Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Book
  2. Tài Liệu Giải Mật Về Chiến Tranh Việt Nam - Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ

Tài Liệu của Tòa Bạch Ốc về Cuộc Chiến VN chấm dứt sau 30 năm

(Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ giải mật)THE NATIONAL SECURITY ARCHIVEhttp://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB121/index.htm (1)

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB195/index.htm (2)


Mỹ Rút Khỏi Viêt Nam Theo Yêu Cầu Của Trung Cộng


Bản chụp biên bản các phiên họp của Tiến Sĩ Henry Kissinger (1971) và Tổng Thống Richard Nixon (1972) với chính phủ Trung Cộng

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB66/ch-34.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB66/ch-35.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB66/ch-36.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB66/ch-37.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB66/ch-38.pdf

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB106/NZ-1.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB106/NZ-2.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB106/NZ-3.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB106/NZ-4.pdf


Tài liệu từ THE NATIONAL SECURITY ARCHIVE http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB106/ <<<

Tài liệu này đã được đọc 1,965 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.