Độ Sinh – Trương Văn Phú

Độ Sinh – Trương Văn Phú

Thuở xưa, con đường hoằng hóa đạo Phật từ bắc xuống nam thuộc Ấn Độ, vì thế năm trăm năm sau kỳ kiết tập đầu tiên, Phật pháp truyền từ hai dòng chánh.

1- Phía bắc truyền sang đông, nhánh này gọi là Bắc Tông, bao gồm các nước: Tây Tạng, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam.

2- Phía nam cũng truyền về đông, nhánh này gọi là Nam Tông, bao gồm các nước: Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Cao Miên, Việt Nam.

Như vậy Việt Nam hưởng được cả hai phái truyền thừa, thực sự rất phong phú trong đạo pháp, đa dạng trong tu viện, và phái khất sĩ do sư trưởng Minh Đăng Quang hướng dẫn, hiện thời đã hiện diện nhiều tịnh xá cùng tăng đoàn khắp nước rồi cả ở ngoài nước.

Đương thời Phật đạo đang có những tu viện lớn tại Pháp, Đức, học tăng Việt Nam được gởi sang đó học. Sau thời gian dài, Ấn Độ nơi phát xuất lu mờ dần, nay cũng được phục hưng lại do các vị sư Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bổn mở đường, cho nên hiện nay các học tăng cũng từ Việt Nam sang bên ấy học-tập pháp.

Trương Văn Phú

Share this post