DangQuangChinh 31 tháng Giêng 2017
Mời theo dõi từ đầu "Đĩa sà lách Mỹ quốc", bài (1) ngày 19.11.2016


Đặng Quang Chính