNCH Foundation Mở Đại Hội 2016 – Nguyên Huy

VNCH Foundation Mở Đại Hội 2016 – Nguyên Huy

LITTLE SAIGON, California (NV) – Một đại hội mang tên “Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại” sắp được mở ra tại Little Saigon vào ngày 15 Tháng Mười.

Tổ chức đại hội này là Việt Nam Cộng Hòa Foundation với chủ tịch là cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích.

Trong một cuộc tiếp xúc với một số báo chí Việt ngữ tại Little Saigon, ông Hồ Văn Sinh, đại diện cho VNCH Foundation, cho biết một số chi tiết.

Thứ nhất là về mục tiêu của đại hội nhằm đến là “Bầu ra Ủy Ban Lãnh Đạo VNCH, để đại diện cho VNCH trên nguyên tắc pháp lý, nhằm vận động công pháp quốc tế mới cứu được Hoàng Sa, Trường Sa cũng như cứu dân cứu nước trước thảm họa diệt vong do Cộng Sản gây ra”.

Thứ hai là để “tiếp nối những công việc mà VNCH Foundation đã làm từ nhiều năm nay như thành lập một phái đoàn gồm các nhân sĩ, trí thức, dân biểu, báo chí của VNCH trước năm 1975 qua Âu Châu vận động Quốc Hội Âu Châu và các nước có ký vào Hiệp Định Paris 1973, căn cứ trên hiệp ước này xin Liên Hiệp Quốc mở lại một hội nghị quốc tế thẩm định lại sự thi hành hiệp ước của các bên, ngõ hầu trả lại miền Nam Việt Nam trong thể chế VNCH mà người dân cả Bắc và Nam Việt Nam hiện nay đều mong muốn.”

Thứ ba là nhằm “phục hồi thể chế VNCH ở hải ngoại để sẵn sàng đáp ứng với tình thế đang biến chuyển dữ dội ở trong nước”.

Thứ tư là để “tiếp nối những thành quả mà cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích đã đem lại cho việc đem VNCH trở lại. Cụ thể là cùng với ông Ngô Thanh Hải, thượng nghị sĩ Gia Nã Đại, đang vận động Quốc Hội Gia Nã Đại, một trong 15 quốc gia cùng ký vào Hiệp Định Paris 1973 để bảo đảm hiệp định được thi hành, xin quốc tế cho tổ chức lại một Hiệp Định Paris khác để trả lại cho VNCH những gì của VNCH theo Hiệp Định Paris 1973 quy định”.

Trong quá trình hoạt động, VNCH Foundation nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như những phê phán không thuận lợi. VNCH Foundation từng được các nhân sĩ trí thức gia nhập hay cộng tác như Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, cựu Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá… Trong nhiều lần VNCH Foundation tổ chức đại nhạc hội vận động VNCH trở lại trong cộng đồng người Việt ở Nam California, nhiều ban nhạc và các tổ chức ái hữu và đồng hương đã tham gia tích cực như Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Tù Ca Xuân Điềm…

Những thành phần phê phán việc làm của VNCH Foundation thường cho rằng “đang làm một công việc vô vọng, khó đạt được thành công”. Họ lập luận, thời gian đã qua 41 năm quá trễ để phản đối sự thi hành Hiệp Định Paris 1973. Thứ đến là tình hình thế giới, chính sách quay về Á Châu của chính phủ Tổng Thống Barack Obama của Mỹ, tân Thủ Tướng Justin Trudeau của Gia Nã Đại có chính sách đối ngoại khác trước, lực lượng VNCH nói chung là quân dân cán chính quá phân hóa để có thể thành hình được một cơ cấu chính trị đoàn kết, thống nhất nên không có tiếng nói nào được các chính phủ của 15 nước cùng ký kết bảo đảm cho hiệp định có thể căn cứ vào đó mà tiến hành các thủ tục pháp lý quốc tế v.v…

Tuy nhiên, các thành viên trong VNCH Foundation vẫn bỏ nhiều công sức để vận động cho Việt Nam nói chung, và miền Nam Việt Nam nói riêng, sớm thực hiện lại được thể chế VNCH.

Về điều này, ông Hồ Văn Sinh nhận định: “Bốn mươi mốt năm qua, chỉ vì không có lãnh đạo mà chúng ta bị phân hóa và chia rẽ. Nhìn những cảnh dậu đổ bìm leo, thừa nước đục thả câu, mà đau lòng cho vận nước. Nhiều người trong chúng ta đã phẫn uất, bất mãn trước những thăng trầm thế sự rồi cam tâm phó mặc. Nhưng xin hãy tự vấn lương tâm mình, nếu ta còn ý chí, còn tinh thần và còn quyết tâm thì chúng ta vẫn có thể tạo nên thời thế. Không ai thương ta cho bằng chính ta và cũng không ai có thể đứng ra mà cứu Việt Nam bằng chính xương máu của chúng ta. Đất nước này đang sắp bị Tàu Cộng đồng hóa như Tân Cương, Tây Tạng. Thảm họa của nó là đồng bào chúng ta sẽ phải sống trong cảnh lầm than tủi nhục, oằn oại rên xiết dưới ách nô lệ giặc Tàu. Nên việc làm cần kíp với chúng ta hiện nay là ngồi lại với nhau chung lòng chung sức vận động quân dân cán chính VNCH tham gia vào ngày đại hội để chúng ta bầu ra được một Ủy Ban Lãnh Đạo VNCH xứng đáng để tiến hành công cuộc đưa VNCH trở lại trên đất nước Việt Nam yêu quý”.

Mọi chi tiết, xin liên lạc (714) 305-9025, hoặc email: [email protected]

Share this post