Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tôi Là Mẹ (Cải lương video)

Chủ đề trong 'Vọng Cổ' do Lee Ann khởi đầu 25 tháng Bảy 2010.

 1. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Tôi Là Mẹ

  (Minh Vương, Lệ Thủy, Vũ Luân, Tú Sương, Thanh Hằng, Kiều Mai Lý, Thanh Nam)

  <object width="480" height="320"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/x6zy7e?additionalInfos=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/x6zy7e?additionalInfos=0" width="500" height="430" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object>​
   
 2. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 2

  <object width="540" height="430"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy7l_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk2_shortfilms&autoPlay=1"></param><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="autoplay" value="1"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy7l_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk2_shortfilms&autoPlay=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowfullscreen="true" flashVars="autoPlay=0"></embed></object>​
   
 3. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 3

  <object width="540" height="430"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy7v_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk3_shortfilms&autoPlay=1"></param><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="autoplay" value="1"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy7v_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk3_shortfilms&autoPlay=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="430" allowfullscreen="true" flashVars="autoPlay=0"></embed></object>​
   
 4. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 4

  <object width="540" height="430"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy81_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk4_shortfilms&autoPlay=1"></param><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="autoplay" value="1"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy81_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk4_shortfilms&autoPlay=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="430" allowfullscreen="true" flashVars="autoPlay=0"></embed></object>​
   
 5. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 5

  <object width="540" height="430"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy89_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk5_shortfilms&autoPlay=1"></param><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="autoplay" value="1"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy89_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk5_shortfilms&autoPlay=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="430" allowfullscreen="true" flashVars="autoPlay=0"></embed></object>​
   
 6. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 6

  <object width="540" height="430"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy97_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk6_shortfilms&autoPlay=1"></param><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="autoplay" value="1"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy97_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk6_shortfilms&autoPlay=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="430" allowfullscreen="true" flashVars="autoPlay=0"></embed></object>​
   
 7. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 7

  <object width="540" height="430"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy9f_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk7_shortfilms&autoPlay=1"></param><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="autoplay" value="1"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy9f_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk7_shortfilms&autoPlay=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="430" allowfullscreen="true" flashVars="autoPlay=0"></embed></object>​
   
 8. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 8

  <object width="540" height="430"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy9m_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk8_shortfilms&autoPlay=1"></param><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="autoplay" value="1"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy9m_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk8_shortfilms&autoPlay=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="430" allowfullscreen="true" flashVars="autoPlay=0"></embed></object>​
   
 9. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 9

  <object width="540" height="430"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy9v_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk9_shortfilms&autoPlay=1"></param><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="autoplay" value="1"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x6zy9v_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk9_shortfilms&autoPlay=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="430" allowfullscreen="true" flashVars="autoPlay=0"></embed></object>​
   
 10. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 10

  <object width="540" height="430"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x6zya3_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk10chu_shortfilms&autoPlay=1"></param><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="autoplay" value="1"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x6zya3_wwwthegioifilmtvtoi-la-mechunk10chu_shortfilms&autoPlay=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="430" allowfullscreen="true" flashVars="autoPlay=0"></embed></object>​
   
 11. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 11

  <object width="480" height="320"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/x6zyaf?additionalInfos=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/x6zyaf?additionalInfos=0" width="500" height="430" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object>​
   
 12. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 12

  <object width="480" height="320"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/x6zyat?additionalInfos=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/x6zyat?additionalInfos=0" width="500" height="430" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object>​
   
 13. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Tập 13

  <object width="480" height="320"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/x6zyb3?additionalInfos=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/x6zyb3?additionalInfos=0" width="500" height="430" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object>​
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn