Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Đạo ở Việt Nam

YeuTrongNguoi đăng bài. Lần xem: 317

Thưở ban sơ, nước Việt Nam chỉ có một đạo duy nhất, là thờ Ông bà Tổ Tiên. Đạo này chủ trương kính trên nhường dưới.

* Đạo thờ Tổ Tiên

Sau đó, bọn Tàu đô hộ 1000 năm, trong thời gian này đạo Phật truyền bá vào Việt Nam. Phật Giáo chủ trương ăn hiền ở lành, không sát sinh.

* Chúng ta có Sư

Hết Tàu rồi tới Tây 100 năm đô hộ, đạo Công Giáo truyền bá vào Việt Nam. Công Giáo cũng chủ trương bác ái vị tha.

* Chúng ta có Cha

Cuối cùng... 1975. Miền Bắc "giải phóng" miền Nam, Cộng Sản Việt Nam lừa quân cán chính Nam Việt Nam vào tù, gọi là "cải tạo", liệt tất cả đạo là tà đạo. Chỉ có đạo được thờ duy nhất là

* đạo "thờ cha già dân tộc": Già Hồ

- Tổng cộng đạo mà chúng ta có:


Tổ Tiên Sư Cha Già Hồ
You need to be logged in to comment