All Stories

Phở – Sưu Tầm

Phở, người Pháp gọi là soupe chinoise (Cháo Tầu). Có thể từ đó, nhân dân ta ngộ nhận là của…