Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Template
  2. main page

[if="{{{welcome}}}{{{portal1}}}{{{portal2}}}{{{portal3}}}"][table] style="width:100%; background:#fcfcfc; margin-top:1.2em; border:1px solid #ccc;"
|-
[if="{{{welcome}}}"]| style="width:56%; color:#000;" | [table] style="width:280px; border:none; background:none;"
|-
| style="width: 280px; text-align: center; white-space: nowrap" | {{{welcome}}}
|-
[/table][/if]

[if="{{{portal1}}}"]| {{{portal1}}}[/if]
[if="{{{portal2}}}"]| {{{portal2}}}[/if]
[if="{{{portal3}}}"]| {{{portal3}}}[/if]
|-
[/table][/if][if="{{{quick1}}}{{{quick2}}}"][table] style="width:100%; background:none; margin:-.8em 0 -.7em 0;"
|-
[if="{{{quick1}}}"]| style="font-size:95%; padding:10px 0; margin:0; text-align:left; white-space:nowrap; color:#000;" | {{{quick1}}}[/if]
[if="{{{quick2}}}"]| style="font-size:95%; padding:10px 0; margin:0; text-align:right; white-space:nowrap; color:#000;" | {{{quick2}}}[/if]
|-
[/table][/if][if="{{{title1}}}{{{title2}}}{{{title3}}}{{{title4}}}"][table] style="margin:0; background:none;"
|-
[if="{{{title1}}}{{{title2}}}"]| style="width:55%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" | [table] style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
[if="{{{title1}}}"]| style="padding: 2px" | [table] style="margin:3px; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;" width="99%"
|-
| [b]{{{title1}}}[/b]
|-
[/table]

|-
| style="color:#000; padding: 2px 5px 5px" | {{{content1}}}
|-[/if]
[if="{{{title2}}}"]| style="padding:2px" | [table] style="margin:3px; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;" width="99%"
|-
| [b]{{{title2}}}[/b]
|-
[/table]

|-
| style="color:#000; padding: 2px 5px 5px" | {{{content2}}}
|-[/if]
[/table][/if]

[if="{{{tịtle1}}}{{{title2}}}"][if="{{{title3}}}{{{title4}}}"]| style="border:1px solid transparent;" |[/if][/if]
[if="{{{title3}}}{{{title4}}}"]| style="width:45%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;" | [table] style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
|-
[if="{{{title3}}}"]| style="padding:2px" | [table] style="margin:3px; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;" width="99%"
|-
| [b]{{{title3}}}[/b]
|-
[/table]

|-
| style="color:#000; padding: 2px 5px 5px" | {{{content3}}}
|-[/if]
[if="{{{title4}}}"]| style="padding:2px" | [table] style="margin:3px; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;" width="99%"
|-
| [b]{{{title4}}}[/b]
|-
[/table]

|-
| style="color:#000; padding: 2px 5px 5px" | {{{content4}}}
|-[/if]
[/table][/if]

|-
[/table][/if]

[if="{{{title5}}}"][table] style="margin:4px 0 0 0; width:100%; background:none;"
|-
| style="width:100%; border:1px solid #ddcef2; background:#faf5ff; vertical-align:top; color:#000;" | [table] style="vertical-align:top; background:#faf5ff; color:#000; width:100%"
| style="padding:2px" | [table] style="margin:3px; background:#ddcef2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #afa3bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em" width="99%"
|-
| [b]{{{title5}}}[/b]
|-
[/table]

|-
| style="color:#000; padding: 2px 5px 5px" | {{{content5}}}
|-
[/table]

|-
[/table][/if][if="{{{heading1}}}{{{heading2}}}"][if="{{{heading1}}}"][h=2]{{{heading1}}}[/h]
{{{section1}}}[/if][if="{{{heading2}}}"][h=2]{{{heading2}}}[/h]
{{{section2}}}[/if][toc]NO[/toc][/if]

Tài liệu này đã được đọc 1,506 lần.

    • là người đầu tiên mang tài liệu này vào VietWikipedia vào ngày
      là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.