Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

 1. Book
 2. Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Điểm Tinh Linh

Xuất xứ: wattpad.com


Giới thiệu của tác giả:

Khoa học gia thế kỷ 24, Trương Tử Tinh trong một lần thí nghiệm, phát sinh tình trạng xuyên việt trở về triều đại Ân Thương, thế giới của “Phong Thần Diễn Nghĩa”, trọng sinh dưới thân phận Thọ Vương. Vì mong muốn cải biến số phận nước mất nhà tan, với hỗ trợ của máy điện toán siêu cấp “Siêu Não”, tân Thọ Vương triển khai một trận cải cách thời đại, xuất sắc lợi dụng khoa học tri thức cùng mưu kế triển khai một hồi tranh đấu với tiên nhân. Lợi dụng mọi thủ đoạn tăng cường lực lượng bản thân. Hắn có thể thay đổi càn khôn, dùng sự thật thay đổi hình ảnh “hôn quân” Trụ Vương?

Dương Tiễn, 72 phép biến của người là quái gì? Siêu cấp sinh vật chiến sĩ của ta có thể biến ra mọi hình thái!

Nhiên Đăng, tên tiểu nhân khốn nạn kia, có bậc tông sư đánh chó ta đây, xem ngươi làm thế nào cướp được Định Hải Châu?

Này các giáo chủ thánh nhân coi mạng người như cỏ rác, có giỏi ra đây đọ sức a!

Các mỹ nữ phong thần bất hạnh, ta đến giải cứu các nàng đây!

Tài liệu này đã được đọc 1,577 lần.

  • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Table of Contents

  1. 1Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 1 - Điểm Tinh Linh
  2. 2Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 2 - Điểm Tinh Linh
  3. 3Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 3 - Điểm Tinh Linh
  4. 4Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 4 - Điểm Tinh Linh
  5. 5Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 5 - Điểm Tinh Linh
  6. 6Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 6 - Điểm Tinh Linh
  7. 7Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 7 - Điểm Tinh Linh
  8. 8Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 8 - Điểm Tinh Linh
  9. 9Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 9 - Điểm Tinh Linh
  10. 10Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 10 - Điểm Tinh Linh
  11. 11Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 11 - Điểm Tinh Linh
  12. 12Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 12 - Điểm Tinh Linh
  13. 13Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 13 - Điểm Tinh Linh
  14. 14Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 14 - Điểm Tinh Linh
  15. 15Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 15 - Điểm Tinh Linh
  16. 16Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 16 - Điểm Tinh Linh
  17. 17Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 17 - Điểm Tinh Linh
  18. 18Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 18 - Điểm Tinh Linh
  19. 19Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 19 - Điểm Tinh Linh
  20. 20Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 20 - Điểm Tinh Linh
  21. 21Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 21 - Điểm Tinh Linh
  22. 22Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 22 - Điểm Tinh Linh
  23. 23Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 23 - Điểm Tinh Linh
  24. 24Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 24 - Điểm Tinh Linh
  25. 25Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 25 - Điểm Tinh Linh
  26. 26Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 26 - Điểm Tinh Linh
  27. 27Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 27 - Điểm Tinh Linh
  28. 28Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 28 - Điểm Tinh Linh
  29. 29Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 29 - Điểm Tinh Linh
  30. 30Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 30 - Điểm Tinh Linh
  31. 31Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 31 - Điểm Tinh Linh
  32. 32Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 32 - Điểm Tinh Linh
  33. 33Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 33 - Điểm Tinh Linh
  34. 34Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 34 - Điểm Tinh Linh
  35. 35Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 35 - Điểm Tinh Linh
  36. 36Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 36 - Điểm Tinh Linh
  37. 37Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 37 - Điểm Tinh Linh
  38. 38Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 38 - Điểm Tinh Linh
  39. 39Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 39 - Điểm Tinh Linh
  40. 40Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 40 - Điểm Tinh Linh
  41. 41Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 41 - Điểm Tinh Linh
  42. 42Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 42 - Điểm Tinh Linh
  43. 43Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 43 - Điểm Tinh Linh
  44. 44Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 44 - Điểm Tinh Linh
  45. 45Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 45 - Điểm Tinh Linh
  46. 46Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 46 - Điểm Tinh Linh
  47. 47Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 47 - Điểm Tinh Linh
  48. 48Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 48 - Điểm Tinh Linh
  49. 49Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 49 - Điểm Tinh Linh
  50. 50Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 50 - Điểm Tinh Linh
  51. 51Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 51 - Điểm Tinh Linh
  52. 52Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 52 - Điểm Tinh Linh
  53. 53Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 53 - Điểm Tinh Linh
  54. 54Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 54 - Điểm Tinh Linh
  55. 55Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 55 - Điểm Tinh Linh
  56. 56Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 56 - Điểm Tinh Linh
  57. 57Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 57 - Điểm Tinh Linh
  58. 58Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 58 - Điểm Tinh Linh
  59. 59Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 59 - Điểm Tinh Linh
  60. 60Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 60 - Điểm Tinh Linh
  61. 61Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 61 - Điểm Tinh Linh
  62. 62Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 62 - Điểm Tinh Linh
  63. 63Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 63 - Điểm Tinh Linh
  64. 64Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 64 - Điểm Tinh Linh
  65. 65Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 65 - Điểm Tinh Linh
  66. 66Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 66 - Điểm Tinh Linh
  67. 67Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 67 - Điểm Tinh Linh
  68. 68Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 68 - Điểm Tinh Linh
  69. 69Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 69 - Điểm Tinh Linh
  70. 70Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 70 - Điểm Tinh Linh
  71. 71Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 71 - Điểm Tinh Linh
  72. 72Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 72 - Điểm Tinh Linh
  73. 73Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 73 - Điểm Tinh Linh
  74. 74Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 74 - Điểm Tinh Linh
  75. 75Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 75 - Điểm Tinh Linh
  76. 76Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 76 - Điểm Tinh Linh
  77. 77Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 77 - Điểm Tinh Linh
  78. 78Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 78 - Điểm Tinh Linh
  79. 79Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 79 - Điểm Tinh Linh
  80. 80Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 80 - Điểm Tinh Linh
  81. 81Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 81 - Điểm Tinh Linh
  82. 82Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 82 - Điểm Tinh Linh
  83. 83Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 83 - Điểm Tinh Linh
  84. 84Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 84 - Điểm Tinh Linh
  85. 85Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 85 - Điểm Tinh Linh
  86. 86Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 86 - Điểm Tinh Linh
  87. 87Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 87 - Điểm Tinh Linh
  88. 88Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 88 - Điểm Tinh Linh
  89. 89Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 89 - Điểm Tinh Linh
  90. 90Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 90 - Điểm Tinh Linh
  91. 91Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 91 - Điểm Tinh Linh
  92. 92Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 92 - Điểm Tinh Linh
  93. 93Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 93 - Điểm Tinh Linh
  94. 94Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 94 - Điểm Tinh Linh
  95. 95Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 95 - Điểm Tinh Linh
  96. 96Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 96 - Điểm Tinh Linh
  97. 97Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 97 - Điểm Tinh Linh
  98. 98Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 98 - Điểm Tinh Linh
  99. 99Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 99 - Điểm Tinh Linh
  100. 100Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 100 - Điểm Tinh Linh
  1. 101Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 101 - Điểm Tinh Linh
  2. 102Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 102 - Điểm Tinh Linh
  3. 103Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 103 - Điểm Tinh Linh
  4. 104Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 104 - Điểm Tinh Linh
  5. 105Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 105 - Điểm Tinh Linh
  6. 106Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 106 - Điểm Tinh Linh
  7. 107Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 107 - Điểm Tinh Linh
  8. 108Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 108 - Điểm Tinh Linh
  9. 109Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 109 - Điểm Tinh Linh
  10. 110Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 110 - Điểm Tinh Linh
  11. 111Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 111 - Điểm Tinh Linh
  12. 112Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 112 - Điểm Tinh Linh
  13. 113Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 113 - Điểm Tinh Linh
  14. 114Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 114 - Điểm Tinh Linh
  15. 115Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 115 - Điểm Tinh Linh
  16. 116Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 116 - Điểm Tinh Linh
  17. 117Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 117 - Điểm Tinh Linh
  18. 118Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 118 - Điểm Tinh Linh
  19. 119Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 119 - Điểm Tinh Linh
  20. 120Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 120 - Điểm Tinh Linh
  21. 121Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 121 - Điểm Tinh Linh
  22. 122Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 122 - Điểm Tinh Linh
  23. 123Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 123 - Điểm Tinh Linh
  24. 124Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 124 - Điểm Tinh Linh
  25. 125Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 125 - Điểm Tinh Linh
  26. 126Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 126 - Điểm Tinh Linh
  27. 127Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 127 - Điểm Tinh Linh
  28. 128Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 128 - Điểm Tinh Linh
  29. 129Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 129 - Điểm Tinh Linh
  30. 130Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 130 - Điểm Tinh Linh
  31. 131Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 131 - Điểm Tinh Linh
  32. 132Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 132 - Điểm Tinh Linh
  33. 133Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 133 - Điểm Tinh Linh
  34. 134Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 134 - Điểm Tinh Linh
  35. 135Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 135 - Điểm Tinh Linh
  36. 136Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 136 - Điểm Tinh Linh
  37. 137Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 137 - Điểm Tinh Linh
  38. 138Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 138 - Điểm Tinh Linh
  39. 139Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 139 - Điểm Tinh Linh
  40. 140Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 140 - Điểm Tinh Linh
  41. 141Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 141 - Điểm Tinh Linh
  42. 142Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 142 - Điểm Tinh Linh
  43. 143Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 143 - Điểm Tinh Linh
  44. 144Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 144 - Điểm Tinh Linh
  45. 145Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 145 - Điểm Tinh Linh
  46. 146Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 146 - Điểm Tinh Linh
  47. 147Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 147 - Điểm Tinh Linh
  48. 148Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 148 - Điểm Tinh Linh
  49. 149Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 149 - Điểm Tinh Linh
  50. 150Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 150 - Điểm Tinh Linh
  51. 151Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 151 - Điểm Tinh Linh
  52. 152Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 152 - Điểm Tinh Linh
  53. 153Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 153 - Điểm Tinh Linh
  54. 154Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 154 - Điểm Tinh Linh
  55. 155Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 155 - Điểm Tinh Linh
  56. 156Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 156 - Điểm Tinh Linh
  57. 157Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 157 - Điểm Tinh Linh
  58. 158Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 158 - Điểm Tinh Linh
  59. 159Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 159 - Điểm Tinh Linh
  60. 160Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 160 - Điểm Tinh Linh
  61. 161Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 161 - Điểm Tinh Linh
  62. 162Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 162 - Điểm Tinh Linh
  63. 163Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 163 - Điểm Tinh Linh
  64. 164Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 164 - Điểm Tinh Linh
  65. 165Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 165 - Điểm Tinh Linh
  66. 166Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 166 - Điểm Tinh Linh
  67. 167Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 167 - Điểm Tinh Linh
  68. 168Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 168 - Điểm Tinh Linh
  69. 169Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 169 - Điểm Tinh Linh
  70. 170Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 170 - Điểm Tinh Linh
  71. 171Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 171 - Điểm Tinh Linh
  72. 172Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 172 - Điểm Tinh Linh
  73. 173Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 173 - Điểm Tinh Linh
  74. 174Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 174 - Điểm Tinh Linh
  75. 175Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 175 - Điểm Tinh Linh
  76. 176Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 176 - Điểm Tinh Linh
  77. 177Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 177 - Điểm Tinh Linh
  78. 178Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 178 - Điểm Tinh Linh
  79. 179Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 179 - Điểm Tinh Linh
  80. 180Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 180 - Điểm Tinh Linh
  81. 181Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 181 - Điểm Tinh Linh
  82. 182Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 182 - Điểm Tinh Linh
  83. 183Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 183 - Điểm Tinh Linh
  84. 184Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 184 - Điểm Tinh Linh
  85. 185Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 185 - Điểm Tinh Linh
  86. 186Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 186 - Điểm Tinh Linh
  87. 187Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 187 - Điểm Tinh Linh
  88. 188Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 188 - Điểm Tinh Linh
  89. 189Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 189 - Điểm Tinh Linh
  90. 190Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 190 - Điểm Tinh Linh
  91. 191Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 191 - Điểm Tinh Linh
  92. 192Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 192 - Điểm Tinh Linh
  93. 193Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 193 - Điểm Tinh Linh
  94. 194Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 194 - Điểm Tinh Linh
  95. 195Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 195 - Điểm Tinh Linh
  96. 196Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 196 - Điểm Tinh Linh
  97. 197Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 197 - Điểm Tinh Linh
  98. 198Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 198 - Điểm Tinh Linh
  99. 199Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 199 - Điểm Tinh Linh
  100. 200Chapter Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chương 200 - Điểm Tinh Linh

Current Discussion: Main discussion

 1. No comments have been posted for this discussion.