Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

 1. Book
 2. Hùng Bá Thiên Hạ - Khô Lâu Tinh Linh

Đây là một phần của sách 'Book:Tiểu Sử Khô Lâu Tinh Linh'

Xuất xứ: luongsonbac.com
Biên dịch: Losedow

Một game thủ đam mê các trò chơi đối kháng ôm bao hy vọng xuyên việt tới một thế giới do thú tộc thống trị.
Vũ lực tối cao? Không có!
Người đẹp bốc lửa? Không có!
Sao ka lại thảm như vậy? Chẳng lẽ phải ép một người văn minh như ka nổi bão sao?
Trâu thần côn bắt đầu hành trình tàn phá không hề kiêng nể tại đại lục thần thú Almond.
Quy củ? Không có quy củ!
Nguyên tắc? Những gì ca làm chính là nguyên tắc!
Thế giới khác nhau, cảm xúc giống nhau, một câu chuyện về một nhân vật nhỏ từng bước hùng bá thiên hạ. Phong cách Khô Lâu, cảm động, bùng nổ, máu nóng còn mãi!

Tài liệu này đã được đọc 2,145 lần.

  • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Table of Contents

  1. 1Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 222 - Khô Lâu Tinh Linh
  2. 2Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 223 - Khô Lâu Tinh Linh
  3. 3Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 224 - Khô Lâu Tinh Linh
  4. 4Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 225 - Khô Lâu Tinh Linh
  5. 5Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 226 - Khô Lâu Tinh Linh
  6. 6Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 227 - Khô Lâu Tinh Linh
  7. 7Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 228 - Khô Lâu Tinh Linh
  8. 8Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 229 - Khô Lâu Tinh Linh
  9. 9Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 230 - Khô Lâu Tinh Linh
  10. 10Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 231 - Khô Lâu Tinh Linh
  11. 11Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 232 - Khô Lâu Tinh Linh
  12. 12Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 233 - Khô Lâu Tinh Linh
  13. 13Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 234 - Khô Lâu Tinh Linh
  14. 14Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 235 - Khô Lâu Tinh Linh
  15. 15Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 236 - Khô Lâu Tinh Linh
  16. 16Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 237 - Khô Lâu Tinh Linh
  17. 17Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 238 - Khô Lâu Tinh Linh
  18. 18Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 239 - Khô Lâu Tinh Linh
  19. 19Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 240 - Khô Lâu Tinh Linh
  20. 20Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 241 - Khô Lâu Tinh Linh
  21. 21Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 242 - Khô Lâu Tinh Linh
  22. 22Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 243 - Khô Lâu Tinh Linh
  23. 23Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 244 - Khô Lâu Tinh Linh
  24. 24Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 245 - Khô Lâu Tinh Linh
  25. 25Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 246 - Khô Lâu Tinh Linh
  26. 26Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 247 - Khô Lâu Tinh Linh
  27. 27Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 248 - Khô Lâu Tinh Linh
  28. 28Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 249 - Khô Lâu Tinh Linh
  29. 29Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 250 - Khô Lâu Tinh Linh
  30. 30Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 251 - Khô Lâu Tinh Linh
  31. 31Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 252 - Khô Lâu Tinh Linh
  32. 32Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 253 - Khô Lâu Tinh Linh
  33. 33Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 254 - Khô Lâu Tinh Linh
  34. 34Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 255 - Khô Lâu Tinh Linh
  35. 35Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 256 - Khô Lâu Tinh Linh
  36. 36Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 257 - Khô Lâu Tinh Linh
  37. 37Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 258 - Khô Lâu Tinh Linh
  38. 38Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 259 - Khô Lâu Tinh Linh
  39. 39Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 260 - Khô Lâu Tinh Linh
  40. 40Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 261 - Khô Lâu Tinh Linh
  41. 41Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 262 - Khô Lâu Tinh Linh
  42. 42Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 263 - Khô Lâu Tinh Linh
  43. 43Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 264 - Khô Lâu Tinh Linh
  44. 44Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 265 - Khô Lâu Tinh Linh
  45. 45Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 266 - Khô Lâu Tinh Linh
  46. 46Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 267 - Khô Lâu Tinh Linh
  47. 47Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 268 - Khô Lâu Tinh Linh
  48. 48Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 269 - Khô Lâu Tinh Linh
  49. 49Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 270 - Khô Lâu Tinh Linh
  50. 50Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 271 - Khô Lâu Tinh Linh
  51. 51Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 272 - Khô Lâu Tinh Linh
  52. 52Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 273 - Khô Lâu Tinh Linh
  53. 53Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 274 - Khô Lâu Tinh Linh
  54. 54Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 275 - Khô Lâu Tinh Linh
  55. 55Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 276 - Khô Lâu Tinh Linh
  56. 56Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 277 - Khô Lâu Tinh Linh
  57. 57Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 278 - Khô Lâu Tinh Linh
  58. 58Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 279 - Khô Lâu Tinh Linh
  59. 59Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 280 - Khô Lâu Tinh Linh
  60. 60Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 281 - Khô Lâu Tinh Linh
  61. 61Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 282 - Khô Lâu Tinh Linh
  62. 62Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 283 - Khô Lâu Tinh Linh
  63. 63Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 284 - Khô Lâu Tinh Linh
  64. 64Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 285 - Khô Lâu Tinh Linh
  65. 65Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 286 - Khô Lâu Tinh Linh
  66. 66Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 287 - Khô Lâu Tinh Linh
  67. 67Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 288 - Khô Lâu Tinh Linh
  68. 68Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 289 - Khô Lâu Tinh Linh
  69. 69Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 290 - Khô Lâu Tinh Linh
  70. 70Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 291 - Khô Lâu Tinh Linh
  71. 71Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 292 - Khô Lâu Tinh Linh
  72. 72Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 293 - Khô Lâu Tinh Linh
  73. 73Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 294 - Khô Lâu Tinh Linh
  74. 74Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 295 - Khô Lâu Tinh Linh
  75. 75Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 296 - Khô Lâu Tinh Linh
  76. 76Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 297 - Khô Lâu Tinh Linh
  77. 77Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 298 - Khô Lâu Tinh Linh
  78. 78Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 299 - Khô Lâu Tinh Linh
  79. 79Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 300 - Khô Lâu Tinh Linh
  80. 80Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 301 - Khô Lâu Tinh Linh
  81. 81Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 302 - Khô Lâu Tinh Linh
  82. 82Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 303 - Khô Lâu Tinh Linh
  83. 83Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 304 - Khô Lâu Tinh Linh
  84. 84Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 305 - Khô Lâu Tinh Linh
  85. 85Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 306 - Khô Lâu Tinh Linh
  86. 86Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 307 - Khô Lâu Tinh Linh
  87. 87Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 308 - Khô Lâu Tinh Linh
  88. 88Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 309 - Khô Lâu Tinh Linh
  89. 89Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 310 - Khô Lâu Tinh Linh
  90. 90Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 311 - Khô Lâu Tinh Linh
  91. 91Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 312 - Khô Lâu Tinh Linh
  92. 92Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 313 - Khô Lâu Tinh Linh
  93. 93Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 314 - Khô Lâu Tinh Linh
  94. 94Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 315 - Khô Lâu Tinh Linh
  95. 95Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 316 - Khô Lâu Tinh Linh
  96. 96Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 317 - Khô Lâu Tinh Linh
  97. 97Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 318 - Khô Lâu Tinh Linh
  98. 98Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 319 - Khô Lâu Tinh Linh
  99. 99Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 320 - Khô Lâu Tinh Linh
  100. 100Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 321 - Khô Lâu Tinh Linh
  1. 101Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 322 - Khô Lâu Tinh Linh
  2. 102Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 323 - Khô Lâu Tinh Linh
  3. 103Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 324 - Khô Lâu Tinh Linh
  4. 104Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 325 - Khô Lâu Tinh Linh
  5. 105Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 326 - Khô Lâu Tinh Linh
  6. 106Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 327 - Khô Lâu Tinh Linh
  7. 107Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 328 - Khô Lâu Tinh Linh
  8. 108Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 329 - Khô Lâu Tinh Linh
  9. 109Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 330 - Khô Lâu Tinh Linh
  10. 110Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 331 - Khô Lâu Tinh Linh
  11. 111Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 332 - Khô Lâu Tinh Linh
  12. 112Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 333 - Khô Lâu Tinh Linh
  13. 113Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 334 - Khô Lâu Tinh Linh
  14. 114Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 335 - Khô Lâu Tinh Linh
  15. 115Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 336 - Khô Lâu Tinh Linh
  16. 116Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 337 - Khô Lâu Tinh Linh
  17. 117Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 338 - Khô Lâu Tinh Linh
  18. 118Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 339 - Khô Lâu Tinh Linh
  19. 119Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 340 - Khô Lâu Tinh Linh
  20. 120Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 341 - Khô Lâu Tinh Linh
  21. 121Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 342 - Khô Lâu Tinh Linh
  22. 122Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 343 - Khô Lâu Tinh Linh
  23. 123Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 344 - Khô Lâu Tinh Linh
  24. 124Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 345 - Khô Lâu Tinh Linh
  25. 125Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 346 - Khô Lâu Tinh Linh
  26. 126Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 347 - Khô Lâu Tinh Linh
  27. 127Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 348 - Khô Lâu Tinh Linh
  28. 128Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 349 - Khô Lâu Tinh Linh
  29. 129Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 350 - Khô Lâu Tinh Linh
  30. 130Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 351 - Khô Lâu Tinh Linh
  31. 131Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 352 - Khô Lâu Tinh Linh
  32. 132Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 353 - Khô Lâu Tinh Linh
  33. 133Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 354 - Khô Lâu Tinh Linh
  34. 134Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 355 - Khô Lâu Tinh Linh
  35. 135Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 356 - Khô Lâu Tinh Linh
  36. 136Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 357 - Khô Lâu Tinh Linh
  37. 137Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 358 - Khô Lâu Tinh Linh
  38. 138Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 359 - Khô Lâu Tinh Linh
  39. 139Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 360 - Khô Lâu Tinh Linh
  40. 140Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 361 - Khô Lâu Tinh Linh
  41. 141Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 362 - Khô Lâu Tinh Linh
  42. 142Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 363 - Khô Lâu Tinh Linh
  43. 143Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 364 - Khô Lâu Tinh Linh
  44. 144Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 365 - Khô Lâu Tinh Linh
  45. 145Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 366 - Khô Lâu Tinh Linh
  46. 146Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 367 - Khô Lâu Tinh Linh
  47. 147Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 368 - Khô Lâu Tinh Linh
  48. 148Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 369 - Khô Lâu Tinh Linh
  49. 149Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 370 - Khô Lâu Tinh Linh
  50. 150Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 371 - Khô Lâu Tinh Linh
  51. 151Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 372 - Khô Lâu Tinh Linh
  52. 152Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 373 - Khô Lâu Tinh Linh
  53. 153Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 374 - Khô Lâu Tinh Linh
  54. 154Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 375 - Khô Lâu Tinh Linh
  55. 155Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 376 - Khô Lâu Tinh Linh
  56. 156Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 377 - Khô Lâu Tinh Linh
  57. 157Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 378 - Khô Lâu Tinh Linh
  58. 158Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 379 - Khô Lâu Tinh Linh
  59. 159Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 380 - Khô Lâu Tinh Linh
  60. 160Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 381 - Khô Lâu Tinh Linh
  61. 161Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 382 - Khô Lâu Tinh Linh
  62. 162Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 383 - Khô Lâu Tinh Linh
  63. 163Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 384 - Khô Lâu Tinh Linh
  64. 164Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 385 - Khô Lâu Tinh Linh
  65. 165Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 386 - Khô Lâu Tinh Linh
  66. 166Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 387 - Khô Lâu Tinh Linh
  67. 167Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 388 - Khô Lâu Tinh Linh
  68. 168Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 389 - Khô Lâu Tinh Linh
  69. 169Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 390 - Khô Lâu Tinh Linh
  70. 170Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 391 - Khô Lâu Tinh Linh
  71. 171Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 392 - Khô Lâu Tinh Linh
  72. 172Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 393 - Khô Lâu Tinh Linh
  73. 173Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 394 - Khô Lâu Tinh Linh
  74. 174Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 395 - Khô Lâu Tinh Linh
  75. 175Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 396 - Khô Lâu Tinh Linh
  76. 176Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 397 - Khô Lâu Tinh Linh
  77. 177Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 398 - Khô Lâu Tinh Linh
  78. 178Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 399 - Khô Lâu Tinh Linh
  79. 179Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 400 - Khô Lâu Tinh Linh
  80. 180Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 401 - Khô Lâu Tinh Linh
  81. 181Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 402 - Khô Lâu Tinh Linh
  82. 182Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 403 - Khô Lâu Tinh Linh
  83. 183Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 404 - Khô Lâu Tinh Linh
  84. 184Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 405 - Khô Lâu Tinh Linh
  85. 185Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 406 - Khô Lâu Tinh Linh
  86. 186Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 407 - Khô Lâu Tinh Linh
  87. 187Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 408 - Khô Lâu Tinh Linh
  88. 188Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 409 - Khô Lâu Tinh Linh
  89. 189Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 410 - Khô Lâu Tinh Linh
  90. 190Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 411 - Khô Lâu Tinh Linh
  91. 191Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 412 - Khô Lâu Tinh Linh
  92. 192Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 413 - Khô Lâu Tinh Linh
  93. 193Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 414 - Khô Lâu Tinh Linh
  94. 194Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 415 - Khô Lâu Tinh Linh
  95. 195Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 416 - Khô Lâu Tinh Linh
  96. 196Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 417 - Khô Lâu Tinh Linh
  97. 197Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 418 - Khô Lâu Tinh Linh
  98. 198Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 419 - Khô Lâu Tinh Linh
  99. 199Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 420 - Khô Lâu Tinh Linh
  100. 200Chapter Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 421 - Khô Lâu Tinh Linh

Current Discussion: Main discussion

 1. No comments have been posted for this discussion.