All Stories

Trước Hoàng Hôn

Năm giờ sáng. Chiếc xe “open tour” dừng ở trước văn phòng hãng. Nguyên cầm cái túi nhỏ theo hành…