All Stories

Chung Tình – Giao Chỉ

Còn nhớ hay đã quên, hai chữ Chung Tình. Trong câu chuyện 35 năm nhìn lại, chúng tôi ghi được…