“Đạo” mặt dầy!

“Đạo” mặt dầy!

Không phải nói nhiều, chỉ cần xem hình Supertree Grove tại Gardens by the Bay (Tân Gia Ba) dưới đây do Thủ Tướng Lý Hiển Long công bố trong National Day Rally vào tháng Tám năm 2005 và đối chiếu với hình tại “Expo Milan 2015 Nước Và Hoa Sen”

SuperTree1
Supertree Grove at Gardens by the Bay

Expo2015
Nước Và Hoa Sen

Share this post