Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

 1. Book
 2. Vô Thường - Mạc Mặc

Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc Đường Môn lang!

Hành tẩu trong bóng đêm, hèn hạ nhưng không mất bản tính, vô sỉ cũng không bỏ đi phong độ chính là Câu hồn sứ giả!

Phân chia cảnh giới: Luyện Cương kỳ, Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai!

Luyện Cương kỳ chia làm cửu phẩm, từ nhất phẩm tới cửu phẩm.

Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai mỗi cảnh giới chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm!

Tài liệu này đã được đọc 2,436 lần.

  • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Table of Contents

  1. 1Chapter Vô Thường - Chương 1 - Mạc Mặc
  2. 2Chapter Vô Thường - Chương 2 - Mạc Mặc
  3. 3Chapter Vô Thường - Chương 3 - Mạc Mặc
  4. 4Chapter Vô Thường - Chương 4 - Mạc Mặc
  5. 5Chapter Vô Thường - Chương 5 - Mạc Mặc
  6. 6Chapter Vô Thường - Chương 6 - Mạc Mặc
  7. 7Chapter Vô Thường - Chương 7 - Mạc Mặc
  8. 8Chapter Vô Thường - Chương 8 - Mạc Mặc
  9. 9Chapter Vô Thường - Chương 9 - Mạc Mặc
  10. 10Chapter Vô Thường - Chương 10 - Mạc Mặc
  11. 11Chapter Vô Thường - Chương 11 - Mạc Mặc
  12. 12Chapter Vô Thường - Chương 12 - Mạc Mặc
  13. 13Chapter Vô Thường - Chương 13 - Mạc Mặc
  14. 14Chapter Vô Thường - Chương 14 - Mạc Mặc
  15. 15Chapter Vô Thường - Chương 15 - Mạc Mặc
  16. 16Chapter Vô Thường - Chương 16 - Mạc Mặc
  17. 17Chapter Vô Thường - Chương 17 - Mạc Mặc
  18. 18Chapter Vô Thường - Chương 18 - Mạc Mặc
  19. 19Chapter Vô Thường - Chương 19 - Mạc Mặc
  20. 20Chapter Vô Thường - Chương 20 - Mạc Mặc
  21. 21Chapter Vô Thường - Chương 21 - Mạc Mặc
  22. 22Chapter Vô Thường - Chương 22 - Mạc Mặc
  23. 23Chapter Vô Thường - Chương 23 - Mạc Mặc
  24. 24Chapter Vô Thường - Chương 24 - Mạc Mặc
  25. 25Chapter Vô Thường - Chương 25 - Mạc Mặc
  26. 26Chapter Vô Thường - Chương 26 - Mạc Mặc
  27. 27Chapter Vô Thường - Chương 27 - Mạc Mặc
  28. 28Chapter Vô Thường - Chương 28 - Mạc Mặc
  29. 29Chapter Vô Thường - Chương 29 - Mạc Mặc
  30. 30Chapter Vô Thường - Chương 30 - Mạc Mặc
  31. 31Chapter Vô Thường - Chương 31 - Mạc Mặc
  32. 32Chapter Vô Thường - Chương 32 - Mạc Mặc
  33. 33Chapter Vô Thường - Chương 33 - Mạc Mặc
  34. 34Chapter Vô Thường - Chương 34 - Mạc Mặc
  35. 35Chapter Vô Thường - Chương 35 - Mạc Mặc
  36. 36Chapter Vô Thường - Chương 36 - Mạc Mặc
  37. 37Chapter Vô Thường - Chương 37 - Mạc Mặc
  38. 38Chapter Vô Thường - Chương 38 - Mạc Mặc
  39. 39Chapter Vô Thường - Chương 39 - Mạc Mặc
  40. 40Chapter Vô Thường - Chương 40 - Mạc Mặc
  41. 41Chapter Vô Thường - Chương 41 - Mạc Mặc
  42. 42Chapter Vô Thường - Chương 42 - Mạc Mặc
  43. 43Chapter Vô Thường - Chương 43 - Mạc Mặc
  44. 44Chapter Vô Thường - Chương 44 - Mạc Mặc
  45. 45Chapter Vô Thường - Chương 45 - Mạc Mặc
  46. 46Chapter Vô Thường - Chương 46 - Mạc Mặc
  47. 47Chapter Vô Thường - Chương 47 - Mạc Mặc
  48. 48Chapter Vô Thường - Chương 48 - Mạc Mặc
  49. 49Chapter Vô Thường - Chương 49 - Mạc Mặc
  50. 50Chapter Vô Thường - Chương 50 - Mạc Mặc
  51. 51Chapter Vô Thường - Chương 51 - Mạc Mặc
  52. 52Chapter Vô Thường - Chương 52 - Mạc Mặc
  53. 53Chapter Vô Thường - Chương 53 - Mạc Mặc
  54. 54Chapter Vô Thường - Chương 54 - Mạc Mặc
  55. 55Chapter Vô Thường - Chương 55 - Mạc Mặc
  56. 56Chapter Vô Thường - Chương 56 - Mạc Mặc
  57. 57Chapter Vô Thường - Chương 57 - Mạc Mặc
  58. 58Chapter Vô Thường - Chương 58 - Mạc Mặc
  59. 59Chapter Vô Thường - Chương 59 - Mạc Mặc
  60. 60Chapter Vô Thường - Chương 60 - Mạc Mặc
  61. 61Chapter Vô Thường - Chương 61 - Mạc Mặc
  62. 62Chapter Vô Thường - Chương 62 - Mạc Mặc
  63. 63Chapter Vô Thường - Chương 63 - Mạc Mặc
  64. 64Chapter Vô Thường - Chương 64 - Mạc Mặc
  65. 65Chapter Vô Thường - Chương 65 - Mạc Mặc
  66. 66Chapter Vô Thường - Chương 66 - Mạc Mặc
  67. 67Chapter Vô Thường - Chương 67 - Mạc Mặc
  68. 68Chapter Vô Thường - Chương 68 - Mạc Mặc
  69. 69Chapter Vô Thường - Chương 69 - Mạc Mặc
  70. 70Chapter Vô Thường - Chương 70 - Mạc Mặc
  71. 71Chapter Vô Thường - Chương 71 - Mạc Mặc
  72. 72Chapter Vô Thường - Chương 72 - Mạc Mặc
  73. 73Chapter Vô Thường - Chương 73 - Mạc Mặc
  74. 74Chapter Vô Thường - Chương 74 - Mạc Mặc
  75. 75Chapter Vô Thường - Chương 75 - Mạc Mặc
  76. 76Chapter Vô Thường - Chương 76 - Mạc Mặc
  77. 77Chapter Vô Thường - Chương 77 - Mạc Mặc
  78. 78Chapter Vô Thường - Chương 78 - Mạc Mặc
  79. 79Chapter Vô Thường - Chương 79 - Mạc Mặc
  80. 80Chapter Vô Thường - Chương 80 - Mạc Mặc
  81. 81Chapter Vô Thường - Chương 81 - Mạc Mặc
  82. 82Chapter Vô Thường - Chương 82 - Mạc Mặc
  83. 83Chapter Vô Thường - Chương 83 - Mạc Mặc
  84. 84Chapter Vô Thường - Chương 84 - Mạc Mặc
  85. 85Chapter Vô Thường - Chương 85 - Mạc Mặc
  86. 86Chapter Vô Thường - Chương 86 - Mạc Mặc
  87. 87Chapter Vô Thường - Chương 87 - Mạc Mặc
  88. 88Chapter Vô Thường - Chương 88 - Mạc Mặc
  89. 89Chapter Vô Thường - Chương 89 - Mạc Mặc
  90. 90Chapter Vô Thường - Chương 90 - Mạc Mặc
  91. 91Chapter Vô Thường - Chương 91 - Mạc Mặc
  92. 92Chapter Vô Thường - Chương 92 - Mạc Mặc
  93. 93Chapter Vô Thường - Chương 93 - Mạc Mặc
  94. 94Chapter Vô Thường - Chương 95 - Mạc Mặc
  95. 95Chapter Vô Thường - Chương 94 - Mạc Mặc
  96. 96Chapter Vô Thường - Chương 96 - Mạc Mặc
  97. 97Chapter Vô Thường - Chương 97 - Mạc Mặc
  98. 98Chapter Vô Thường - Chương 98 - Mạc Mặc
  99. 99Chapter Vô Thường - Chương 99 - Mạc Mặc
  100. 100Chapter Vô Thường - Chương 100 - Mạc Mặc
  1. 101Chapter Vô Thường - Chương 101 - Mạc Mặc
  2. 102Chapter Vô Thường - Chương 102 - Mạc Mặc
  3. 103Chapter Vô Thường - Chương 103 - Mạc Mặc
  4. 104Chapter Vô Thường - Chương 104 - Mạc Mặc
  5. 105Chapter Vô Thường - Chương 105 - Mạc Mặc
  6. 106Chapter Vô Thường - Chương 106 - Mạc Mặc
  7. 107Chapter Vô Thường - Chương 107 - Mạc Mặc
  8. 108Chapter Vô Thường - Chương 108 - Mạc Mặc
  9. 109Chapter Vô Thường - Chương 109 - Mạc Mặc
  10. 110Chapter Vô Thường - Chương 110 - Mạc Mặc
  11. 111Chapter Vô Thường - Chương 111 - Mạc Mặc
  12. 112Chapter Vô Thường - Chương 112 - Mạc Mặc
  13. 113Chapter Vô Thường - Chương 113 - Mạc Mặc
  14. 114Chapter Vô Thường - Chương 114 - Mạc Mặc
  15. 115Chapter Vô Thường - Chương 115 - Mạc Mặc
  16. 116Chapter Vô Thường - Chương 116 - Mạc Mặc
  17. 117Chapter Vô Thường - Chương 117 - Mạc Mặc
  18. 118Chapter Vô Thường - Chương 118 - Mạc Mặc
  19. 119Chapter Vô Thường - Chương 119 - Mạc Mặc
  20. 120Chapter Vô Thường - Chương 120 - Mạc Mặc
  21. 121Chapter Vô Thường - Chương 121 - Mạc Mặc
  22. 122Chapter Vô Thường - Chương 122 - Mạc Mặc
  23. 123Chapter Vô Thường - Chương 123 - Mạc Mặc
  24. 124Chapter Vô Thường - Chương 124 - Mạc Mặc
  25. 125Chapter Vô Thường - Chương 125 - Mạc Mặc
  26. 126Chapter Vô Thường - Chương 126 - Mạc Mặc
  27. 127Chapter Vô Thường - Chương 127 - Mạc Mặc
  28. 128Chapter Vô Thường - Chương 128 - Mạc Mặc
  29. 129Chapter Vô Thường - Chương 129 - Mạc Mặc
  30. 130Chapter Vô Thường - Chương 130 - Mạc Mặc
  31. 131Chapter Vô Thường - Chương 131 - Mạc Mặc
  32. 132Chapter Vô Thường - Chương 132 - Mạc Mặc
  33. 133Chapter Vô Thường - Chương 133 - Mạc Mặc
  34. 134Chapter Vô Thường - Chương 134 - Mạc Mặc
  35. 135Chapter Vô Thường - Chương 135 - Mạc Mặc
  36. 136Chapter Vô Thường - Chương 136 - Mạc Mặc
  37. 137Chapter Vô Thường - Chương 137 - Mạc Mặc
  38. 138Chapter Vô Thường - Chương 138 - Mạc Mặc
  39. 139Chapter Vô Thường - Chương 139 - Mạc Mặc
  40. 140Chapter Vô Thường - Chương 140 - Mạc Mặc
  41. 141Chapter Vô Thường - Chương 141 - Mạc Mặc
  42. 142Chapter Vô Thường - Chương 142 - Mạc Mặc
  43. 143Chapter Vô Thường - Chương 143 - Mạc Mặc
  44. 144Chapter Vô Thường - Chương 144 - Mạc Mặc
  45. 145Chapter Vô Thường - Chương 145 - Mạc Mặc
  46. 146Chapter Vô Thường - Chương 146 - Mạc Mặc
  47. 147Chapter Vô Thường - Chương 147 - Mạc Mặc
  48. 148Chapter Vô Thường - Chương 148 - Mạc Mặc
  49. 149Chapter Vô Thường - Chương 149 - Mạc Mặc
  50. 150Chapter Vô Thường - Chương 150 - Mạc Mặc
  51. 151Chapter Vô Thường - Chương 151 - Mạc Mặc
  52. 152Chapter Vô Thường - Chương 152 - Mạc Mặc
  53. 153Chapter Vô Thường - Chương 153 - Mạc Mặc
  54. 154Chapter Vô Thường - Chương 154 - Mạc Mặc
  55. 155Chapter Vô Thường - Chương 155 - Mạc Mặc
  56. 156Chapter Vô Thường - Chương 156 - Mạc Mặc
  57. 157Chapter Vô Thường - Chương 157 - Mạc Mặc
  58. 158Chapter Vô Thường - Chương 158 - Mạc Mặc
  59. 159Chapter Vô Thường - Chương 159 - Mạc Mặc
  60. 160Chapter Vô Thường - Chương 160 - Mạc Mặc
  61. 161Chapter Vô Thường - Chương 161 - Mạc Mặc
  62. 162Chapter Vô Thường - Chương 162 - Mạc Mặc
  63. 163Chapter Vô Thường - Chương 163 - Mạc Mặc
  64. 164Chapter Vô Thường - Chương 164 - Mạc Mặc
  65. 165Chapter Vô Thường - Chương 165 - Mạc Mặc
  66. 166Chapter Vô Thường - Chương 166 - Mạc Mặc
  67. 167Chapter Vô Thường - Chương 167 - Mạc Mặc
  68. 168Chapter Vô Thường - Chương 168 - Mạc Mặc
  69. 169Chapter Vô Thường - Chương 169 - Mạc Mặc
  70. 170Chapter Vô Thường - Chương 170 - Mạc Mặc
  71. 171Chapter Vô Thường - Chương 171 - Mạc Mặc
  72. 172Chapter Vô Thường - Chương 172 - Mạc Mặc
  73. 173Chapter Vô Thường - Chương 173 - Mạc Mặc
  74. 174Chapter Vô Thường - Chương 174 - Mạc Mặc
  75. 175Chapter Vô Thường - Chương 175 - Mạc Mặc
  76. 176Chapter Vô Thường - Chương 176 - Mạc Mặc
  77. 177Chapter Vô Thường - Chương 177 - Mạc Mặc
  78. 178Chapter Vô Thường - Chương 178 - Mạc Mặc
  79. 179Chapter Vô Thường - Chương 179 - Mạc Mặc
  80. 180Chapter Vô Thường - Chương 180 - Mạc Mặc
  81. 181Chapter Vô Thường - Chương 181 - Mạc Mặc
  82. 182Chapter Vô Thường - Chương 182 - Mạc Mặc
  83. 183Chapter Vô Thường - Chương 183 - Mạc Mặc
  84. 184Chapter Vô Thường - Chương 184 - Mạc Mặc
  85. 185Chapter Vô Thường - Chương 185 - Mạc Mặc
  86. 186Chapter Vô Thường - Chương 186 - Mạc Mặc
  87. 187Chapter Vô Thường - Chương 187 - Mạc Mặc
  88. 188Chapter Vô Thường - Chương 188 - Mạc Mặc
  89. 189Chapter Vô Thường - Chương 189 - Mạc Mặc
  90. 190Chapter Vô Thường - Chương 190 - Mạc Mặc
  91. 191Chapter Vô Thường - Chương 191 - Mạc Mặc
  92. 192Chapter Vô Thường - Chương 192 - Mạc Mặc
  93. 193Chapter Vô Thường - Chương 193 - Mạc Mặc
  94. 194Chapter Vô Thường - Chương 194 - Mạc Mặc
  95. 195Chapter Vô Thường - Chương 195 - Mạc Mặc
  96. 196Chapter Vô Thường - Chương 196 - Mạc Mặc
  97. 197Chapter Vô Thường - Chương 197 - Mạc Mặc
  98. 198Chapter Vô Thường - Chương 198 - Mạc Mặc
  99. 199Chapter Vô Thường - Chương 199 - Mạc Mặc
  100. 200Chapter Vô Thường - Chương 200 - Mạc Mặc

Current Discussion: Main discussion

 1. No comments have been posted for this discussion.