Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Đến cùng Nguyễn Cung Thương

Trạch Gầm đăng bài. Lần xem: 277

Đến c�ng Nguyễn Cung Thương

Thơ Trạch Gầm
Nhạc Nguyễn Hữu T�n

http://www.thuvientoancau.org/HoangLanChi/DenCungNCT.mp3

Đọc thơ mầy...
Đ M, tao buồn tao kh�c
Tao chẳng c�n l� tao, tao chẳng n�n người
Mấy chục năm rồi tao lạc l�ng chơi vơi
D� trước đ�...
Tao c� triệu Anh Em chung m�u �o trận
T�n cuộc chiến...
H�nh h�i tao nguy�n vẹn
Mười năm t� xem tựa giấc chi�m bao
Tao c�n tay c�n ch�n. C�n nỗi tự h�o
Chỉ tội c�i... mang ước mơ lần lựa
Cứ chờ đợi Ai cho tao nh�m lửa
Nơi tha phương tao hốt to�n tro t�n
Tro bụi từ q�a khứ vinh quang
Đến nỗi đầu �c tao ung qu�, tao chẳng hề hay biết

*

Đọc thơ mầy...
Đ M, tao buồn tao muốn chết
Nơi Qu� Hương mầy h�o kh� ng�t trời
Nơi tha phương...
Tao cũng c� lắm người
Y�u nước thật th�, thật th� y�u nước
Rắn kh�ng đầu, mạnh thằng n�o nấy th�t
Ng�y cứ t�n, đất nước cứ tang thương
Hai chữ tự do sấp ngữa đoạn trường...
Tao �m chặt lội qua ng�y khốn đốn
Mầy cần s�ng m� tao kh�ng c� s�ng
Nỗi nghẹn ng�o nầy... mới chết mẹ tao

C�m ơn mầy
... Ừ th� cũng d� sao
Nhờ mầy th�t... Trăm hồn s�ng n�i thức

Trạch Gầm
You need to be logged in to comment