All Stories

Nói Dóc – Nguyễn Dư

Nói dóc (Không nói dóc không phải Việt Cộng, Không lật lọng chẳng phải vi xi Không cu li không…