Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Wiki

Chào mừng bạn viếng thăm . Sách có chứa mục lục để bạn dề theo dõi.

Tài liệu này đã được đọc 2,306 lần.

  • Guest
   là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Table of Contents

  1. 1Chapter Đại Ma Vương - Chương 1 - Nghịch Thương Thiên
  2. 2Chapter Đại Ma Vương - Chương 2 - Nghịch Thương Thiên
  3. 3Chapter Đại Ma Vương - Chương 3 - Nghịch Thương Thiên
  4. 4Chapter Đại Ma Vương - Chương 4 - Nghịch Thương Thiên
  5. 5Chapter Đại Ma Vương - Chương 5 - Nghịch Thương Thiên
  6. 6Chapter Đại Ma Vương - Chương 6 - Nghịch Thương Thiên
  7. 7Chapter Đại Ma Vương - Chương 7 - Nghịch Thương Thiên
  8. 8Chapter Đại Ma Vương - Chương 8 - Nghịch Thương Thiên
  9. 9Chapter Đại Ma Vương - Chương 9 - Nghịch Thương Thiên
  10. 10Chapter Đại Ma Vương - Chương 10 - Nghịch Thương Thiên
  11. 11Chapter Đại Ma Vương - Chương 11 - Nghịch Thương Thiên
  12. 12Chapter Đại Ma Vương - Chương 12 - Nghịch Thương Thiên
  13. 13Chapter Đại Ma Vương - Chương 13 - Nghịch Thương Thiên
  14. 14Chapter Đại Ma Vương - Chương 14 - Nghịch Thương Thiên
  15. 15Chapter Đại Ma Vương - Chương 15 - Nghịch Thương Thiên
  16. 16Chapter Đại Ma Vương - Chương 16 - Nghịch Thương Thiên
  17. 17Chapter Đại Ma Vương - Chương 17 - Nghịch Thương Thiên
  18. 18Chapter Đại Ma Vương - Chương 18 - Nghịch Thương Thiên
  19. 19Chapter Đại Ma Vương - Chương 19 - Nghịch Thương Thiên
  20. 20Chapter Đại Ma Vương - Chương 20 - Nghịch Thương Thiên
  21. 21Chapter Đại Ma Vương - Chương 21 - Nghịch Thương Thiên
  22. 22Chapter Đại Ma Vương - Chương 22 - Nghịch Thương Thiên
  23. 23Chapter Đại Ma Vương - Chương 23 - Nghịch Thương Thiên
  24. 24Chapter Đại Ma Vương - Chương 24 - Nghịch Thương Thiên
  25. 25Chapter Đại Ma Vương - Chương 25 - Nghịch Thương Thiên
  26. 26Chapter Đại Ma Vương - Chương 26 - Nghịch Thương Thiên
  27. 27Chapter Đại Ma Vương - Chương 27 - Nghịch Thương Thiên
  28. 28Chapter Đại Ma Vương - Chương 28 - Nghịch Thương Thiên
  29. 29Chapter Đại Ma Vương - Chương 29 - Nghịch Thương Thiên
  30. 30Chapter Đại Ma Vương - Chương 30 - Nghịch Thương Thiên
  31. 31Chapter Đại Ma Vương - Chương 31 - Nghịch Thương Thiên
  32. 32Chapter Đại Ma Vương - Chương 32 - Nghịch Thương Thiên
  33. 33Chapter Đại Ma Vương - Chương 33 - Nghịch Thương Thiên
  34. 34Chapter Đại Ma Vương - Chương 34 - Nghịch Thương Thiên
  35. 35Chapter Đại Ma Vương - Chương 35 - Nghịch Thương Thiên
  36. 36Chapter Đại Ma Vương - Chương 36 - Nghịch Thương Thiên
  37. 37Chapter Đại Ma Vương - Chương 37 - Nghịch Thương Thiên
  38. 38Chapter Đại Ma Vương - Chương 38 - Nghịch Thương Thiên
  39. 39Chapter Đại Ma Vương - Chương 39 - Nghịch Thương Thiên
  40. 40Chapter Đại Ma Vương - Chương 40 - Nghịch Thương Thiên
  41. 41Chapter Đại Ma Vương - Chương 41 - Nghịch Thương Thiên
  42. 42Chapter Đại Ma Vương - Chương 42 - Nghịch Thương Thiên
  43. 43Chapter Đại Ma Vương - Chương 43 - Nghịch Thương Thiên
  44. 44Chapter Đại Ma Vương - Chương 44 - Nghịch Thương Thiên
  45. 45Chapter Đại Ma Vương - Chương 45 - Nghịch Thương Thiên
  46. 46Chapter Đại Ma Vương - Chương 46 - Nghịch Thương Thiên
  47. 47Chapter Đại Ma Vương - Chương 47 - Nghịch Thương Thiên
  48. 48Chapter Đại Ma Vương - Chương 48 - Nghịch Thương Thiên
  49. 49Chapter Đại Ma Vương - Chương 49 - Nghịch Thương Thiên
  50. 50Chapter Đại Ma Vương - Chương 50 - Nghịch Thương Thiên
  51. 51Chapter Đại Ma Vương - Chương 51 - Nghịch Thương Thiên
  52. 52Chapter Đại Ma Vương - Chương 52 - Nghịch Thương Thiên
  53. 53Chapter Đại Ma Vương - Chương 53 - Nghịch Thương Thiên
  54. 54Chapter Đại Ma Vương - Chương 54 - Nghịch Thương Thiên
  55. 55Chapter Đại Ma Vương - Chương 55 - Nghịch Thương Thiên
  56. 56Chapter Đại Ma Vương - Chương 56 - Nghịch Thương Thiên
  57. 57Chapter Đại Ma Vương - Chương 57 - Nghịch Thương Thiên
  58. 58Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 58 - Nghịch Thương Thiên
  59. 59Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 59 - Nghịch Thương Thiên
  60. 60Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 60 - Nghịch Thương Thiên
  61. 61Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 61 - Nghịch Thương Thiên
  62. 62Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 62 - Nghịch Thương Thiên
  63. 63Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 63 - Nghịch Thương Thiên
  64. 64Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 64 - Nghịch Thương Thiên
  65. 65Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 65 - Nghịch Thương Thiên
  66. 66Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 66 - Nghịch Thương Thiên
  67. 67Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 67 - Nghịch Thương Thiên
  68. 68Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 68 - Nghịch Thương Thiên
  69. 69Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 69 - Nghịch Thương Thiên
  70. 70Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 70 - Nghịch Thương Thiên
  71. 71Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 71 - Nghịch Thương Thiên
  72. 72Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 72 - Nghịch Thương Thiên
  73. 73Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 73 - Nghịch Thương Thiên
  74. 74Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 74 - Nghịch Thương Thiên
  75. 75Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 75 - Nghịch Thương Thiên
  76. 76Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 76 - Nghịch Thương Thiên
  77. 77Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 77 - Nghịch Thương Thiên
  78. 78Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 78 - Nghịch Thương Thiên
  79. 79Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 79 - Nghịch Thương Thiên
  80. 80Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 80 - Nghịch Thương Thiên
  81. 81Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 81 - Nghịch Thương Thiên
  82. 82Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 82 - Nghịch Thương Thiên
  83. 83Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 83 - Nghịch Thương Thiên
  84. 84Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 84 - Nghịch Thương Thiên
  85. 85Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 85 - Nghịch Thương Thiên
  86. 86Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 86 - Nghịch Thương Thiên
  87. 87Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 87 - Nghịch Thương Thiên
  88. 88Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 88 - Nghịch Thương Thiên
  89. 89Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 89 - Nghịch Thương Thiên
  90. 90Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 90 - Nghịch Thương Thiên
  91. 91Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 91 - Nghịch Thương Thiên
  92. 92Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 92 - Nghịch Thương Thiên
  93. 93Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 93 - Nghịch Thương Thiên
  94. 94Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 94 - Nghịch Thương Thiên
  95. 95Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 95 - Nghịch Thương Thiên
  96. 96Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 96 - Nghịch Thương Thiên
  97. 97Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 97 - Nghịch Thương Thiên
  98. 98Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 98 - Nghịch Thương Thiên
  99. 99Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 99 - Nghịch Thương Thiên
  100. 100Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 100 - Nghịch Thương Thiên
  1. 101Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 101 - Nghịch Thương Thiên
  2. 102Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 102 - Nghịch Thương Thiên
  3. 103Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 103 - Nghịch Thương Thiên
  4. 104Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 104 - Nghịch Thương Thiên
  5. 105Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 105 - Nghịch Thương Thiên
  6. 106Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 106 - Nghịch Thương Thiên
  7. 107Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 107 - Nghịch Thương Thiên
  8. 108Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 108 - Nghịch Thương Thiên
  9. 109Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 109 - Nghịch Thương Thiên
  10. 110Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 110 - Nghịch Thương Thiên
  11. 111Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 111 - Nghịch Thương Thiên
  12. 112Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 112 - Nghịch Thương Thiên
  13. 113Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 113 - Nghịch Thương Thiên
  14. 114Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 114 - Nghịch Thương Thiên
  15. 115Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 115 - Nghịch Thương Thiên
  16. 116Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 116 - Nghịch Thương Thiên
  17. 117Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 117 - Nghịch Thương Thiên
  18. 118Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 118 - Nghịch Thương Thiên
  19. 119Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 119 - Nghịch Thương Thiên
  20. 120Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 120 - Nghịch Thương Thiên
  21. 121Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 121 - Nghịch Thương Thiên
  22. 122Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 122 - Nghịch Thương Thiên
  23. 123Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 123 - Nghịch Thương Thiên
  24. 124Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 124 - Nghịch Thương Thiên
  25. 125Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 125 - Nghịch Thương Thiên
  26. 126Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 126 - Nghịch Thương Thiên
  27. 127Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 127 - Nghịch Thương Thiên
  28. 128Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 128 - Nghịch Thương Thiên
  29. 129Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 129 - Nghịch Thương Thiên
  30. 130Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 130 - Nghịch Thương Thiên
  31. 131Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 131 - Nghịch Thương Thiên
  32. 132Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 132 - Nghịch Thương Thiên
  33. 133Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 133 - Nghịch Thương Thiên
  34. 134Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 134 - Nghịch Thương Thiên
  35. 135Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 135 - Nghịch Thương Thiên
  36. 136Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 136 - Nghịch Thương Thiên
  37. 137Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 137 - Nghịch Thương Thiên
  38. 138Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 138 - Nghịch Thương Thiên
  39. 139Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 139 - Nghịch Thương Thiên
  40. 140Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 140 - Nghịch Thương Thiên
  41. 141Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 141 - Nghịch Thương Thiên
  42. 142Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 142 - Nghịch Thương Thiên
  43. 143Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 143 - Nghịch Thương Thiên
  44. 144Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 144 - Nghịch Thương Thiên
  45. 145Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 145 - Nghịch Thương Thiên
  46. 146Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 146 - Nghịch Thương Thiên
  47. 147Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 147 - Nghịch Thương Thiên
  48. 148Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 148 - Nghịch Thương Thiên
  49. 149Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 149 - Nghịch Thương Thiên
  50. 150Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 150 - Nghịch Thương Thiên
  51. 151Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 151 - Nghịch Thương Thiên
  52. 152Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 152 - Nghịch Thương Thiên
  53. 153Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 153 - Nghịch Thương Thiên
  54. 154Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 154 - Nghịch Thương Thiên
  55. 155Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 155 - Nghịch Thương Thiên
  56. 156Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 156 - Nghịch Thương Thiên
  57. 157Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 157 - Nghịch Thương Thiên
  58. 158Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 158 - Nghịch Thương Thiên
  59. 159Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 159 - Nghịch Thương Thiên
  60. 160Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 160 - Nghịch Thương Thiên
  61. 161Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 161 - Nghịch Thương Thiên
  62. 162Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 162 - Nghịch Thương Thiên
  63. 163Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 163 - Nghịch Thương Thiên
  64. 164Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 164 - Nghịch Thương Thiên
  65. 165Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 165 - Nghịch Thương Thiên
  66. 166Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 166 - Nghịch Thương Thiên
  67. 167Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 167 - Nghịch Thương Thiên
  68. 168Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 168 - Nghịch Thương Thiên
  69. 169Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 169 - Nghịch Thương Thiên
  70. 170Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 170 - Nghịch Thương Thiên
  71. 171Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 171 - Nghịch Thương Thiên
  72. 172Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 172 - Nghịch Thương Thiên
  73. 173Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 173 - Nghịch Thương Thiên
  74. 174Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 174 - Nghịch Thương Thiên
  75. 175Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 175 - Nghịch Thương Thiên
  76. 176Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 176 - Nghịch Thương Thiên
  77. 177Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 177 - Nghịch Thương Thiên
  78. 178Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 178 - Nghịch Thương Thiên
  79. 179Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 179 - Nghịch Thương Thiên
  80. 180Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 180 - Nghịch Thương Thiên
  81. 181Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 181 - Nghịch Thương Thiên
  82. 182Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 182 - Nghịch Thương Thiên
  83. 183Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 183 - Nghịch Thương Thiên
  84. 184Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 184 - Nghịch Thương Thiên
  85. 185Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 185 - Nghịch Thương Thiên
  86. 186Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 186 - Nghịch Thương Thiên
  87. 187Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 187 - Nghịch Thương Thiên
  88. 188Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 188 - Nghịch Thương Thiên
  89. 189Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 189 - Nghịch Thương Thiên
  90. 190Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 190 - Nghịch Thương Thiên
  91. 191Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 191 - Nghịch Thương Thiên
  92. 192Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 192 - Nghịch Thương Thiên
  93. 193Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 193 - Nghịch Thương Thiên
  94. 194Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 194 - Nghịch Thương Thiên
  95. 195Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 195 - Nghịch Thương Thiên
  96. 196Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 196 - Nghịch Thương Thiên
  97. 197Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 197 - Nghịch Thương Thiên
  98. 198Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 198 - Nghịch Thương Thiên
  99. 199Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 199 - Nghịch Thương Thiên
  100. 200Chapter Đại Ma Vương - Quyển V - Chương 200 - Nghịch Thương Thiên

Current Discussion: Main discussion

 1. No comments have been posted for this discussion.