254sanjose 18 tháng Mười 2011
Bức tranh thứ hai đúng là bức tranh bình yên. Tâm bình, thế giới bình là vậy. Vị vua chọn bức thứ hai là đúng bởi lẽ theo
giáo lý Phật: Ưng vô sở trụ. Khi mà ta mất chiếc xe đẹp mà mặt ta không biến sắc, không đau khổ là lúc ta đã Giác ngộ lẽ vô thường. Tiền tài vật chất là vật ngoại thân, được mất là lẽ tự nhiên...
254sanjose