Category: Kiến Thức Khắp Nơi

Tên gọi Sóc Trăng do chữ Srok Kh’leang của tiếng Khmer mà ra. Srok là xứ, cõi, vùng, miền . . . Kh’leang là kho, vựa, chỗ chứa bạc. Srok Kh’leang có nghĩa là “Xứ có kho chứa bạc của…

Cuộc Đấu Tranh Đầu Tiên Đòi Lại Đất Trong Lịch Sử Bang Giao Việt–Trung – Hồ Bạch Thảo [Ask not what your country can do for you—ask what you can do for your country. J.F. Kennedy. Xin đừng hỏi tổ…

M Con cái chăm sóc cha mẹ khi già yếu là bổn phận mà cũng là truyền thống tốt đẹp của dân ta. Tuy vậy chúng ta cũng thường nghe nhiều câu than thở, như: “Bà già tôi hồi này…