Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Danh ngôn thu thập cho tháng Mười 2016

p324530 đăng bài. Lần xem: 243

Albert Einstein: Có hai thứ vô hạn: Vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người; và về vũ trụ thì tôi không chăc mấy. (Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.)

May Sarton: Chúng ta phải dám chứng tỏ mình là chính mình, cho dù cái "mình" đó có vẻ đáng sợ hay lạ thường đến đâu. (We have to dare to be ourselves, however frightening or strange that self may prove to be.)

E. F. Schumacher: Muốn đích thực làm người, bạn phải vượt qua khỏi bản chất thuần túy người. (To be properly human, you must go beyond the merely human.)

Soren Kierkegaard:

- Cuộc sống chỉ có thể hiểu khi nhìn lại; nhưng nó phải được sống về phía trước. (Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.)

- Người ta đòi hỏi tự do ngôn luận để bù cho tự do tư tưởng mà họ ít khi xử dụng. (People demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought which they seldom use.)

- Cuộc sống không phải là một vấn đề để giải quyết mà là một thực tại cần được trải nghiệm. (Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.)

- Có hai cái ngu. Ngu thứ nhất là tin điều bậy; ngu thứ nhì là không chịu tin điều đúng. (There are two ways to be fooled. One is to believe what isn't true; the other is to refuse to believe what is true.)

- Nỗi tuyệt vọng thông thường nhất là không trung thực với chính mình. (The most common form of despair is not being who you are.)


Eugene Ionesco:
Không có tôn giáo nào trong đó đời sống hằng ngày không được xem như một nhà tù; không có một triết lý hay ý thức hệ nào không nghĩ rằng chúng ta đang sống trong vong thân. (There is no religion in which everyday life is not considered a prison; there is no philosophy or ideology that does not think that we live in alienation.)
Hoa Hạ likes this.
You need to be logged in to comment