Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tạ Trăn

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Đường - Cổ Thi' do phanlang01 khởi đầu 26 tháng Mười 2017.

 1. phanlang01

  phanlang01 Khách Quý


  南伐 
   
  南伐驅千騎, 
  遥聞幾戰場。 
  青年多俠氣, 
  白骨半他鄉。 
  塞雁悲秋老, 
  閨人哭夜長。 
  招魂渺何處, 
  天外月茫茫。

  謝榛


  列朝詩集
  卷69:丁集第五

  Nam phạt 
   
  Nam phạt khu thiên kỵ, 
  Diêu văn kỷ chiến trường . 
  Thanh niên đa hiệp khí, 
  Bạch cốt bán tha hương . 
  Tái nhạn bi thu lão, 
  Khuê nhân khốc dạ trường . 
  Chiêu hồn miểu hà xứ, 
  Thiên ngoại nguyệt mang mang .

  Tạ Trăn

  Dịch :

  Đánh Nam

  Đánh Nam xua ngàn kỵ
  Xa nghe mấy chiến trường
  Thanh niên nhiều nghĩa khí
  Xương trắng táng tha phương
  Nhạn ải buồn thu cỗi
  Sương phụ khóc đêm trường
  Gọi hồn tít mù xứ
  Mênh mông trăng bốn phương

  phanlang01
   
 2. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  邊警 

  太白秋高烽火驚,
  羽書飛下晉陽城。 
  沙場風急來胡馬,
  亭障雲深出漢旌。 
  戰守何人能仗策,
  朝廷今日始言兵。 
  懸知駕馭還多術,
  早晚親臨細柳營。

  謝榛

  列朝詩集-卷69:丁集第五

  Biên cảnh 

  Thái Bạch thu cao phong hỏa kinh,
  Vũ thư phi hạ Tấn Dương thành . 
  Sa trường phong cấp lai Hồ mã,
  Đình chướng vân thâm xuất Hán tinh . 
  Chiến thủ hà nhân năng trượng sách,
  Triều đình kim nhật thủy ngôn binh . 
  Huyền tri giá ngự hoàn đa thuật,
  Tảo vãn thân lâm Tế Liễu doanh .

  Tạ Trăn

  Chú thích :

  Thái Bạch : sao Thái Bạch, tứcThái Bạch Kim Tinh太白金星, cũng được gọi là
  sao Trường Canh 长庚星, Khải Minh启明星, biểu tượng của thần chiến tranh .
  Vũ thư 羽書: văn thư khẩn cấp báo quân tình ngày xưa, có gắn lông chim .
  Tấn Dương thành 晉陽城 : tức thành Thái Nguyên太原城, Sơn Tây山西省,
  xưa là nơi tranh chiến của nhiều thế lực .
  Đình chướng亭障 : thành lũy, quân doanh xây nơi biên cương hiểm yếu để
  phòng thủ .
  Giá ngự 駕馭 : điều khiển xe ngựa tiến lên nghênh chiến .
  Tế Liễu doanh 細柳營 : tên trại quân do Chu Á Phu 周亞夫 đóng giữ (158 BC)
  chống Hung Nô, nay tại tây nam Hàm Dương 咸陽, Thiểm Tây 陝西.

  Dịch :

  Phòng bị tại biên giới .

  Mùa thu khói lửa chiến tranh,
  Vũ thư bay gấp đến thành Tấn Dương .
  Ngựa Hồ cuộn gió sa trường,
  Mây mù cờ Hán cũng đương xuất thành .
  Ai người đánh, giữ kế nhanh,
  Triều đình toàn kẻ nói rành việc binh .
  Ngựa xe điều khiển, tử sinh,
  Doanh quân Tế Liễu liều mình nay mai .

  phanlang
   
 3. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng


  塞下二首

  青山行不斷,
  獨馬去遲遲。 
  宿霧開軍壘,
  寒城見酒旗。 
  沙連天盡處,
  霜重日高時。 
  慘淡兵戈氣,
  蕭條榆柳枝。 
  乾坤疲戰伐,
  將相繫安危。 
  寄語籌邊者,
  功名當自知。
   
  路出古雲州,
  風沙吹不休。 
  烏鳶下空磧,
  駝馬渡寒流。 
  地曠邊聲動,
  天高朔氣浮。 
  霜連窮海夕,
  月照大荒秋。 
  擊鼓番王醉,
  吹笳漢女愁。 
  龍城若復取,
  俠士幾封侯。

  謝榛

  列朝詩集-卷69:丁集第五

  Tái hạ nhị thủ

  Thanh sơn hành bất đoạn,
  Độc mã khứ trì trì . 
  Túc vụ khai quân lũy,
  Hàn thành kiến tửu kỳ . 
  Sa liên thiên tận xứ,
  Sương trọng nhật cao thì . 
  Thảm đạm binh qua khí,
  Tiêu điều du liễu chi . 
  Càn khôn bì chiến phạt,
  Tương tướng hệ an nguy . 
  Ký ngữ trù biên giả,
  Công danh đương tự tri .

  Lộ xuất cổ Vân Châu,
  Phong sa xuy bất hưu . 
  Ô diên hạ không thích,
  Đà mã độ hàn lưu . 
  Địa khoáng biên thanh động,
  Thiên cao sóc khí phù . 
  Sương liên cùng hải tịch,
  Nguyệt chiếu đại hoang thu . 
  Kích cổ phiên vương túy,
  Xuy già Hán nữ sầu . 
  Long Thành nhược phục thủ,
  Hiệp sĩ kỷ phong hầu .

  Tạ Trăn

  Chú thích :

  Tửu kỳ 酒旗 : cờ treo trên quán rượu, còn được gọi là tửu vọng 酒望,
  tửu liêm 酒帘, thanh kỳ 青旗, cẩm bái 錦旆, để chiêu dụ khách .
  Trù biên giả 籌邊者: người trù hoạch kế sách tại biên giới, xây đồn đắp luỹ,
  chia quân đi đóng giữ những nơi hiểm yếu ...
  Vân Châu : cũng được gọi là huyện Vân Trung 云中县, nay là
  huyện Đại Đồng大同县, Sơn Tây 山西省 .
  Biên thanh : tiếng động ở sa mạc như ngựa hí, lạc đà kêu, gió thổi, còi rúc,
  tiếng Hồ già, tiếng trống v. v...
  Xuy già Hán nữ sầu : ám chỉ Thái Diễm蔡琰, bị người Hồ bắt, rất giỏi thổi Hồ già,
  đã sáng tác những bài thơ nổi tiếng "Hồ già thập bát phách 胡笳十八拍" .
  Long Thành 龍城: tức thành Thiên Thuỷ天水城, Cam Túc 甘肃省 nằm ở địa thế xung yếu, người
  cầm quân ai cũng muốn chiếm để chế ngự lưu vực hai sông Hoàng Hà và Dương Tử .

  Dịch :

  Dưới ải

  Núi xanh đi không hết,
  Ngựa lẻ bước chậm chầy .
  Móc đêm che chiến luỹ,
  Thành lạnh cờ rượu bay .
  Cát liền trời cuối đất,
  Sương nặng mãi phủ ngày .
  Giáo mác trông ảm đạm,
  Xác xơ du liễu lay
  Đất trời mỏi chinh chiến,
  An nguy do tướng tài .
  Hỡi người toan kế sách,
  Công danh tự biết ngay .

  Đường ra Vân Châu cũ,
  Không ngưng gió cát bay .
  Sa mạc diều quạ đáp,
  Lội sông đà ngựa bầy .
  Đất rộng biên thanh trổi,
  Trời cao khí bắc vây .
  Biển chiều sương nối kín,
  Cõi hoang trăng bủa đầy
  Thổi già gái Hán buồn,
  Đánh trống chúa phiên say .
  Thành Long nếu lấy được,
  Hiệp sĩ phong hầu ngay .

  phanlang
   
 4. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng


  塞上曲三首

  旌旗蕩野塞雲開,
  金鼓連天朔雁回。 
  落日半山追黠虜,
  彎弓直過李陵臺。 
  飛將龍沙逐虜還,
  夜驅駝馬入燕關。 
  城頭殘月誰橫笛,
  吹落梅花雪滿山。 
  暮雲黯澹壓邊樓,
  雪滿黄河凍不流。 
  野燒連山胡馬絕,
  何人月下唱涼州。

  謝榛

  列朝詩集-卷69:丁集第五

  Tái thượng khúc tam thủ

  Tinh kỳ đãng dã tái vân khai,
  Kim cổ liên thiên sóc nhạn hồi . 
  Lạc nhật bán sơn truy Hiệt Lỗ,
  Loan cung trực quá Lý Lăng đài . 
  Phi tướng Long Sa trục Lỗ hoàn,
  Dạ khu đà mã nhập Yên quan . 
  Thành đầu tàn nguyệt thùy hoành địch,
  Xuy Lạc Mai Hoa tuyết mãn san . 
  Mộ vân ảm đạm áp biên lâu,
  Tuyết mãn Hoàng Hà đống bất lưu . 
  Dã thiếu liên sơn hồ mã tuyệt,
  Hà nhân nguyệt hạ xướng Lương Châu .

  Tạ Trăn

  Chú thích :

  Hiệt Lỗ : chỉ chung những dân tộc phía bắc nước Tàu, khôn ngoan, mưu trí, đã xâm chiếm,
  cai trị Trung Nguyên nhiều lần .
  Phi tướng 飛將 : chỉ Lý Quảng 李廣(184 BC-119 BC), tướng Hán, nhanh nhẹn, thiện chiến .
  Lý Lăng 李陵(134 BC— 74 BC): tướng Hán (cháu nội Lý Quảng) đánh Hung Nô
  bị bắt (năm 99 BC) và đầu hàng .
  Lý Lăng đài : Mộ Lý Lăng .
  Yên Quan 燕關 : tức Sơn Hải Quan山海關, nằm giữa tỉnh Liêu Ninh 遼寧省 và Hà Bắc 河北省 .
  Lạc Mai Hoa : tức Mai Hoa Lạc 梅花落, tên khúc ca xưa dùng cho sáo .
  Lương Châu 凉州: nay là thị trấn Vũ Uy武威市, tỉnh Cam Túc甘肃省 .
  Lương Châu từ : bài ca Lương Châu, nhập vào nhà Đường từ Tây Vực, Đường Huyền Tông
  bảo Giáo Phường cải biến thành ca khúc cho cung nữ hát . Nhiều người đã làm thơ
  "Lương Châu từ" như Vương Chi Hoán 王之涣, Vương Hàn 王翰 .

  Dịch :

  Bài ca trên ải

  Mây ải thoáng, tinh kỳ bay lộng
  Trống vang trời chim én trở về
  Mặt trời xuống đuổi săn Hiệt Lỗ
  Đài Lý Lăng tên bắn qua theo
  Đánh Lỗ về Long Sa đã tối
  Phi tướng xua ngựa nhập ải Yên
  Ai nâng sáo đầu thành trăng xế
  Thổi Lạc Mai tuyết phủ núi nghiêng
  Mây chiều nặng lầu biên u ám
  Tuyết đóng dày đông đặc Hoàng Hà
  Đốt cháy núi ngựa Hồ cùng lối
  Bài Lương Châu trăng sáng ai ca

  phanlang
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn