p324530 9 tháng Ba 2011
Khi có thời gian du lịch, nơi đầu tiên tôi đặt chân đến sẽ là Tây Tạng. Tôi muốn đi thăm đất nước của những người anh-hùng-không-tên, cảm nhận được tủi nhục mất nước, tắm chung ngọn nguồn đau khổ từ biển nước mắt của một dân tộc mất quê hương. Tôi cần chuẩn bị cho chính mình, vì một ngày không xa Việt Nam cũng sẽ trở thành một Tây Tạng như thế nếu đồng bào tôi, anh em tôi không thức tỉnh trước hiểm họa Bắc xâm ...

<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/EvO0XSAqbDE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>