All Stories

Barbara – Kim Thanh

Thơ Jacques Prévert (1900-1977)  Kim Thanh giới thiệu và dịch. Riêng tặng Đặng Trần Hải, bạn cùng K 20 Thủ…