All Stories

Tam Thập Lục Kế

Thường chúng ta hay nói ‘Tam thập lục kế’ hay ba mươi sáu kế nổi tiếng (三十六計, Tam thập lục…