Hoa Hạ 9 tháng Ba 2017
PHẨM THỨ NHẤT

CHUYỂN PHÁP LUÂN


Như vầy tôi nghe: Một thời Phật ở thành Vương xá núi Kỳ xà Quật, cùng chư tăng là sáu vạn 2 ngàn Đại - Tỳ- kheo Hội hợp . Chư vị đều là A la Hán, các lậu đã hết : Khọng còn phiền não, thảy đều tự tại: TÂM được giải thoát, TUỆ được giải thoát, tỷ như voi chúa khéo được huấn luyện việc cần làm làm xong,
Trút bỏ gánh nặng xuống ( không còn bị thân Tứ Đại làm phiền lụy nữa) thành tựu mục đích của mình, diệt hết các hữu ( các hữu trong 12 nhân duyên là kiết sử buộc phải giải thoát bằng CHÁNH TRÍ -TÂM tự tại , tất cả TÂM đều được độ qua bờ bên kia, chỉ trừ A NAN cùng Bồ Tát Ma Ha Tát gồm có 440 vạn người, Bồ Tát Di Lạc làm Thượng thủ, Các vị nầy đều đươc Đà la NI Nhẩn Nhục Thiền Định, hiểu sâu các pháp Không Vô Định Tưởng .Các Đại sĩ như thế không còn thối chuyển nữa.
PHẨM THỨ NHẤT

CHUYỂN PHÁP LUÂN

Như vầy tôi nghe: Một thời Phật ở thành Vương xá núi Kỳ xà Quật, cùng chư tăng là sáu vạn 2 ngàn Đại - Tỳ- kheo Hội hợp . Chư vị đều là A la Hán, các lậu đã hết : Không còn phiền não, thảy đều tự tại: TÂM được giải thoát, TUỆ được giải thoát, tỷ như voi chúa khéo được huấn luyện việc cần làm làm xong,
Trút bỏ gánh nặng xuống ( không còn bị thân Tứ Đại làm phiền lụy nữa) thành tựu mục đích của mình, diệt hết các hữu ( các hữu trong 12 nhân duyên là kiết sử buộc phải giải thoát bằng CHÁNH TRÍ TÂM tự tại , tất cả TÂM đều được độ qua bờ bên kia, chỉ trừ A NAN cùng Bồ Tát Ma Ha Tát gồm có 440 vạn người, Bồ Tát Di Lạc làm Thượng thủ, Các vị nầy đều đươc Đà la NI Nhẩn Nhục Thiền Định, hiểu sâu các pháp Không Vô Định Tưởng .Các Đại sĩ như thế không còn thối chuyển nữa.
Lúc ấy còn có : Đại Phạm Thiên Vương cùng họp với vô lượng trăm ngàn các Phạm Thiên tử, Tha hóa Tự tại Thiên Vương cùng họp với quyến thuộc của họ là 400 vạn người .Hóa Lạc Thiên Vương cũng họp với quyến thuộc là 350 vạn người. Đâu Suất Thiên Vương cũng họp với quyến thuộc là 300 vạn người.
Dạ Ma Thiên Vương cũng họp với quyến thuộc là 350 vạn người. Đạo Lợi Thiên Vương là Thích Đế Hoàn Nhân cũng họp với quyến thuộc là 400 vạn người . Tỳ Sa Môn Thiên Vương cũng họp với với các quỷ thần quyến thuộc là 10 vạn người.
Tỳ Lâu Lặc Thiên Vương cũng họp với Câu Biện Trà quyến thuộc là một ngàn người .
Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương cũng họp với Các Rồng quyến thuộc là một ngàn vị.
Đề Đầu lại Tra Thiên Vương cùng họp với các Càn Thát Bà quyến thuộc là một ngàn vị.
Nan Đà Long Vương, Bà Nan Đà Long Vương cũng đều họp với một ngàn quyến thuộc, nhờ vậy các chúng ấy đều đã phát tâm hướng về Đại Thừa đã thực hành sáu ba la Mật.
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn được các quyến thuộc vây quanh Ngài vì Đại chúng nói Pháp vi diệu, trừ bốn điên đảo làm rõ Thiện Pháp, mở sáng trí tuệ, giải xong bốn Thánh đế, Ngài muốn khiến cho đời sau các Bồ Tát nhập được Tam muội, nhập Tam muội rồi, vượt quá Thanh văn, và Bích chi Phật, nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề không còn phải thối chuyển nữa