Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Cổ Động Việc Cầu Nguyện Đặc Biệt

Chủ đề trong 'Công Giáo' do KhucCamTa khởi đầu 9 tháng Mười 2018.

 1. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Cổ Động Việc Cầu Nguyện Đặc Biệt  Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu Của Đức Giáo Hoàng
  (The Pope’s Worldwide Prayer Network)

  CỔ ĐỘNG VIỆC CẦU NGUYỆN ĐẶC BIỆT CHO GIÁO HỘI TRONG THÁNG MƯỜI

  SPECIAL PRAYER CAMPAIGN FOR THE CHURCH – OCTOBER

  The Pope asks us to pray a Rosary daily, that the Virgin Mary protect the Church in these times of crisis, and to pray to St. Michael the Archangel, that he defend the Church from the attacks of the Devil.


  Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta đọc kinh Mân Côi hàng ngày, để xin Đức Trinh Nữ Maria bảo vệ Hội Thánh trong thời kỳ khủng hoảng của thời đại hôm nay, và cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, để xin Ngài bảo vệ Hội Thánh khỏi những cuộc tấn công của ma quỉ.

  What?

  Pope Francis urges us to join in a special time of prayer with all the People of God during October:: praying the Rosary to the Virgin Mary and the prayer Sub Tuum Praesidium (“We fly to thy patronage, Oh Holy Mother of God…,” ) for the intentions of the Church. Pope Francis also asks us pray to St. Michael the Archangel, so that he will defend the Church against the attacks of the Devil.


  Là gì?

  Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô khẩn khoản xin chúng ta dành thời gian đặc biệt để cầu nguyện với Dân Thiên Chúa trong Tháng Mười này: Hãy lần chuỗi Mân Côi với Đức Trinh Nữ Maria và đọc kinh Sub Tuum Praesidium (Lạy Đức Mẹ Chúa Trời) theo ý chỉ của Giáo Hội. Đức Giáo Hoàng cũng xin chúng ta cầu xin cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, để Ngài bảo vệ Giáo hội chống lại những cuộc tấn công của Ma Quỉ.

  When?

  During the entire month of October 2018.


  Khi nào?

  Trong suốt tháng Mười năm 2018.


  Where?

  During a moment of personal or community prayer, together with friends, companions, colleagues, while taking public transportation, before the Tabernacle, etc.


  Ở đâu?

  Trong giờ cầu nguyện cá nhân hoặc chung với cộng đoàn, khi gặp gỡ bạn bè, người đồng hành, đồng nghiệp, hay đang khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hoặc trước Nhà Tạm…

  How?

  Như thế nào?


  1—Praying the Holy Rosary

  1- Cầu nguyện với Chuỗi Mân Côi

  2—Praying the Sub Tuum Praesidium:

  2- Đọc kinh Sub Tuum Praesidium: Lạy Đức Mẹ Chúa Trời

  We fly to thy patronage, O holy Mother of God;
  despise not our petitions in our necessities,
  but deliver us always from all dangers,
  O glorious and blessed Virgin. Amen.


  “Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, Ngài xiết bao thánh thiện,
  này chúng con chạy đến tìm nương ẩn nơi Ngài.
  Lúc sa vòng gian khổ, khi gặp cảnh phong trần,
  lời con cái nài van, xin Mẹ đừng chê bỏ,
  nhưng xin hằng giải thoát, khỏi ngàn nỗi hiểm nguy,
  ôi vinh diệu ai bì, Trinh Nữ đầy ơn phúc !”

  (Bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ).

  3—Praying the Prayer to St. Michael the Archangel:

  3- Cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

  Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the Devil. May God rebuke him, we humbly pray; and do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God cast into hell Satan and all the evil spirits who wander through the world seeking the ruin of souls. Amen

  Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micace, xin bảo vệ chúng con trong cuộc chiến. Xin Ngài bảo vệ chúng con chống lại những yếu đuối, và nọc độc của ma quỉ. Chúng con khiêm tốn xin Thiên Chúa xua đuổi chúng, và chớ gì, ôi vị Hoàng Tử Thiên Quốc, nhờ quyền năng Thiên Chúa, xin đuổi ma quỉ về Hỏa Ngục, và hết các thần dữ đang rong ruổi khắp thế gian để tìm cách hủy diệt các linh hồn. Amen.

  Why?

  Because the Church needs everyone’s commitment and prayer to face the moments of difficulties and challenges that it is experiencing.


  Tại sao?

  Vì Giáo Hội cần lòng nhiệt thành, và lời cầu nguyện của mọi người để đương đầu với những khó khăn và các thách đố mà Giáo hội đang phải trải qua.


  “This is our power: not to dominate or to cry out more loudly, according to the logic of this world, but rather to exercise the gentle power of prayer.” (Pope Francis)

  “Đây là sức mạnh của chúng ta: không phải thống trị hay la lớn tiếng như cách thức của thế gian này, nhưng bằng việc thực thi sức mạnh dịu dàng của lời cầu nguyện.”


  (Đức Giáo Hoàng Phanxicô)
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 10 tháng Mười 2018

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn