Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

 1. Book
 2. LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

Đây là một phần của sách 'Book:Tiểu Sử Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ'

LECOMTE DU NOÜY (1883-1947)

Và Học Thuyết Viễn Đích


Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ - tvvn.org
Mục Lục

Tựa của Phạm Đình Tân

Thư của Bà Mary Lecomte du Noüy

Lời nói đầu

PHẦN THỨ NHẤT:

THỜI ĐẠI, THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP TƯ TƯỞNG LECOMTE DU NOÜY

Chương 1: Chương dẫn nhập

- Nền văn minh hiện đại với những ưu, khuyết điểm của nó.

- Sự phân hóa, thác loạn của thế giới hiện tại.

- Giải pháp Lecomte du Noüy đối với cuộc khủng khủng hoảng hiện tại.

Chương 2: Thế kỷ 19 và thế kỷ 20

Tiết 1. Thế kỷ 19.

- Đặc điểm:

+ Những phát minh khoa học.

+ Những thực hiện kỹ nghệ.

- Các chủ nghĩa:

+ Duy vật.

+ Cơ khí

+ Duy lý

+ Thực nghiệm

+ Tất định

+ Tiến hóa

+ Sùng thượng khoa học

Tiết 2. Thế kỷ 20.

- Đặc điểm:

+ Những phát minh lớn:

* Các chất phóng xạ

* Nguyên tử lực

+ Niềm tin vào khoa học bị lung lay

+ Nền móng khoa học bị rung chuyển

+ Thuyết tương đối

+ Nguyên lý bất định của Heisenberg

+ Quan điểm Henri Poincaré và khoa học đoàn họp tại Vienne

+ Phong trào xét lại các lý thuyết khoa học, các khái niệm cơ bản toán học và lý học

+ Sự mất lòng tin của các nhà bác học đối với khoa học

+ Tri thức luận mới của thế kỷ 20.

Chương 3: Thân thế Lecomte du Noüy

- Cuộc đời Lecomte du Noüy

- Cuộc tình duyên của Lecomte du Noüy với cô Mary Bishop Harrimann

- Bà Mary Lecomte du Noüy với sự nghiệp của chồng.

- Ảnh hưởng của Taine, Renan, Heisenberg và Ch. Guye

- Các tác phẩm triết học của Lecomte du Noüy

Chương 4: Lược khảo văn phẩm và tư tưởng Lecomte du Noüy

Tiết 1. Lược khảo văn phẩm Lecomte du Noüy

Đại ý các quyển:

- Con người trước khoa học

- Tương lai tinh thần

- Phẩm giá con người

- Định mệnh con người

Tiết 2. Đại cương học thuyết và toát lược tư tưởng Lecomte du Noüy

Toát lược tư tưởng Lecomte du Noüy:

- Cuộc tiến hóa có viễn đích

- Từ bình diện hình hài sinh lý, cuộc tiến hóa đã chuyển vào hướng tâm thần

- Viễn đích của cuộc tiến hóa: Sự xuất hiện của những thần nhân

- Cố gắng và tự do rất cần thiết cho công cuộc tiến hóa

- Tôn giáo và khoa học cần cộng tác với nhau để thực hiện cuộc tiến hóa

- Thế giới đại đồng, hoàng kim mai hậu.PHẦN THỨ HAI:

HỌC THUYẾT VIỄN ĐÍCH

Chương 1: Phê bình và nhận định về khoa học

Tiết 1. Giá trị tương đối của khoa học

Tiết 2. Những thất bại của khoa học

A. Ngẫu nhiên không giải thích được sự xuất hiện của sự sống. Chứng minh toán học.

B. Các định luật lý hóa, vật chất không đủ để giải thích các hiện tượng sinh lý

I. Nguyên lý Dương tiêu Âm trưởng của Carnot không giải thích được các hiện tượng sinh lý

II. Toán xác suất của Gibbs Boltzmann không áp dụng được vào phạm vi sinh lý

III. Các định luật lý hóa không đủ để giải thích các hiện tượng sinh lý

Tiết 3. Chấp nhận Thượng Đế là một thái độ khoa học

Chương 2: Cuộc tiến hóa vũ trụ quần sinh

Tiết 1. Cuộc tiến hóa vũ trụ và vật chất vô cơ

- Các lý thuyết liên quan đến sự xuất sinh của thái dương hệ

- Các phương pháp dùng để ước lượng tuổi tác vũ trụ và địa cầu

- Cuộc tiến hóa vô cơ

Tiết 2. Cuộc tiến hóa sinh linh

A. Cuộc tiến hóa sinh linh thật ly kỳ

B. Cuộc tiến hóa sinh vật còn đầy bí ẩn – Các vấn đề nan giải

C. Phương tiện khảo sát của chúng ta còn có nhiều khuyết điểm

D. Các thuyết tiến hóa – Nhận định tổng quát theo Lecomte du Noüy và Caullery

Chương 3: Giả thuyết viễn đích

Tiết 1. Đại cương

Các thỉnh lý và giả thuyết của Lecomte du Noüy:

a/ Cần phải chấp nhận phản ngẫu nhiên hay Thượng Đế

b/ Cuộc tiến hóa có chiều hướng

c/ Cuộc tiến hóa đã chuyển hướng về phía nội tâm, tâm thần, từ khi con người xuất hiện

d/ Viễn đích của cuộc tiến hóa: sự xuất hiện của Thần nhân

Tiết 2. Cuộc tiến hóa quần sinh bắt buộc ta chấp nhận có Thượng Đế

Tiết 3. Cuộc tiến hóa được hướng dẫn một cách tinh vi tế nhị để toàn bích hướng về một viễn đích

Tiết 4. Cuộc tiến hóa đến con người đã tiến vào bình diện óc não và nội tâm

- Chứng minh bằng những dữ kiện tiền sử

- Chứng minh bằng thánh kinh

Tiết 5. Viễn đích cuộc tiến hóa là thực hiện một giống người siêu đẳng, những thần nhân

Chứng cứ: Đã có những thần nhân siêu nhân xuất hiện trong dĩ vãng

Lý luận chứng minh con người sẽ tiến về chiều hướng tinh thần, chiều hướng thần

nhân

Tiết 6. Toát lược thuyết viễn đích theo ngôn ngữ Lecomte du Noüy

Toát lược theo ba tác phẩm:

- Tương lai tinh thần

- Phẩm giá con người

- Định mệnh con người

Chương 4: Những suy luận theo nhãn quan tiến hóa và viễn đích

Tiết 1. Những suy luận và hậu quả do thuyết viễn đích xuất sinh

- Thuyết viễn đích áp dụng vào luân lý:

+ Cần phải chống lại thú tính trong con người

+ Phẩm giá con người phải vất vả mới thực hiện được

- Thuyết tiến hóa áp dụng vào đạo giáo:

+ Mê tín và chân đạo

+ Những vay mượn của Công giáo ở nơi các đạo xưa

+ Ngoại giáo và nội giáo

- Thuyết viễn đích áp dụng vào đời sống xã hội

+ Cá nhân vi quý

+ Đạo giáo, quốc gia, xã hội vi khinh

Tiết 2. Toát lược các hậu quả của thuyết viễn đích theo Lecomte du Noüy

- Hậu quả triết lý:

+ Tâm thần cần được biến thành một đối tượng của khoa học

+ Phân tách tâm thần và thể xác

- Hậu quả xã hội nhân sinh:

+ Mỗi người phải cố gắng không ngừng để tiến tới lý tưởng

+ Phải dạy dân trọng nghĩa thay vì trọng lợi. Phải cải tạo con người bên trong, thay vì cải tạo hình thức bên ngoài

+ Con người cần được hoàn toàn tự do

- Hậu quả luân lý thực hành:

+ Trở về với tinh thần Thiên Chúa giáo đồng thời tẩy trừ những tàn tích mê tín dị đoan đã xâm nhập vào Thiên Chúa giáo

+ Khoa học cần tiếp tay với đạo giáo

+ Muốn tiến hóa con người cần cố gắngPHẦN THỨ BA:

NHẬN ĐỊNH VÀ PHÊ BÌNH

Chương 1: Nhận định về thân thế và tư tưởng Lecomte du Noüy

Tiết 1. Nhận định về thân thế và nhân cách Lecomte du Noüy

- Lecomte du Noüy con người chính trực

- Lecomte du Noüy con người say sưa lý tưởng

- Lecomte du Noüy con người yêu chuộng độc lập tự do

- Lecomte du Noüy con người yêu chuộng những gì phổ quát đại đồng

- Ý kiến của Yves Laroquer, Millikan và một nữ mục sư về quyển Định mệnh con người

Tiết 2.

A. Nhận định về tư tưởng Lecomte du Noüy – Toát lược những tư tưởng chính yếu của Lecomte du Noüy

- Tin tưởng có Thượng Đế

- Vũ trụ được cai trị bằng những định luật vĩnh cửu

- Cuộc tiến hóa sẽ tiến tới thần nhân

- Trong con người có tiềm ẩn thiên lý, thiên chân

- Đại đạo có một, tôn giáo có nhiều

- Hòa bình thái thịnh phải được xây dựng trên sự cải thiện tâm hồn của con người

B. Đối chiếu tư tưởng Lecomte du Noüy với tư tưởng các danh nhân lịch đại

Ngẫu nhiên và sự sống với hai quan niệm thuận, nghịch:

a/ Nghịch: François Redi, Spallanzani, Pasteur, Lecomte du Noüy, Charles Guy.

b/ Thuận: Oparin, Harold Urey, L. Miller.

- Chủ trương con người mai hậu sẽ được hiển dương của Lecomte du Noüy đối chiếu với:

+ Billy Graham

+ Isaie (Is. 65; 17-25)

+ Jérémie (Jér. 31; 31-34)

+ Thánh Paul (Romains 8; 18, 18-23) ( Cor. I: 15; 44-49).

- Quan niệm đạo tại tâm của Lecomte du Noüy đối chiếu với thánh kinh:

+ Luc (Luc 17; 20, 21)

+ Deutéronome (30; 11-14)

+ Mathieu 15; 8-9.

+ Isaie 29, 13.

+ Psaume 78, 36a.

+ Amos 5; 21-25.

+ Isaie 1, 11-16.

+ Osée 8, 11-13.

+ Galates 4, 10-11.

- Lời bình luận của Naniel Rops về tư tưởng Lecomte du Noüy

- Tư tưởng Lecomte du Noüy đối chiếu với :

+ Tinh thần Vaticano II

+ Nội dung bức thư của Đức Hồng y Ottaviani.

+ Nội dung bản phúc trình của Đức Tổng Giám Mục Lefèbre.

+ Thái độ của Lecomte du Noüy đối với Chúa Cơ Đốc, đối chiếu với thái độ của Cát Hồng đối với Lão Tử, và của Romain Rolland đối với Ramakrishna.

+ Quan niệm đạo tại tâm của Lecomte du Noüy đối chiếu với quan niệm của :

* Bồ Đề Đạt Ma

* Các Đạo gia

* Các Nho gia

+ Quan niệm tự lực tự cường của Lecomte du Noüy đối chiếu với quan niệm Trung Dung

+ Quan niệm tu thân vi bản của Lecomte du Noüy đối chiếu với quan niệm của Đại Học

+ Định mệnh con người với quan điểm của Victor Hugo

+ Hai chiều biến hóa của tinh thần và vật chất theo quan niệm Lecomte du Noüy đối chiếu với hai chiều thuận nghịch của Hà Đồ, Lạc Thư

+ Quan niệm tam tài về con người và sự xuất hiện của thần nhân trong tương lai đối chiếu với chủ trương của các đạo giáo

Chương 2: Bình luận về thuyết tiến hóa

Tiết 1. Những cường điểm của thuyết tiến hóa

1/ Thuyết tiến hóa bành trướng mặc dù có sự chống đối của pháp lý và giáo quyền

+ Vụ án Hohn Thomas Scopes

+ Vụ án Susan Epperson

+ Tranh luận giữa Giám mục Wilberforce và Huxley

2/ Những sự thay đổi trên bình diện giáo lý của Giáo hội La mã.

+ Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Pio XII tháng 8-1950.

+ Thông điệp Providentissimus Deus của Léon XIII.

+ Quyết định của Ủy ban nghiên cứu Thánh kinh ngày 30-6-1909

3/ Phương pháp thích nghi để giải thích Thánh kinh.

4/ Thời gian địa chất và thời gian Thánh kinh

5/ Những giả thuyết mới về thủy tổ loài người và nơi phát tích của loài người

+ Những người tiền sử

+ Những bích hoạ tiền sử

6/ Ảnh hưởng của thuyết tiến hóa đối với chính trị

+ Chủ nghĩa Lamarck đối với những người Mác xít.

+ Chủ nghĩa Darwin và các chính trị gia Tây phương.

7/ Đại đa số các nhà bác học đã công nhận thuyết tiến hóa

Tiết 2. Những nhược điểm của thuyết tiến hóa

1/ Nhược điểm của chủ trương loài nọ biến sang loài kia

+ Thiếu liên tục về phương diện cổ sinh vật học

+ Thiếu các sinh vật trung gian

+ Liên lạc tiên hậu không phải liên lạc phụ tử

2/ Nhược điểm của chủ trương vạn vật xuất sinh từ một tế bào nguyên thủy

+ Thiếu sinh vật trung gian

+ Những biến hóa nghiệm thấy thường hữu hạn

3/ Nhược điểm của thuyết di truyền tập tính

+ Phái cổ võ: Lamarck, Darwin, Herbert Spencer, Lecomte du Noüy

+ Phái đả kích: Jean Rostand, Wallace, Weismann, De Vries.

+ Lý do đả kích: Tập tính tác dụng đến hình hài (soma) chứ không đến chủng tử (germen). Không thể nói được rằng không có cái gì bẩm sinh, mà cái gì cũng tập thành cả.

4/ Nhược điểm của thuyết đấu tranh sinh tồn, tuyển lựa tự nhiên

+ Tuyển lựa tự nhiên không sinh ra được đặc tính mới

+ Cuộc đấu tranh sinh tồn được quân bình hóa bằng năng suất sinh sản, bằng những phương pháp ẩn thân, bằng tình tương thân, tương ái, tương trợ

5/ Nhược điểm của thuyết sậu biến

+ Đa số các sậu biến thường tảo vong, yểu tử

+ Sậu biến không cát nghĩa được chiều hướng tiến hóa

6/ Thuyết tiến hóa có nhiều tranh chấp nội bộ

7/ Các nhà bác học đôi khi cũng mắc phải những lầm lẫn lớn lao, và đôi khi cũng có gian ý ngụy tạo chứng cứ.

+ Câu chuyện Bathybius Hoeckeli

+ Vụ Dawson ngụy tạo ra xương người tiền sử Piltdown

+ Vụ ngụy tạo hầu nhân Java của bác sĩ Dubois

+ Vụ ngụy tạo của Hoeckel

+ Vụ ngụy tạo chứng cứ của Paul Kammerer

8/ Các biện chứng nêu ra trong các sách giáo khoa được trình bày một cách rất khéo léo, bằng cách tung ra một vài bằng chứng, còn bao nhiêu khó khăn đều được đậy diệm bỏ qua đi

Tiết 3. Tổng luận về thuyết tiến hóa

1/ Cường điểm

+ Đặt lại các vấn đề siêu hình:

* Sự biến thiên của vạn hữu

* Nhất thể vạn thù

+ Thuyết tiến hóa đã thúc đẩy các bộ môn khoa học tiến bộ hết sức mau chóng

2/ Nhược điểm:

+ Đã hữu ý loại bỏ hết các ảnh hưởng tâm thần

+ Đã gạt bỏ hết mọi ý tứ, mục đích

3/ Các phản ứng:

+ Chủ trương tiến hóa có mục đích ý tứ: Charles Richet, L. Cuénot, Dognon

+ Đề cao tâm thần: Lamarck, Schopenhauer, Teilhard de Chardin

+ Nhắc lại quan điểm của thánh Paul và các thánh hiền Đông Á

4/ Nhận định và kết luận:

a/ Các thái độ khác nhau của các nhà bác học

* Chấp nhận thuyết tiến hóa với ẩn ý chính trị hay triết học (hoặc vì tinh thần bài đạo, bài giáo sĩ hoặc vì mục đích chính trị)

* Phủ nhận thuyết tiến hóa: Louis Vialleton, Jean Serviers, Paul Lemoine

* Chấp nhận thuyết tiến hóa với nhiều thay đổi về phương diện lý thuyết: Lecomte du Noüy, Teilhard de Chardin.

b/ Kết luận

+ Thuyết tiến hóa chỉ là một giả thuyết (N. Abélard Encyclopédie Planète)

+ Niềm tin về thuyết tiến hóa hiện nay còn thuộc về trực giác siêu hình chứ chưa phải khoa học (Lecomte du Noüy)

Chương 3: Bình luận về học thuyết viễn đích của Lecomte du Noüy

1/ Thuyết viễn đích của Lecomte du Noüy khác với các thuyết tiến hóa hiện hành

2/ Thuyết viễn đích khác với thuyết mục đích của: Cuvier, Lamarck, Von Nageli, Kolliker.

3/ Thuyết viễn đích khác với quan điểm về tận thế của Công giáo

4/ Thuyết viễn đích có một lập luận và một cấu tạo vững chãi

5/ Lecomte du Noüy nhận định về thuyết viễn đích của ông

6/ Phê bình:

+ Nền tảng thuyết viễn đích tức là thuyết tiến hóa là một nền tảng không vững chải

+ Thuyết viễn đích tránh không bàn đến những vấn đề siêu hình trọng đại như vấn đề bản thể

+ Thuyết viễn đích có quan niệm không dứt khoát về hồn, xác, về vấn đề thiên phú hay tiềm ẩn

+ Thuyết viễn đích vụ Âu khinh Á vì cho rằng chỉ có bạch chủng là có thể tiến hóa

+ Thuyết viễn đích chủ trương thần nhân sẽ xuất hiện nhưng không xác định tương quan của thần nhân đối với Thượng Đế, khác với Renan và Teilhard de Chardin

7/ Học thuyết viễn đích đối chiếu với các học thuyết triết học, khoa học, và đạo giáo. Ba quan điểm:

a/ Vạn vật được tạo dựng từ hư vô do Thiên Chúa

b/ Vạn vật ngẫu nhiên sinh và biến hóa theo các định luật tự nhiên (thích ứng, đào thảo, tự nhiên, sậu biến, v.v…)

c/ Vạn vật là do một nguyên lý phân hóa

+ Sự biến hóa có chu kỳ

+ Sự hoàn thiện lúc chung cuộc và sự lai hoán bản nguyên (quan niệm vạn vật biến hóa từ một căn bản duy nhất, biến hóa có lớp lang, thứ tự để cuối cùng đạt được sự hoàn thiện, hoàn mỹ và trở về nguyên bản có thể gọi được là quan niệm chung của các thánh hiền không phân biệt đạo giáo Đông Tây, đó là quan niệm của phái Khắc Kỷ, của thánh Paul, Jean, của Bà La Môn, của Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, của Cabbale, của Huyền học thần bí.)

KẾT LUẬN

Thuyết viễn đích có thể bắc một nhịp cầu thông cảm giữa các học thuyết triết học và đạo giáo Đông Tây

Chương 4: Tổng luận

A. Thuyết tiến hóa và biến dịch đối với Đông phương

a/ Quan niệm biến dịch trong dân gian và trong tiểu thuyết

b/ Quan niệm Ấn giáo và Phật giáo về tiến hóa, biến dịch: Thuyết luân hồi

c/ Quan niệm tiến hóa, biến dịch của Dịch Kinh

B. Phương thức biến hóa

a/ Hình hài biến hóa: ảnh hưởng của thủy thổ (quan niệm của Liệt Tử)

b/ Tâm hồn biến hóa: Luân hồi

c/ Thần biến hóa (tức là thuyết Nhất thể vạn thù của các đạo giáo Á Châu)

C. Nhận xét tổng quát

Thuyết tiến hóa có thể đúng mà cũng có thể sai. Dù sai hay đúng, nó cũng là một giả thuyết hết sức phong phú.

D. Sự đóng góp của Lecomte du Noüy

Vạch rõ chiều hướng tiến hóa và bao quát toàn bộ thời gian.

Vạch rõ mục đích của cuộc tiến hóa, đó là sự xuất hiện của những thần nhân.

Đề nghị những biện pháp để sớm thực hiện mục phiêu ấy.

E. Tổng luận

Thuyết viễn đích của Lecomte du Noüy là một học thuyết hết sức phong phú, rất cao siêu và rất ích lợi cho cá nhân cũng như cho xã hội. Nó có thể góp phần vào công cuộc nhân cách hóa, thần thánh hóa con người.

SÁCH THAM KHẢO

oOo​Tựa

của Ông Phạm Đình TânTừ đã lâu, ngay trước năm 1958 là năm thành lập hai giải thưởng văn chương mang tên hai nhà bác học TRƯƠNG VĨNH KÝ và PIERRE LECOMTE DU NOÜY, Tinh Việt Văn Đoàn đã tha thiết đến học thuyết viễn đích của nhà bác học sau này vì không những nó phù hợp với một trong những nguyên tắc mà Văn Đoàn đang đeo đuổi là quyền Tối thượng của tinh thần, mà nó còn là học thuyết có thể dung hòa, phối hợp tinh thần đạo giáo cổ truyền với khoa học ngày nay.

Thực vậy, học thuyết viễn đích dựa ngay vào triết thuyết tiến hóa hiện đại và các khám phá của các khoa cổ sinh vật học, lý hóa học, toán học để chứng minh rằng :

1/ Sự xuất hiện sinh vật trên trái đất không thể là sự ngẫu nhiên.

2/ Sự tiến hóa có chiều hướng của sinh linh cũng không thể là vô tình, vô ý.

3/ Trái lại, nguồn gốc các sinh vật cũng như chiều hướng của sự tiến hóa bắt buộc ta phải nhận có một đấng tạo dựng và hướng dẫn mọi loài, đấng Thượng Đế.

4/ Sự tiến hóa vẫn tiếp tục ngày nay không còn ở bình diện sinh lý và cơ thể nữa, mà đã chuyển hướng đi vào bình diện tinh thần, luân lý.

5/ Sự tiến hóa sẽ chung đúc một giống loài siêu đẳng, nói cách khác, một giống thần nhân trong một tương lai hãy còn xa thẳm.

6/ Do đó sự cố gắng của mỗi cá nhân cũng như của các tổ chức đạo giáo, xã hội phải qui hướng về cái viễn đích đó tức là sự hoàn tất của nhân loại và sự tiến hóa.

7/ Tóm lại, con người phải tiến tới một lý tưởng cao đẹp, một đại đạo thuần túy, chung khắp hoàn cầu.

8/ Cái đại đạo ấy, cái tinh hoa ấy, lạ lùng thay, đã tiềm ẩn sẵn trong lòng mọi người. Đó người ta có thể gọi là tia sáng của Tạo Hóa, tia lửa thiên chân.

9/ Như vậy mọi người chỉ cần phát huy các tiềm năng sẵn trong mình là có thể làm bừng sáng tia lửa của Tạo Hóa, cộng tác vào công cuộc hóa sinh của Thượng Đế.

Học thuyết viễn đích khởi sự từ những học thuyết và những khám phá khoa học để tiến tới những giá trị tinh thần vĩnh cửu.

Muốn phổ biến học thuyết này của Pierre Lecomte du Noüy tại Việt Nam, trước đây Tinh Việt Văn Đoàn đã cho in bản dịch cuốn Định Mệnh Con Người, nhưng riêng một bản dịch chưa làm nổi bật những nét độc đáo, những mạch lạc của học thuyết thâm trầm này.

Lại nữa, Pierre Lecomte du Noüy không những chỉ viết một cuốn sách, mà những tư tưởng của ông đã được trình bày trong 5 tác phẩm:

- Con người trước khoa học.

- Tương lai tinh thần.[1]

- Phẩm giá con người.

- Định mệnh con người.

- Giữa hiểu biết và tin tưởng.[2]

Bà góa phụ của ông cũng viết một cuốn sách về ông, nhan đề là «Từ vô tín ngưỡng đến tín ngưỡng», thuật lại cuộc đời và những biến chuyển tâm hồn, những lý do thúc đẩy ông sáng tạo nên học thuyết viễn đích.

Như vậy muốn hiểu rõ học thuyết viễn đích cần phải đọc và suy nghĩ tất cả những tác phẩm kia. Công phu đó chắc chắn ít có người làm được. Cho nên tôi vẫn hằng ước mong có một tác phẩm bằng Việt ngữ thâu tóm thân thế, toát lược, cô đọng các sách của Pierre Lecomte du Noüy và trình bày, giải thích học thuyết của ông thành một thiên khảo luận vừa uyên thâm, quảng bác về phương diện tư tưởng, vừa giản dị, bình dân về hình thức văn chương hợp với trình độ của một tầm trí thức thông thường tuy vẫn giữ được phần sâu sắc cao siêu của một học thuyết khoa học, triết học.

Một công trình như vậy sẽ hết sức khó khăn, nên từ lâu Tinh Việt Văn Đoàn vẫn chưa thực hiện được.

May thay, năm trước đây, chúng tôi có ngỏ ý kiến với bác sĩ Nguyễn Văn Thọ là người mà chúng tôi được hân hạnh trao giải thưởng Pierre Lecomte du Noüy đầu tiên năm 1961, bác sĩ đã không ngần ngại trước những khó khăn, vất vả, vì nghĩ rằng công việc mình sẽ giúp ích cho nhiều người thiện tâm, nhất là cho thế hệ thanh niên hiện đại.

Bởi thế, sau nhiều tháng suy tư khảo cứu, tác phẩm «Pierre Lecomte du Noüy và học thuyết viễn đích» đã hoàn thành.

Sách chia làm ba phần:

- Phần I đề cập đến bối cảnh lịch sử và các trào lưu tư tưởng khoa học thế kỷ 19 và 20, thân thế và sự nghiệp của Pierre Lecomte du Noüy.

- Phần 2 trần thuật học thuyết viễn đích của Pierre Lecomte du Noüy, gồm 4 chương :

a/ Quan điểm của Pierre Lecomte du Noüy đối với khoa học.

b/ Học thuyết tiến hóa

c/ Giả thuyết viễn đích của Pierre Lecomte du Noüy.

d/ Những hậu quả của học thuyết viễn đích

- Phần 3 là phần nhận định, phê bình và đối chiếu tư tưởng của Pierre Lecomte du Noüy với tư tưởng các danh nhân kim cổ Đông Tây và các học thuyết hiện hành.

Tóm lại, trong giới hạn mấy trăm trang giấy mà tác giả đã toát lược được hết các quan điểm, các học thuyết khoa học, trình bày nhận định, phê bình triết thuyết tiến hóa và học thuyết viễn đích, đối chiếu tư tưởng và học thuyết của Pierre Lecomte du Noüy với các tư tưởng và học thuyết Đông Tây kim cổ, thực là một công trình đáng ghi nhận, và chứng tỏ tác giả là một nhà văn quảng bác và một triết gia và khoa học gia thâm trầm, đúng như bà góa phụ Mary Lecomte du Noüy [3] đã công nhận sau khi đọc bản dịch tóm tắt tác phẩm này như trong thư của bà mà chúng tôi cho in kèm sau đây.

Ước mong cuốn «Pierre Lecomte du Noüy và học thuyết viễn đích» sẽ góp được một phần hữu ích vào văn đàn Việt Nam cũng như khai thông con đường tư tưởng và nội tâm của thế hệ thanh niên đang sẵn sàng phụng sự và cầu tiến.

Saigon, 29-6-1967

PHẠM ĐÌNH TÂN

Đoàn Trưởng

Tinh Việt Văn Đoàn

oOoPRÉFACEDepuis longtemps, avant même l’institution en 1958 des deux Prix littéraires TINH VIET portant le nom des deux grands savants viêtnamiens et français: PETRUS TRƯƠNG VINH KY pour le roman et PIERRE LECOMTE DU NOÜY pour l’essai ou la critique, notre Groupe s’est particulièrement intéressé au Téléfinalisme de ce dernier, hypothèse qui pourrait à notre avis, servir d’intermédiaire et de réconciliatrice entre les religions traditionnelles et la science moderne.

En effet, le Téléfinalisme, se basant sur l’évolution et sur les récentes découvertes paléontologiques, physico-chimiques et mathématiques, se donne pour tâche soit de démontrer, soit de soutenir les principales propositions suivantes:

1/ L’apparition de la vie et des êtres vivants, mathématiquement parlant, ne saurait être due au hasard.

2/ L’évolution des êtres vivants, orientée telle qu’elle est, ne peut être d’un pur hasard.

3/ Au contraire, l’origine des êtres vivants comme le sens de l’évolution nous forcent à reconnaître l’existence d’un Anti-hasard, autrement dit, de Dieu.

4/ L’évolution continue de nos jours, non plus sur le plan physiologique et anatomique mais sur le plan spirituel et moral.

5/ L’évolution aboutira à l’avènement de la conscience supérieure, avant-garde d’une race pure et spirituelle, autrement dit, à l’avènement de l’Esprit, mais seulement dans un avenir encore très lointain.

6/ En conséquence, tous les efforts individuels et collectifs relevant des organisations religieuses et sociales doivent avoir en vue cette «téléfin», couronnement de l’humanité et de l’évolution.

7/ En somme, l’humanité doit progresser vers un idéal très noble et très élevé, vers une religion pure, intérieure et universelle.

8/ Cette vraie religion, cet idéal préexistent cependant déjà à l’état latent aux tréfonds de nos âmes. C’est ce qu’on pourrait appeler «étincelle divine», «inspiration unique», «inspiration mystérieuse» ou «identité originelle» actuellement «étouffée sous les apports des siècles» …

9/ Cela étant, nous n’avons qu’à développer les facultés et les valeurs qui existent déjà à l’état latent en nous, à faire briller et irradier intensément l’étincelle divine qui couve déjà en nous, et ce faisant, collaborer à l’œuvre transcendante de Dieu.

Le Téléfinalisme part des théories et des découvertes scientifiques pour about it aux valeurs morales et spirituelles universelles.

Se servant donc des sciences comme tremplin, il s’élance de plus en plus vers les hautes sphères morales et religieuses…

Voulant diffuser la doctrine de Lecomte du Noüy au Viêtnam, notre Groupe littéraire TINH VIET a édité une version en langue viêtnamienne de L’Homme et Sa Destinée, mais il faut reconnaître que cette traduction n’a pas encore pu mettre suffisamment en relief les traits caractéristiques et les connexions internes de la théorie téléfinaliste.

Ce qui revient à dire que jusqu’ici la théorie téléfinaliste de Lecomte du Noüy n’a pas encore été systématiquement creusée, étudiée, simplifiée, commentée, en somme, pas encore rendue vivante et réellement assimilable au public viêtnamien.

Par ailleurs, Lecomte du Noüy a écrit non pas un livre mais quatre livres concernant le Téléfinalisme, à savoir:

- L’Homme devant la science

- L’Avenir l’Esprit

- La dignité humaine

- L’Homme et sa destinée

De con côté, Madame Mary Lecomte du Noüy, collaborarice et veuve du savant, a aussi un livre intitulé «Lecomte du Noüy: De l’agnosticisme à la foi» décrivant les diverses étapes de la vie de son mari, ses états d’âme ainsi que les motifs qui l’ont poussé à concevoir le Téléfinalisme.

Pour toutes ces raisons, j’ai toujours souhaité qu’un membre de notre Groupe ou un écrivain de talent écrira un livre en viêtnamien résumant la vie et l’œuvre de Lecomte du Noüy et exposant clairement l’hypothèse téléfinaliste, livre profond et bien documenté au point de vue littéraire, livre à la portée du public moyen, mais gardant néanmoins un caractère profond et noble, cachet de tout travail scientifique et philosophique sérieux.

Aussi, l’année dernière, me suis-je adressé au Docteur NGUYỄN VĂN THỌ à qui j’avais l’honneur de remettre, au nom de notre Groupe littéraire TINH VIET et pour la 1ère fois de PRIX LECOMTE DU NOÜY en 1961, en lui demandant de mener à bonne fin cette tâche difficile.

Le Docteur NGUYỄN VĂN THỌ a accepté, sachant d’avance les énormes difficultés qui l’attendront mais pensant que son travail pourrait rendre de grands services, surtout à la jeune génération intellectuelle du Viêtnam.

Et c’est ainsi qu’après des mois de dur travail: lecture, médition, documentation, élaboration, son ouvrage est enfin achevé. Il comporte 3 parties:

La 1ère partie nous met en présence du contexte historique, avec une esquisse des grands courants d’idées en vogue au XIXème et au XXème siècle, tout en brossant à grands traits la vie de Lecomte du Noüy avec ses divers travaux littéraires, scientifiques et philosophiques.

La 2è partie traite le Téléfinalisme et se subdivise en 4 chapitres:

Chapitre I: Points de vue de Lecomte du Noüy concernant la science.

Chapitre II: Exposé de l’évolution.

Chapitre III: Hypothèse téléfinaliste.

Chapitre IV: Conséquences de l’hypothèse téléfinaliste.

La 3ème partie concerne les commentaires et la confrontation des idées de Lecomte du Noüy avec celles de grands philosophes de tous les temps et avec certaines théories actuellement en vogue.

C’est donc un admirable exploit de la part de l’auteur que de pouvoir résumer dans les limites de quelques centaines de pages les grands courants d’idées scientifiques et philosophiques du XIXème et au XXème siècle, présenter le téléfinalisme sous ses différents aspects, en faire une étude serrée et un commentaire judicieux, rendre les pensées de Lecomte du Noüy lumineuses grâce à leur mis en parallèle avec celles des grands penseurs de tous les temps.

Puisse ce livre «LECOMTE DU NOÜY ET LE TÉLÉFINALISME» contribuer grandement à l’embellissement de l’édifice littéraire du Viêtnam, et frayer pour la jeune génération intellectuelle viêtnamienne le chemin de la pensée et de la vie intérieure.

Saigon, le 29 Juin 1967

PHẠM ĐÌNH TÂN

Président du Groupe Littéraire TINH VIỆT[1] Cuốn này chúng tôi đã dịch rồi, sẽ xuất bản trong một ngày gần đây.

[2] Cuốn này xuất bản sau khi tác giả từ trần.

[3] Bà Mary Lecomte du Noüy cũng là nhà văn và nhà khoa học và đã là người cộng sự đắc lực của chồng trong công cuộc viết lách và nghiên cứu khoa học.
Thư Bà Mary Lecomte du NoüyKính gửi

Ông Phạm Đình Tân

Đoàn Trưởng

Tinh Việt Văn Đoàn

240/11 Đại lộ Công Lý, SaigonThưa ông bạn thân mến,

Tôi hết lòng cảm tạ ông vì đã nhờ Bác sĩ Thọ viết quyển «Lecomte du Noüy và học thuyết viễn đích», và tôi xin nhờ ông chuyển lời cảm ơn Bác sĩ vì đã hoàn thành công trình khó khăn ấy một cách mỹ mãn. Chính cũng là một nhà bác học và một triết gia lỗi lạc, Bác sĩ Thọ đã khéo trình bày chẳng những học thuyết và thân thế của chồng tôi, mà lại còn các lý thuyết khoa học, triết học, đạo giáo thời xưa và ảnh hưởng của chúng đối với tư tưởng hiện đại, cũng như những điểm tương đồng, tương dị giữa nhà tư tưởng và Lecomte du Noüy.

Thanh niên ngày nay đang đi tìm một lẽ sống và một lý tưởng, ắt sẽ say sưa thích thú quyển sách này vì nó đã đề cao tư tưởng chính yếu của Lecomte du Noüy, tức là mục đích của cuộc tiến hóa là sự phát triển tâm thần con người, nhưng cuộc tiến hóa ấy sẽ không thành tựu nếu không có sự cộng tác của con người.

Điều này mang lại lẽ sống cho mọi người, bất kỳ họ sống trong hoàn cảnh nào và có thiên tư ra sao, vì họ biết mình có thể hoặc hỗ trợ, hoặc cản trở đại cuộc của Thượng Đế bằng cách họ phản ứng và hành động.

Như chính tôi đã nhận thấy trong các chuyến viếng thăm Việt Nam, hoạt động văn hóa của Tinh Việt Văn Đoàn có một tầm ảnh hưởng rộng lớn về mọi phương diện. Đó không phải là chuyện dễ thực hiện, nhất là ở trong một nước đã trải nhiều năm binh lửa; tuy nhiên ông đã bền gan và đã thành công mặc dầu mọi trở lực; đó là một nguồn an ủi và cảm hứng cho tất cả những ai lưu tâm đến sự phát triển tinh thần.

Riêng tôi, tôi xin cảm ơn ông, và các người công sự với ông về tất cả những gì đã làm để phổ biến và hiểu biết tư tưởng của chồng tôi; tôi hi vọng rằng ý ông dự định tổ chức một ngày Lecomte du Noüy ở Việt Nam để kỷ niệm lần thứ 20 ngày chông tôi mệnh chung hồi tháng 9 năm 1947 có thể thực hiện được. Trong cuộc hội thảo tại Paris vào dịp đó, đã có những bài diễn văn về thân thế và văn phẩm của Lecomte du Noüy, tiếp theo là những bài luận thuyết và thảo luận về những đề tài mới có liên quan đến thuyết tiến hóa, thuyết cứu cánh và đạo giáo. Một cuộc hội thảo có mục đích tương tự cũng sẽ được tổ chức tại Đại học đường Notre Dame ở Hoa Kỳ.

Với niềm ước mong chân thành rằng quyển sách của Bác sĩ Thọ sẽ được hoan nghênh thích đáng và công trình của ông bạn sẽ được tiếp tục và thành công thêm mãi, tôi trân trọng xin ông bạn thân mến nhận lòng tri ân, lòng ngưỡng mộ, và tình thân thiết sâu xa của tôi.

Mary Lecomte du Noüy

Etretat 7-9-1967oOoLETTRE DE Mme MARY LECOMTE DU NOÜYMonsieur PHẠM ĐÌNH TÂN

Président du Groupe Littéraire TINH VIỆT

290/11 Boulevard Công Lý

SAIGONCher Monsieur et Ami,

Je vous suis infiniment reconnaissante d’avoir demandé au Docteur NGUYỄN VĂN THỌ de rédiger un livre sur «LECOMTE DU NOÜY ET LE TÉLÉFINALISME» et je vous prie d’être mon interprète auprès de lui pour le remercier d’avoir acquitté cette tâche difficile si brillamment. Etant lui-même un savant et un philosophe distingué, le Dr THỌ a su admirablement exposer non seulement l’œuvre et la vie de mon mari mais les anciennes théories scientifiques, philosophiques et religieuses et leur influence sur la pensée moderne ainsi que les divergences et les ressemblances entre différents penseurs et Lecomte du Noüy.

La jeunesse d’aujourd’hui qui recherche une raison à la vie et un idéal devrai être passionément interessée par ce livre qui met bien en valeur l’idée fondamentale de Lecomte du Noüy, à savoir que le but de l’évolution est le développement spirituel de l’homme mais qu’elle ne peut arriver à ses fins sans sa coopération. Ceci donne une raison d’être à là vie de chaque individu indépendamment de sa situation et de ses dons, car il sait qu’il peut soit aider ou entraver le grand plan de Dieu par la façon don’t il réagit et agit.

Comme j’ai pu le constater moi-même au cours de mes différents voyages au Vietnam, l’activité culturelle du Groupe Littéraire TINH VIET est d’une haute et grande portée à tous les points de vue. Ce n’était pas chose facile à réaliser, surtout dans un pays en guerre depuis tant d’années, mais vous avez persisté et réussi malgré tous les obstacles et c’est un réconfort et une inspiration pour tour ceux qui ont à cœur le développement de l’esprit.

Personnellement je voudrais vous remercier ainsi que vos collaborateurs de tout ce que vous avez fait pour la dissémination et la compréhension des idées de mon mari, et j’espère que votre projet de tenir une journée Lecomte du Noüy au Vietnam pour commémorer le 20e anniversaire de la mort de mon mari en Septembre 1967 pourra se réaliser: Pendant le Colloque tenu à Paris à cette occasion, les discours sur la vie et l’œuvre de Lecomte du Noüy ont été suivis par des conférences et des discussions sur les données actuelles de l’évolution, du finalisme et de la religion. Un Séminar dans le même but se tiendra en Octobre à l’Université de Notre Dame aux Etats Unis.

Avec mes vœux pour que le livre du Dr THỌ remporte le succès qu’il mérite, et pour la continuation et le succès toujours grandissants de votre œuvre, je vous prie de croire, cher Monsieur et Ami, à mes sentiments de reconnaissance, d’admiration et de profonde affection.

Mary Lecomte du Noüy

Etretat 7-9-1967Lời Nói Đầu

Ut sit Deus omnia in omnibus.

(I Cor. 15, 28)Tư tưởng Lecomte du Noüy đến nay không còn xa lạ đối với chúng ta.

Các tác phẩm của Ông đã được lưu hành từ lâu tại Việt Nam và nhiều nhà trí thức đã được đọc các nguyên tác của Ông.

Hơn nữa, năm 1953, Tinh Việt Văn Đoàn cũng đã phiên dịch và cho xuất bản quyển «Định mệnh con người» của Ông.

Văn Đoàn từ thời ấy đã có chủ đích phiên dịch tất cả các tác phẩm của Lecomte du Noüy ra Việt văn. Nhưng vì thế sự thăng trầm, lịch sử biến chuyển, dự định ấy đến nay cũng chưa thành tựu.

Gần đây ông Phạm Đình Tân ngỏ ý nhờ tôi toát lược các tác phẩm của Lecomte du Noüy, trình bày lại cho phổ thông, giản dị, và phê bình học thuyết viễn đích của nhà bác học này.

Nhận thấy tuy đó là một công tác khó khăn, nhưng nếu làm được, sẽ giúp ích nhiều cho đồng bào, nhất là thế hệ thanh niên trí thức, tôi không quản ngại vất vả, để một thời gian suy tư khảo cứu viết thành cuốn sách này.

Đây không phải là một bản dịch. Chủ tâm của tôi là cốt sao nắm vững tư tưởng chủ yếu của Lecomte du Noüy, còn cách hành văn, diễn xuất phải được tự do phóng khoáng. Cho nên, từ cách bố cục đến lề lối trình diễn tư tưởng thường là khác với nguyên bản.

Tôi cố gắng dùng lối văn thông thường giản dị, trình bày tư tưởng Lecomte du Noüy một cách phổ thông, để độc giả dễ bề lĩnh hội.

Tuy nhiên, vì học thuyết Lecomte du Noüy bao quát rất nhiều lãnh vực: khoa học, triết học, đạo giáo, siêu hình, nên dù có giản dị mấy, nó vẫn còn tương đối khó. Đó là đặc điểm cố hữu của các tác phẩm khoa học, triết học, nên nhiều khi phải đọc đi đọc lại mới thấy thú vị của học thuyết.

Trong cuốn sách này, tôi cố trình bày những lý do khiến Lecomte du Noüy thay đổi khuynh hướng, lập trường, từ vô thần trở về hữu thần, từ những giá trị khoa học, hoàn cảnh thời gian trở về với những giá trị vĩnh cửu của con người, với tinh hoa đạo giáo.

Tôi cũng cố gắng trình bày tư tưởng của Ông một cách khách quan, chính xác.

Trong phần bình luận, tôi đã hết sức vô tư và thành khẩn. Gặp ưu điểm thời tán dương, thấy nhược điểm thời phê phán, mặc dù tôi hết sức quí trọng nhân cách, và ngưỡng mộ tài ba lỗi lạc của tác giả.

Tôi đã dùng phương pháp đối chiếu để khảo cứu và phê bình học thuyết viễn đích. Như vậy độc giả sẽ hiểu rõ tư tưởng Lecomte du Noüy hơn, và nhân sự cân nhắc, so sánh, có thể suy tư thêm để tìm ra chân lý đại đồng phổ quát.

Tóm lại, trong công cuộc khảo luận và phê bình học thuyết viễn đích, tất cả cố gắng của tôi là làm sao cho độc giả thấm nhuần tư tưởng Lecomte du Noüy, có được một lối nhìn chính xác, khách quan, thấu hiểu được những huyền cơ vũ trụ, khai phóng được các tiềm năng, tiềm lực sẵn có nơi mình và làm bừng sáng ngọn lửa thiên chân đang âm ỉ đáy lòng, tìm ra được ý nghĩa và hướng đi chân chính của cuộc đời.

Đó cũng chính là thâm ý và nguyện vọng của Lecomte du Noüy.

Ước mong cuốn sách nhỏ này sẽ giúp ích được trong muôn một những người có thiện tâm thiện chí, trong công trình thực hiện nhân phẩm, tiến tới tinh hoa, lý tưởng và Thượng Đế.

Saigon, ngày 15-4-1967

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

Cẩn chí

Tài liệu này đã được đọc 1,340 lần.

  • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Table of Contents

  1. 1Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Phần I - Chương 1 - Nhân Tử Nguyễn Văn Th?
  2. 2Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Phần I - Chương 2 - Nhân Tử Nguyễn Văn Th?
  3. 3Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Phần I - Chương 3 - Nhân Tử Nguyễn Văn Th?
  4. 4Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Phần I - Chương 4 - Nhân Tử Nguyễn Văn Th?
  5. 5Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Phần II - Chương 1 - Nhân Tử Nguyễn Văn Th
  6. 6Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Phần II - Chương 2 - Nhân Tử Nguyễn Văn Th
  7. 7Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Phần II - Chương 3 - Nhân Tử Nguyễn Văn Th
  8. 8Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Phần II - Chương 4 - Nhân Tử Nguyễn Văn Th
  9. 9Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Phần III - Chương 1 - Nhân Tử Nguyễn Văn T
  10. 10Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Phần III - Chương 2 - Nhân Tử Nguyễn Văn T
  11. 11Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Phần III - Chương 3 - Nhân Tử Nguyễn Văn T
  12. 12Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Phần III - Chương 4 - Nhân Tử Nguyễn Văn T
  13. 13Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Phụ Lục 1 - Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ
  14. 14Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Phụ Lục 2 - Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ
  15. 15Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Phụ Lục 3 - Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ
  16. 16Chapter LECOMTE DU NOÜY Và Học Thuyết Viễn Đích - Sách Tham Khảo - Nhân Tử Nguyễn Văn T

Current Discussion: Main discussion

 1. No comments have been posted for this discussion.