Nỗi Chiều Đời – Trần Huy Sao

Nỗi Chiều Đời – Trần Huy Sao

Ôn thiệt nhớ con thương cháu quá chừng
nhìn tấm hình ni đá cũng chùi nước mắt
mới từng đó đã muôn trùng xa cách
mồ côi cha rồi hai cháu của Ôn!

hồi ngó tấm hình ni Ôn vui cười bắt rộn
chừ ngó lại tấm hình ni Ôn buồn khóc bắt rầu
ba cha con mới ngồi đó chơ đâu
nay đã không còn ngồi bên nhau nữa!

Ôn cũng rứa thôi chiều đời lần lựa
ngó tới ngó lui rồi có thấy nhau đâu
vừa tiếc thương con vừa xót lòng thương cháu
con nửa đường đi khi cháu còn quá nhỏ!

“còn cha gót đỏ như son
một mai cha mất gót con thâm sì”
câu ca dao ni nghe thấm thía cách chi
Ôn mới chạm vô đã vội chùi nước mắt!

rồi ngó tới tấm hình lòng Ôn se thắt
Thơ mới mấy câu mà mắc nghẹn rồi….

Trần Huy Sao

Share this post