Lý Bá 4 tháng Mười 2011
"Theo chính sử Trung Hoa, trong suốt 22 thế kỷ, từ các đời Tần, Hán đến sau Thế Chiến Thứ II, không thấy tài liệu nào, hay nói rõ hơn, không có câu chữ nào ghi rằng Biển Đông (Trung Cộng gọi là Biển Nam Trung Hoa) với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Trung Cộng gọi là Tây Sa và Nam Sa) thuộc chủ quyền của Trung Cộng.

Trong khi đó, không ít thư tịch cổ Trung Hoa, do chính người Trung Hoa ghi lại trong lịch sử đã thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam."

Nếu quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa "thuộc" Tàu thì đâu có việc "tranh chấp", "tranh giành"; vì nó Không Hề và Không Bao Giờ thuộc Tàu (China) cho nên Tàu mới sanh chuyện.


"Nơi nào có khói là có Tàu" (tục ngữ). Hoàng Sa- Trường Sa chỉ có chim, có cá, có dầu và có Người Việt nên Không có Tàu.

Việc viện dẫn Lịch Sử, Thư Tịch của Trung Hoa để nói về Chủ Quyền Quần Đảo Hoàng Sa-Trường Sa là nhiệm vụ của Chính Phủ và Toàn Dân Việt Nam.

Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà và Toàn Dân Việt Nam đã làm và đã đưa ra trước Liên Hiệp Quốc từ năm 1974.

Chỉ có cái gọi là "chính phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" mới rụt rè, thụt thò, không dám mở miệng nói mà thôi. Nhưng Toàn Dân Việt Nam nhứt định tuyên bố và xác nhận : Quần Đảo Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam.

Lịch sử Tàu (China) đã xác nhận: Quần Đảo Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam.

Lịch sử Việt đã xác nhận: Quần Đảo Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam.

Lịch sử Thế Giới đã xác nhận: Quần Đảo Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam xác nhận: Quần Đảo Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam.


Lý Bá