Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Thượng Sách

Trạch Gầm đăng bài. Lần xem: 264

Thượng SááchKhoảng trung tuần thá�ng năm, năm 68; giữa lúc chiến trường sôi động, vc mở màn cho đợt hai tết Mậu Thân thì ty cảnh s�át B�ình Dương tiếp nhận một hồi ch�ánh viê�n tâ�n Trần Văn Đắc b�í danh T�m H� cấp bậc thượng tá�.

Nội dung c�ng điện của Ph�ng 2/ Sư Đoàn 5 gởi về phò�ng 2/ Quân Đòan 3; T�m H� khô�ng chịu khai bá�o gì� cả, một mực yêu cầu được tiếp chuyện cù�ng Trung Tướng Lê Nguyên Khang tư lệnh QĐ 3.

Tôi là người có nhiệm vụ bốc T�m H� từ Biệt Đội Quân Báo/SĐ 5, lúc bấy giờ đang ở Ph� Lợi Bình Dương về Phò�ng 2/QĐ 3 trong trại H�ùng Vương Biê�n Ho�à.

9 giờ 30 s�ng, trực thăng đến Ph� Lợi, kh�ng đ�p xuống được v� một sự việc bất ngờ x�y ra. To�n Th�m K�ch X�m Nhập/Ph�ng 2 SĐ, sau khi khai th�c một hầm vũ kh� của địch tại ng� ba L� Ch�n B�nh Dương, về đến Biệt Đội Qu�n B�o, l�c đang xuống h�ng th� một tr�i đạn 122 ly trong số chiến lợi phẩm ph�t n, l�m mồi cho cả xe đạn nổ theo. T�m qu�n nh�n trong đ� c� một trung �y hy sinh, T�m H� cũng c� mặt trong vị tr� n�ỳ tho�t chết v� nh�o kịp xuống một hố c� nh�n.

T�i mang T�m H� về được lệnh cất kỹ, cất kỹ c� nghĩa l� qu�n đo�n chưa muốn phổ biến việc T�m H� ra hồi ch�nh bởi hai l� do; tr�nh bị hớ v� cần sử dụng tin tức cấp thiết cho nhu cầu chiến trường.

Lời đầu ti�n t�i n�i với T�m H� l�:

* T�i c� nhiệm vụ lo cho anh, n�i trắng ra l� t�i c� nhiệm vụ giữ anh, trong thời gian anh sinh hoạt c�ng t�i. Tr�n căn lầu nầy anh c� quyền đi lại tự nhi�n, bước xuống anh cần c� sự đồng � của t�i. T�i kh�ng c� nhiệm vụ ghi nhận những tin tức do anh cung cấp � sẽ c� một bộ phận chuy�n m�n l�m c�ng việc nầy. B�y giờ lỡ dỡ bửa ăn, t�i mời anh một t� phở, chiều lại v� những ng�y tiếp sau� về ăn uống anh th�ch g� cứ đề nghị. Anh đang sống trong phần đất tư bản, kh�ng c� chế độ trung t�o đại t�o g� cả. T�i cười v� tiếp nhưng anh cũng đừng �p bọn t�i qu� đ�ng� nem c�ng chả phụng th� bọn t�i kh�ng c� đ�u đấy nh�.

T�m H� nh�n t�i hơi c� ch�t ngạc nhi�n, anh n�i trong d� dặt.

-T�y anh.

- B�y giờ anh đi tắm rửa, xong l�m với t�i t� phở, rồi nghỉ ngơi. Sự việc đạn nổ khi s�ng chắc anh bần thần kh�ng �t. C� việc g� cần t�i sẽ th�ng b�o cho anh.

Trước khi đi ra, t�i quay lại n�i với T�m H� Anh học chương tr�nh Ph�p, c� một c�u n�i của mấy thằng T�y, t�i nghĩ Anh biết v� cũng sẽ cho l� đ�ng � kẻ th� của kẻ th� cuả anh l� bạn của anh� Cũng c� điều t�i cũng cần n�i với anh� Với lớp người trẻ của ch�ng t�i ở miền Nam nầy� ch�ng t�i cũng x�c định r� mấy thằng T�y trong giai đoạn lịch sữ đ� qua l� mấy thằng x�m lược.

�..

T�m H� c� vẻ n�ng ruột, ngủ trưa một giấc no mắt, thức dậy cũng chẳng c� ai đ� động đến. Đ�n c�n n�o nầy t�i đ� học được từ vị thầy của t�i; đối với những hạn người c�ng muốn ph� b�y sự hiểu biết th� m�nh c�ng phải tỏ ra m�nh chẳng quan t�m, tỏ vẻ như kh�ng cần thiết. Được như vậy đương sự sẽ tự c�n nhắc trong việc tr�nh b�y để tạo niềm tin� v� phần m�nh, m�nh kh�ng bị l�i k�o v�o những điều m�nh chưa cần thiết.

Kho�ng 4 giờ chiều, thầy t�i, trung t� C�ng trưởng Ph�ng 2 (sau l�n đại t�) cho trung u� H. tiếp x�c c�ng T�m H�. Ngo�i việc lấy phần sơ yếu l� lịch Trung �y H. giao cho T�m H� 20 c�u hỏi. C�c c�u trả lời, Trung T� C�ng sẽ nhận v�o 7 giờ s�ng ng�y h�m sau.

Quan s�t t�i thấy T�m H� đọc những c�u hỏi c� vẻ y�n t�m v� th�ch th�. T�i cho nh�n vi�n pha cho T�m H� một b�nh tr� đậm. T�i d�ng danh từ cs n�i c�ng nhau:

* TQ (tr� quạo) đấy, sở th�ch của anh mổi khi cần động n�o, thời gian anh c�n giư �chức vụ ph� chủ nhiệm ph�ng ch�nh trị của I.4 (qu�n khu 4, lảnh thổ bao gồm S�i G�n Gia Định) dưới quyền Ba Xu, mổi lần hợp b�n kế hoạch mở chiến dịch� giết d�n c�c anh kh�ng l�c n�o thiếu m�n tr� quạo phải kh�ng.
* T�m H� mời t�i ngồi uống c�ng anh ta v�i t�ch cho vui. Sợ t�i từ chối anh ta n�i như c� t�nh c�ch ph�n trần: T�i c�n nhiều th� giờ c�ng việc chỉ tốn v�i ba tiếng. Thấy anh căng qu� t�i cũng ngại.
* T�i ngồi xuống để l�m nhẹ bớt kh�ng kh�, t�i khơi chuyện trước
* - T�i �t khi uống tr�, khi uống l� phải uống tr� ngon. Tr� t�i với anh đang uống l� một trong những loại tr� ngon của miền Nam ch�ng t�i. Tr� ba con số một. Anh thấy thế n�o, c� k�m so với tr� Th�i Nguy�n ngo�i Bắc anh từng uống trong thời gian anh tập kết ra ngo�i đ� kh�ng.
* T�m H� uống cạn chung tr�, anh trả lời c�u hỏi của t�i, kh�ng biết để l�m vừa l�ng hay thật t�m
* - Tr� ngon, tr� ngon thật.
* - Thật l�ng t�i nghỉ, ngay trong l�c nầy nếu t�i c�ng anh ngồi luận tr� ngon hay dở quả l� trật ch�a, t�i tin rằng l�ng anh chưa y�n ổn, t�m anh chưa thanh thản th� l�m sao ph�n biệt được thế n�o l� dở thế n�o l� ngon. V�i ng�y nữa đi, khi anh c� ch�t x�u kinh nghiệm để kết luận bọn t�i l� ai, thế n�o l� người quốc gia, trong b�nh t�m, nếu c� th� giờ t�i với anh sẽ trở lại vấn đề tr� ngon tr� dở.
* T�m H� nh�n t�i c� vẽ ngạc nhi�n lắm, rồi hỏi t�i, c�u hỏi chẳng ăn nhập g� đến vấn đề tr� l�
* - Anh c� thể cho t�i biết t�n anh được kh�ng, tiện cho việc n�i chuyện đ� m�.
* - T�n t�i l� Tr�m, t�i nhỏ tuổi hơn anh nhiều, bằng c�ch gọi của miền Nam, anh gọi t�i l� ch� Tr�m cho tiện. C� thể trong l�ng anh c�n cả trăm c�u hỏi anh cứ tự nhi�n. C�u trả lời được t�i trả lời, c�u n�o ngo�i khả năng t�i sẽ tr�nh l�n thượng cấp của t�i giải quyết.
* T�i đứng l�n
* - Anh l�m việc đi, phương ch�m của bọn t�i l� l�m sớm nghĩ sớm. Cũng n�i để anh được y�n t�m, t�m giờ s�ng mai t�i sẽ đưa anh v�o qu�n đo�n, anh sẽ được diện kiến c�ng Trung Tướng tư lệnh của ch�ng t�i.
* �..
* T�m giờ s�ng t�i chở T�m H� v�o Ph�ng 2/Qu�n Đo�n gặp Trung T� C�ng.
* Sau c�i bắt tay, chỉ ghế mời T�m H� ngồi, Trung T� C�ng v�o đề
* - C�ng việc kh�ng phải chỉ một ng�y, anh ra l�c nầy l� đ�ng l�c, t�i tin rằng anh sẽ gi�p ch�ng t�i được rất nhiều việc, m�nh c�n nhiều th� giờ hơn nữa anh cũng cần một ch�t nghỉ ngơi.
* Trung T� C�ng k�o hộc b�n lấy ra chai Martel c�ng ba chiếc ly nhỏ
* - Anh l�m c�ng ch�ng t�i một ly, t�i biết anh l� một tay rất cứng rượu. Anh tự nhi�n, t�i c� th�i quen khi gặp chuyện vui thường l�m v�i ly. � m� nầy, c�i m� t�i cần biết trước mắt, từ h�m qua đến giờ mấy thằng em t�i, nhứt l� �ng sỉ quan trẻ nầy-chỉ t�i- c� l�m g� phiền anh lắm kh�ng?
* - Chẳng c� g� phiền cả trung t�, ngược lại l� đằng kh�c, t�i đ� c� một kho�ng thời gian thật thoải m�i c�ng ngạc nhi�n, trước mặt trung t� cho t�i gởi lời c�m ơn c�c ch� ��.
* Trong l�c Trung T� C�ng dẩn T�m H� tr�nh diện Trung Tướng L� Nguy�n Khang th� t�i c�ng một bộ phận th�m s�t thuộc Ph�ng /2 bay về Biệt Khu Thủ Đ� nhận tần số của một đơn vị Địa Phương Qu�n đang truy l�ng địch tại ph�a Nam quận B�nh Ch�nh, ch�ng t�i v�o v�ng để khai th�c một hầm vũ kh� do một HCV hướng dẫn.
* Kết quả kh�ng ngờ, trong số vũ kh� tịch thu được c� 07 c�y K54, t�i gọi m�y về xin Trung T� C�ng cho �m một c�y để l�m mồi nhậu. {thường một c�y K54 b�n cho bọn cố vấn Mỹ được 50.000$}
* T�i vừa về đến đơn vị th� thiếu �y M. v� thượng sĩ C. cũng vừa đưa T�m H� dạo một v�ng chợ S�i G�n về.
* Theo Thiếu �y M., sau khoảng hơn một giờ tiếp x�c, kh�ng rỏ nội dung, Trung Tướng L� nguy�n Khang c� giao cho T�m H� 180.000$ v� chỉ thị cho đơn vị ch�ng t�i hướng dẫn T�m H� về S�i G�n dạo một v�ng cho biết� Thiếu �y M. cho t�i một nhận định: tr�n h� phố S�i g�n, T�m H� như người đi tr�n m�y. Sau nầy c� nhiều dịp để t�m sự điều m� T�m H� kh�ng ngờ l� S�i G�n lại phồn thịnh đến như thế�
* Tối đến ch�ng t�i nhậu với số tiền c� được từ c�y K54, T�m H� rất ngạc nhi�n về lối sống huynh đệ chi binh của bọn t�i. Tưởng cũng n�n n�i đơn vị ch�ng t�i, ngo�i số đi c�ng t�c, c� mặt thường xuy�n chừng 20 v� 1/3 nh�n số l� hồi ch�nh vi�n.
* Ly rượu xoay được ba v�ng, Thượng Sĩ C. bắt dầu nổ m�y; nếu tr�n chiến trường với bọn t�i C. l� một con s�i ăn sương, phuc k�ch v� đột k�ch kh�ng chỗ ch� th� tr�n b�n rượu C. cũng l� tay �d� địch� trăm phương ng�n kế
* - � Vui (Vui l� một hcv, tuổi 20, c� qu� tr�nh 5 năm tho�t ly theo vc) mầy theo bố mầy s�u th�ng rồi, h�m nay mầy cố gắng nghe chưa, qua được tua nầy� c� ngũm c� đ�o th� sẽ tr�nh được tội cưa hai nấu dầu nghen mầy� ừ m� mầy c� biết mầy tại. sao bị cưa kh�ng c�i đ� chớ.
* Thằng Vui nốc sạch ly, tay run run đặt ly xuống b�n rồi cười kh� kh� n�i:
* - H�m nay thằng em qua cầu được rồi đ� t�a, c�n chuyện c� bị cưa hai nấu dầu hay kh�ng l� do t�a c� giữ lời hứa hay kh�ng m� th�i.
* - Th/sĩ C. liệng g�i Bastos đến trước mặt thằng Vui, OK, mầy đ� qua được ngưỡng cữa bộ anh sợ t�i �i sao, t�n cuộc nhậu tao sẽ�cho mầy th�nh người đ�n �ng chững chạc (từ những mẩu tự t�ch ra từ chữ BASTOS bọn nhậu ch�ng t�i thường đọc th�nh c�u văn vẻ như sau: Bọn anh suốt th�ng �m sầu, bộ anh sợ t�i �i sao, biết anh sướng t�i �m s�t� )
* T�m H� tỏ ra th�ch th� với lối uống rượu xoay tua của bọn t�i v� cũng tỏ ra rất t� mo �về c�ch đối đ�p kh�ng đ�u v�o đ�u giữa thằng Vui v� Th/sĩ C. T�i giải th�ch cho anh ta
* - Thằng nhỏ chưa nếm m�i đ�n b�, anh C. thường đ�a với n�, con người m� đ� từng giết người như n� m� chưa cắt chỉ, lỡ chết xuống �m phủ chắc chắn sẽ bị xữ cưa hai nấu dầu. N� chưa bao giờ uống nỗi 4 ly sec whisky, anh C. hứa với n� khi n�o n� đạt được 4 thi anh sẽ đưa n� v�o động hoa v�ng cho n� biết m�i đời.
* Mỗi tiệc nhậu của bọn t�i th� khỏi phải n�i, x� l�n,qu�n đời, cởi bỏ nhọc nhằn� v� triền mi�n t�m sự� T�i biết chuyện Th/sĩ C. m�c thằng Vui v�o động hoa v�ng cũng l� một lối mở đường cho T�m H� nếu cần� m� hai ng�y sau th� T�m H� cần thiệt.
* Th/sĩ C. n�i c�ng thằng Vui
* - Tao kh�ng biết mầy c� phải th�i gi�m hay kh�ng m� đến giờ mầy lai bảo tao l� mầy c�n trinh hả mầy. N�i thật mầy nghe ngăn, tao kh�ng ở trỏng nhưng mấy thằng ở trỏng b� ra sống với tao cũng cả trăm thằng rồi, thằng n�o cũng n�i c�c đồng ch� nữ trong đ� thoải m�i lắm, kề rề ch�t x�u l� cho bắn. Tựa bờ suối, �m gốc c�y, k� g� mối chỗ n�o k�n đ�o k� được b�n tiếp hậu l� xong ngay. Tụi n� c�n bảo sống nay chết mai c�n g�n giữ l�m c�i đ�o g�, th� rằng sướng rồi chết con hơn x�u m� chết.
* Thằng Vui cải lại
* - t�a n�i th� đ�ng ph�c rồi nhưng đ�ng ph�n nửa th�i, tụi kiếm ăn được phải l� tụi địa phương, cơ hội x� nẹo mới nhiều, c�n như đ�m ch�nh quy, thời n�o kh�ng biết, chứ thời nầy đỏ mắt t�m đ�u ra thịt tươi� kh�ng tin t�a hỏi b�c T�m coi.
* C. gạt ngan
* - Mầy biết anh T�m l� người lớn m�, người lớn c� mặt mũi của người lớn, ổng lại l�m c�ng t�c ch�nh trị � c�y kim sợi chỉ ổng cũng dạy l�nh kh�ng lấy m� mầy� N�i th� n�i vậy, C. xoay qua T�m H�; Anh T�m h�m n�o rỗi r�nh anh T�m cũng tiết lộ cho v�i điều nam nam nừ nữ thay mồi cho x�m nghen anh T�m� C�n giờ th� anh T�m ra với bọn nầy rồi, n�i tới x� hội th� to lớn qu� từ từ rồi anh T�m sẽ hội nhập th�i, bọn nầy chỉ l� một t�m nhỏ sống chết c�ng nhau quen b�ng đ�a cởi mở. Anh T�m tuy rằng ở với ch�ng t�i kh�ng l�u,một ng�y biết theo một ng�y, anh t�m cần g� cứ n�i kề cả vấn đề g�i giếc. Ch�ng t�i kh�ng c� ti�u chuẩn hộ l� nhưng ch�ng t�i c� loại ăn b�nh trả tiền�
* �. Sống với ch�ng t�i được ba ng�y, ban ng�y giờ l�m việc, T�m H� ngồi trả lời những c�u hỏi của Ph�ng 2 chiều tối lại � bọn t�i đứa n�o kh�ng c�ng t�c th� ngồi t�n ngẩu c�ng anh khi tr� khi rượu.
* Thời điểm s�i động, từ nguồn tin nh�n sự (t� binh, hồi ch�nh vi�n, mật b�o vi�n ) ch�ng t�i thực hiện được nhiều trận đ�nh phục k�ch tr�n hệ thống giao li�n của địch v� khui được nhiều hầm b� mật. T�m H� c� lẽ nắm được một phần c�ng t�c của bọn t�i, anh ta đề nghị
* - Trước khi v�o đợt (đợt hai tết Mậu Th�n) t�i c� chỉ thị cho thằng H6 ph�o của I4 mang hai c�y DK75,vượt s�ng kho�ng cầu B�nh Lợi dự tr� bắn ph� Dinh Độc Lập, c�ng việc vượt s�ng kh�ng thực hiện đươc phải �m tại một con rạch sau lưng nh� thờ Fatima� t�i hướng dẩn c�c anh đi lấy được kh�ng?
* - T�i n�i thẳng c�ng T�m H� � nếu lấy được hai c�y DK75, ch�ng t�i c� được một số ti�n thưởng tương đối lớn, nhưng m� c�i mạng anh với tụi t�i lại lớn hơn nhiều, đi anh c� bề g� c� phải l� uổng lắm kh�ng.
* N�i th� n�i vậy, chứ tối h�m đ� t�i vẫn viết một phiếu tr�nh với nội dung đề nghị cho T�m H� hướng dẫn đi lấy s�ng với mục đ�ch x�c nhận mức độ th�nh khẩn v� sự hợp t�c của nguồn tin.
* Đề nghị của t�i được tướng v�ng chấp thuận (tất cả c�c hoạt động của ch�ng t�i th�ng qua Ph�ng 2, tr�nh trực tiếp với tương v�ng) Ch�ng t�i đưa T�m H� về Cầu B�nh Lợi, x�c định điểm lấy s�ng.
* Một đại đội Thủy Qu�n Lục chiến đang tr�ch nhiệm tại khu vực, đại đội trưởng l� Tiền bạn t�i c�ng d�n Ph� Nhuận. Tiền cho � kiến� t�nh h�nh th� nhẹ rồi, tui tao đang clear, chạm lẽ tẻ, mầy v�o cũng được nhưng m�n v� lựu đạn g�i của m�nh v� của n� dầy đặc như ruồi� v� mấy c�y s�ng m� lở bỏ lại v�i thằng em th� kh�ng đ�ng đ�u� chờ cho v�i ng�y tụi tao qu�t sạch hảy v�o.
* Tối đến sau khi l�m việc xong, T�m H� đến c�ng t�i kề kề t�m sự
* - Hồi s�ng nầy qua quyết định của ch� v� qua những lời n�i của người bạn ch� l�m t�i suy nghỉ nhiều qu�
* - Anh suy nghỉ điều g�, c� phải l� Anh cho bọn t�i thiếu quyết t�m trong c�ng việc hay l� kh�ng mấy tin tưởng v�o Anh.
* T�m H� cắt ngang
* - Kh�ng phải vậy đ�u ch�, qua v�i ng�y l�m việc c�ng ch�v� s�ng nay tại cầu B�nh Lợi, từ cuộc n�i chuyện giữa ch� với người sĩ quan trẻ tr�ch nhiệm tại khu vực, t�i thấy c�c ch� hơn xa lớp c�n bộ trẻ của Cộng Sản c�ng tuổi với c�c ch� rất nhiều. C�c ch� hiểu biết v� nh�n bản.
* T�i n�i c�ng T�m H� giọng nửa đ�a nửa thật, bắt đầu bằng một nụ cười kh�
* - Từ từ đ� anh T�m. Giờ th� d� muốn d� kh�ng anh cũng sống với miền Nam của ch�ng t�i rồi, nếu Anh thật t�m th� anh c�n cả qu�ng đời c�n lại trong tai nghe mắt thấy cần g� phải nghỉ cho mệt vậy. Ừ th� b�y giờ t�i cũng c�m ơn anh hai chữ hiểu biết v� nh�n bản m� Anh vừa thốt ra� đ�y l� � nghỉ của ri�ng t�i, n�i chơi c�ng anh , trước kẻ th� l� những người Cộng Sản ch�ng t�i tự đ�m m�nh bằng hai chữ nh�n bản đ� anh ạ. Ch�ng t�i kh�ng thể n�o giết h�ng loạt người v� tội rồi l�m thinh hoặc dựng đầu họ dậy n�i một tiếng xin lỗi. Trong đơn vị t�i anh thấy đ�, đa số l� anh em hồi ch�nh vi�n, ch�ng t�i kh�ng c� sự ph�n biệt, kh�ng vắt chanh bỏ vỏ, c�n nhắc trong từng c�ng t�c, bảo vệ mạng sống cho từng người. Trong trận đ�nh đợt một tết Mậu Th�n vừa qua l� ch�nh ủy của ph�n khu một, chỉ huy trực tiếp Trung Đo�n Quyết Thắng đ�nh S�i G�n anh c� sự suy nghỉ g�, anh nướng đồng đội anh để g�y một tiếng vang hoăc t�m một chiến thắng kh�ng tưởng.
* T�i thấy T�m H� c� vẻ suy nghỉ nhiều lắm, t�i thấy kh�ng cần thiết để nhận nơi anh một c�u trả lời, t�i n�i tiếp với dụng � nhưng cũng l� những lời rất th�nh thật.
* - Năm Truyện tức Năm S�i G�n tư lịnh tiền phương ph�n khu, m� anh l� ch�nh ủy, đẫy trung đo�n mủi nhọn cuả Tư Nhựt v�o trận địa c�ng một l�c chơi ba mục ti�u; Trung T�m Huấn Luyện Quang Trung, phi trường T�n Sơn Nhứt v� Bộ Tổng Tham Mưu, c�c anh nướng sạch từ sĩ quan đến binh l�nh. Việc c�c Anh chết l� phần của c�c anh, t�i kh�ng m�ng đến. Anh đ� đi một v�ng S�i G�n anh thấy đời sống của d�n miền Nam; bằng sự nhận định bởi v� anh l� người c� học thức; Anh thấy nh�n d�n miền Nam ch�ng t�i đang sống trong sự thanh b�nh v� thịnh vượng th� c� cần đến một chế độ ngh�o n�n lạc hậu v� hiểm �c của những người Cộng Sản miền Bắc giải ph�ng hay kh�ng.
* T�m H� nh�n t�i sửng sốt
* -Ch� n�i chuyện căn qu�, thật ra th� t�i đ� nhĩn ra sự vi�c l�u rồi, khi t�i đươc đặt ch�n v�o phần đất Củ Chi, Bến S�c t�i đ� c� sự so s�nh đời sống n�ng th�n giữa hai miền, nhưng m�
* T�i cắt ngang lời T�m H�
* - Nhưng m� c� phải bởi qu� tr�nh tr�n 17 năm l�m người Cộng Sản đầy căm th� v� nghi kỵ anh kh�ng thể tin đươc ch�nh s�ch chi�u hồi của miền Nam phải kh�ng?H�m nay t�i n�i hơi nhiều, t�i đ� vượt qu� c�i giới hạn m� thượng cấp t�i cho phếp tuy nhi�n đ� n�i th� t�i cũng muốn n�i th�m c�ng anh một lời như thế nầy

* Đợi đến l�c xuống đến Củ Chi Bến S�c Anh mới so s�nh th� c� qu� muộn kh�ng anh, t�i nghỉ phải nh�n ra sự việc ngay trong những ng�y đầu anh tập kết ra đất Bắc mới đ�ng. To�n bộ c�n bộ miền Nam của anh ra Bắc được đối xử như thế n�o, c�c anh c� được nắm chức vụ n�o quan trọng trong qu�n đội cũng như trong ch�nh quyền. Kh�ng. Tại sao, bởi v� tụi ch�nh quyền miền Bắc kh�ng mải may tin tưởng c�c anh, c�c anh bị nghi ngờ nhiều mặt, ngay c�i l�c tuy�n thệ dể trở th�nh đảng vi�n� Trường kỳ kh�ng chiến chống Ph�p l� người Nam Bộ m� xuất ph�t l� từ tinh thần d�n tộc chứ kh�ng phải v� say m� l�m người Cộng Sản.
* C�i gọi l� chiến dịch Nguyễn Huệ, mở đầu bằng đợt tổng c�ng k�ch v�o những ng�y đầu tết Mậu Th�n, bọn Cộng Sản H� nội đ� thất bại nặng, nhưng ch�ng đạt được một th�nh c�ng, anh biết kh�ng, ch�ng nướng hết th�nh phần miền Nam. Nướng đi một hậu hoạn�

��.

Qua ng�y thứ năm, cũng trong l�c chuyện tr� quanh quẩn, T�m H� nhờ t�i gi�p cho hai việc. Thứ nhất l� t�m kiếm gi�m gia đ�nh anh hi�n đang sống tai Quận Ho�i Nhơn Tỉnh B�nh Định. Theo anh t�m sự th� v�o năm 1954 c�i ng�y anh xuống t�u tại H�m T�n, tập kết ra Bắc vợ anh đang c� bầu, ra Bắc anh li�n lạc được v�i lần, biết m�nh c� được thằng con trai� sau đ� cả chục năm kh�ng c�n li�n lac được nữa. Việc thứ hai l� việc Thượng Sĩ C. đ� hứa c�ng anh�

T�i n�i rất rỏ c�ng T�m H�

* Chuyện thứ hai l� chuyện dễ, t�i cũng đ� n�i sơ qua với cấp chỉ huy t�i, v� t�i đ� dược to�n quyền, ng�y mai bọn t�i c� c�ng t�c, tối mốt t�i sẽ bảo mấy thằng em lo cho anh. C�n chuyện thứ nhất, ch�ng t�i sẽ l�m hết m�nh nhưng nhanh hay chậm c�n t�y thuộc v�o� b� x� anh c� c�n sống ở Ho�i Nhơn hay kh�ng, c�n chờ anh hay đ� c� chồng kh�c. Anh cho t�i xin một c�i sơ yếu l� lịch của vợ anh, k�m �t n�t về nh�n dạng. Ng�y mai trước khi đi c�ng t�c t�i sẽ đ�ch th�n tr�nh vấn đề nầy l�n thượng cấp.
o Mỗi lần ngồi nhớ chuyện T�m H� t�i thường ngồi cười một m�nh, c� những bất ngờ xảy ra đột ngột ngo�i dự t�nh. Như lời hứa, sau khi c�ng t�c về, t�i cho Thượng sĩ C. t�m � một em n�ng n�u T�m H�. Cũng ngay trong đ�m h�m ấy, chỉ một ng�y rưởi sau khi T�m H� đề nghi t�m vợ con, th� vợ con T�m H� đ� hiện diện ngay tại đơn vị ch�ng t�i. T�m H� dấu sự bẻn lẻn trong x�c động. Người con trai của T�m H� trong đồng phục quần xanh �o trắng của trường trung học thời đ� đứng nh�n cha từ xa, nh�n l�u lắm, l�u lắm� h�ng n�i một tiếng n�o.
o *
* T�m H� sống với ch�ng t�i một thời gian rất ngắn, ch�ng t�i chuyễn T�m H� về P2 Bộ TTM theo chỉ thị. Trong những ngà�y cuối cù�ng chung đụng T�m H� tỏ ra rất cởi mở và� gần gủi cù�ng chú�ng tô�i.
* Trong một lần viết về s�ch lượt để chiến thắng CS, Anh đưa t�i đọc, c�ng một l�c anh đưa ra ba đề nghị gọi l� hạ s�ch, trung s�ch v� thượng s�ch�T�m H� l� luận thật chặc chẽ trong mỗi kế s�ch. T�i rất tiếc l� l�c ấy v� l� ngo�i phần h�nh của t�i n�n t�i chỉ đọc cho biết m� kh�ng cần ghi nhớ. Trong phần của thượng s�ch anh c� ghi, khi nh�n d�n miền Nam nh�n thấy r� bộ mặt của CS th� CS sẽ kh�ng c�n một mống. L�m thế n�o để cs nhuộm đỏ v� l�m thế n�o phản c�ng anh đều c� đệ tr�nh kế hoạch�
* Mất nước l�u rồi, mỗi lần nghĩ đến sự tan thương của d�n tộc dưới b�n tay của CS t�i chợt nghĩ đến hai chử thượng s�ch của T�m H� v� c�i t�nh Đồng Minh khốn nạn của người bạn Mỹ trong giai đoạn lịch sử đ�i qua.[FONT="<strong><a href="javascript://">Arial</a></strong>"][/FONT]
  • Yên Ly
  • datrang
You need to be logged in to comment